.

About this site

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Future in Savo ‑sivus­ton tarkoi­tus on aut­taa EU:n ulkop­uolelta tule­via työn­hak­i­joi­ta ja työ­nan­ta­jia oleskelulu­pa­pros­essin kanssa. Sekä työn­hak­i­joille ja työ­nan­ta­jille on omat osion­sa, ja työ­nan­ta­jat voivat myös ilmoit­taa sivuil­la avoimia työpaikkoja. 

Sivus­toa on tarkoi­tus markki­noi­da etenkin Pohjois-Savos­sa kausitöis­sä oleville henkilöille, sil­lä heil­lä on jo koke­mus­ta Suomes­sa asumis­es­ta ja työsken­telystä. Lisäk­si esimerkik­si työhaas­tat­telu on mah­dol­lista tehdä kasvo­tusten, kun he ovat Suomessa. 

Varmista tiedot viranomaiselta 

Toteu­timme sivus­ton vuosien 2020 ja 2021 aikana. Sivus­ton tiedot perus­tu­vat vira­nomais­ten sen­hetk­isi­in määräyk­si­in ja lain­säädän­töön. Kos­ka niihin voi tul­la muu­tok­sia, tiedot eivät vält­tämät­tä ole ajan tasal­la. Sik­si sin­un kan­nat­taa varmis­taa ajan­ta­saiset ohjeet ja tiedot aina vira­nomaiselta, esimerkik­si Migriltä. Emme ota vas­tu­u­ta mah­dol­lis­es­ti van­hen­tuneista tiedoista.

Sivus­ton kehittäjät 

Future in Savo ‑sivus­to kehitet­ti­in osana Pohjois-Savon Liiton EAKR-rahoit­ta­maa Future Savo ‑vetovoimapro­jek­tia. Kehit­tämis­es­tä vas­tasi Kehi­tysy­htiö Savogrow Oy.

Sivus­ton sisäl­löstä vas­tasi Karoli­ina Skryp­nichenko, joka teki Future Savo ‑han­kkeelle opin­näyte­työn kausi­työn­tek­i­jöi­den pysyvästä työl­listymis­es­tä Pohjois-Savoon. Kump­pan­i­na sivus­ton teknisessä toteu­tuk­sessä oli Mind­hive Oy sekä sisäl­lön­tuotan­nos­sa ja graafisen ulkoa­sun suun­nit­telus­sa Aki­o­la Media.  

Future Savo ‑vetovoimapro­jek­tin tavoit­teena oli paran­taa Savon vetovoimaa ja edis­tää työvoiman saatavu­ut­ta alueel­la. Han­ke pyr­ki tavoit­ta­maan osaavaa työvoimaa niin koti­maas­ta kuin ulko­mail­ta. Tavoit­teena oli myös juur­rut­taa alueelle pysyvästi kausi­työn­tek­i­jät, jot­ka jo työsken­televät tääl­lä. Han­ke alkoi huhtiku­us­sa 2018 ja päät­tyi huhtiku­us­sa 2021. 

Future in Savo ‑sivus­to etsii uut­ta kotipesää. Jos halu­at­te ottaa vas­tu­u­ta sivus­ton kehit­tämis­es­tä, ottakaa yhteyt­tä Kehi­tysy­htiö Savogrown toim­i­tusjo­hta­ja Olli Tiaiseen

Sivus­ton tek­stit ovat lisen­soitu CC-BY-SA 4.0 ‑lisenssil­lä. 

Palaute

Ker­ro meille mielip­i­teesi sivus­tos­ta. Mitä voisimme tehdä parem­min? Entä mitä voisimme lisätä sivus­tolle? Ker­ro meille myös, jos huo­maat, että jokin link­ki ei toimi.

Ilmoi­ta meille yri­tyk­sesi tai yhteisösi yhteystiedot, jos halu­at­te tehdä yhteistyötä maa­han­muut­ta­jien kanssa sekä tukea hei­dän työl­listymistään ja kotou­tu­mis­taan Savoon. 

Lähetä palautet­ta futureinsavo(at)savogrow.fi.

Sanas­to