.

Liv­ing in Savo

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Asuinympäristönä Savo on tur­valli­nen, puh­das ja luon­non­läheinen. Tääl­lä on hyvät palve­lut ja run­saasti mah­dol­lisuuk­sia har­ras­taa. Ilmapi­iri on lep­poisa ja ihmiset mukavia. Odotamme sin­ua työkaverik­semme ja naapuriksemme!

Savon alue sijait­see melkein keskel­lä Suomea. Tänne on hyvät liiken­ney­htey­det eri puo­lil­ta maa­ta. Tääl­lä on paljon kas­vavia yri­tyk­siä, jot­ka tarvit­se­vat työvoimaa. Alue jakau­tuu Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakun­ti­in. Alueen keskuskaupun­ki on Kuo­pio. Kat­so Kuo­pi­on kaupun­gin esit­te­lyvideo.

Tähän osioon olemme koon­neet hyödyl­listä tietoa esimerkik­si asun­non hakemis­es­ta, ter­vey­den­hoi­dos­ta, las­ten päivähoi­dos­ta ja koulus­ta sekä monista muista tärkeistä palveluista.

Lisäti­etoa asumis­es­ta Suomesta

Savon sijain­ti ja kunnat

Kuvas­sa Savon sijain­ti Suomen kar­tal­la ja Savon kunnat.

Pohjois-Savos­sa on 19 kun­taa. Kar­tas­sa on näi­den lisäk­si Piek­sämä­ki, joka on mukana han­kkeessa. Oman kotikun­tasi palvelu­iden yhteystiedot löy­dät kotikun­nan net­ti­sivuil­ta.

Sanas­tot