.

Basic ser­vices

Basic ser­vices

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Tälle sivulle kootaan tietoa tärkeistä palveluista ja niiden yhteystiedot. Tarvit­set näitä palvelui­ta kotou­tu­misen aikana ja myöhemminkin.

Suomes­sa julkiset palve­lut toimi­vat hyvin ja palvelu on ystäväl­listä. Vira­nomaiset ovat luotet­tavia; tääl­lä arvoste­taan yksi­ty­isyyt­tä ja toim­i­taan tieto­suo­jakäytän­tö­jen mukaan. Suomes­sa hyvästäkään palvelus­ta ei tarvitse antaa ylimääräistä kor­vaus­ta julk­isten palvelu­iden työntekijöille.

Yleinen hätänu­mero 112

Suomes­sa on yksi yleinen hätänu­mero, 112. Hätäti­lanteis­sa saat numeros­ta yhtey­den poli­isi­in, ensi­hoitoon, pelas­tus­laitok­seen ja sosi­aalipäivystyk­seen. Puhelui­hin vas­taa hätäkeskus­päivys­täjä, joka voi tarvit­taes­sa pyytää avuk­si tulkin.

Soi­ta yleiseen hätänu­meroon 112 henkeä ja ter­veyt­tä uhkaavis­sa tilanteis­sa, kun tarvit­set apua heti.

Migri

Migri eli Maa­han­muut­tovi­ras­to vas­taa maa­han­tu­loon liit­tyvistä asioista Suomessa.

Digi- ja väestöti­etovi­ras­to (mais­traat­ti)

Digi- ja väestöti­etovi­ras­to (DVV) ylläpitää Suomen väestöti­eto­jär­jestelmää. Käy viras­tossa, kun olet saanut oleskelu­lu­van. Saat henkilö­tun­nuk­sen, jos sin­ul­la ei vielä ole henkilö­tun­nus­ta. Rek­isteröi osoite- ja per­heti­etosi Suomen väestöjär­jestelmään. Tiedot näkyvät muille vira­nomaisille ja vaikut­ta­vat esim. Kelan päätöksiin.

Tutus­tu julk­isi­in palvelui­hin tarkem­min suomi.fi-verkkopalvelussa.

Kela

Kela on val­tion laitos, joka hoitaa Suomes­sa asu­vien sosi­aal­i­tur­vaa. Voit hakea Kelas­ta asum­is­tukea ja lap­sil­isää. Ne las­ke­taan mukaan toimeen­tu­loedel­ly­tyk­seen, kun haet oleskelulupaa.

Kela-kort­ti

Kela-kort­ti eli Kelan sairaus­vaku­u­tusko­rt­ti antaa sin­ulle oikeu­den saa­da kor­vaus­ta resep­tilääkkeistä ja lääkäriku­luista. Sin­un täy­tyy ilmoit­taa muu­tostasi Kelalle, jot­ta pääset Suomen sosi­aal­i­tur­van ja sairaus­vaku­u­tuk­sen piiriin.

Muut etu­udet

Kelas­ta haetaan myös monia mui­ta etuuk­sia, kuten lap­sil­isää ja asumistukea.

Poli­isi 

Poli­isin tehtävänä on tur­va­ta yleinen järjestys ja tur­val­lisu­us sekä estää ja selvit­tää rikok­sia. Poli­isin toim­inta on puoluee­ton­ta ja perus­tuu laki­in. Voit ottaa yhteyt­tä poli­isi­in esimerkik­si, jos omaisu­ut­tasi varaste­taan tai se joutuu ilki­val­lan kohteeksi.

Poli­isi myön­tää myös henkilöko­r­tit. Henkilöko­rt­ti on viralli­nen henkilö­todis­tus, joka vas­taa koti­maasi pas­sia. Se ei ole pakolli­nen, mut­ta tarvit­set sitä esimerkik­si pankissa asioidessasi. Täytä henkilöko­rt­ti­hake­mus poli­isi­ase­mal­la, kun olet saanut oleskelulupakortin.

Pank­ki

Voit ava­ta pankki­tilin ja saa­da pankkiko­rtin, kun sin­ul­la on suo­ma­lainen henkilö­tun­nus ja pysyvä osoite Suomes­sa. Useim­mat pankit edel­lyt­tävät, että sin­ul­la on myös oleskelulu­pa. Ilman sitä voit ava­ta tilin ainakin S‑Pankissa.

Voit käyt­tää pankki­til­iä ja pankkiko­rt­tia päivit­täiseen asioin­ti­in, mut­ta et voi esimerkik­si tun­nistau­tua, tehdä verkko-ostok­sia tai saa­da luot­toa. Täy­det pankkipalve­lut saat käyt­töösi, kun sin­ul­la on poli­isin myön­tämä henkilöko­rt­ti ja tun­nistaudut sil­lä pankissa.

Vero

Vero­hallinto kerää suurim­man osan veroista, jot­ka käytetään yhteiskun­nan ja kansalais­ten hyväk­si. Verovaroin rahoite­taan julk­ista ter­vey­den­hoitoa, las­ten ja nuorten koulu­tus­ta sekä mui­ta yhteiskun­nan toim­into­ja. Verov­elvol­lisia ovat henkilöt, jot­ka oleskel­e­vat Suomes­sa yli 6 kuukautta.

Veroko­rt­ti

Pyy­dä vero­toimis­tos­ta ensim­mäi­nen veroko­rt­ti ja vie se työ­nan­ta­jalle. Jos et toimi­ta veroko­rt­tia, palka­s­tasi tehdään 60 pros­entin ennakonpidätys. 

Veroil­moi­tus

Ker­ran vuodessa saat Vero­hallinnol­ta pos­titse veroil­moituk­sen. Käy se huolel­lis­es­ti läpi ja tarkas­ta siinä ole­vat tiedot. Ilmoi­ta vähen­nyk­set ja kor­jaa mah­dol­liset virheet joko asioimal­la vero­toimis­tossa tai sähköisen asioin­tipalvelun kaut­ta. Sähköistä asioin­tia varten sin­ul­la täy­tyy olla pankki­tun­nuk­set, jot­ka kel­paa­vat vah­vaan sähköiseen tunnistautumiseen.

Auk­torisoidut kääntäjät

Auk­torisoidut kään­täjät tekevät lail­lis­es­ti päte­viä kään­nök­siä, mut­ta he eivät voi lail­lis­taa asi­akir­jo­ja. Hei­dän laa­ti­mansa kään­nök­set ovat sama­nar­voisia kuin alku­peräiset asiakirjat.

Hyväksy­tyt viral­liset kääntäjät:

Kään­nös- ja tili­palvelu Juk­ka Mäkelä
+358 41 438 2580, makela.alavus(at)gmail.com

Kieli­palve­lut Saari
+358 41 540 5170

Eero Balk
+358 50 351 1010, www.kolumbus.fi/eero.balk

Asi­akir­jo­jen laillistaminen

Kun olet Suomes­sa ja tarvit­set asi­akir­jan lail­lis­tamista, hae sitä oman maasi kon­sulaatista. Kon­sulaatin voit uusia myös passin.

TE-palve­lut

TE-palve­lut on val­tion vira­nomainen, joka tukee työn­haus­sa sekä ker­too avoimista työ­paikoista ja koulutuksesta. 

TE-toimis­to­jen EURES-neu­von­nas­ta voit kysyä tieto­ja työ­nan­ta­jas­ta, jos et löy­dä luotet­tavaa tietoa esimerkik­si netistä. Työ­nan­ta­jat voivat kysyä ulko­maalaisille työn­tek­i­jöille EURES-neu­von­nas­ta ilmaista kielik­oulu­tus­ta ja koulu­tus­ta työhön.

Etsi asi­akir­jo­jen ja hake­musten kään­nök­siä venäjäk­si Suomen venäjänkielis­ten keskusjär­jestön sivuil­ta.

Puhe­lin­li­it­tymät

Voit ostaa puhe­lin­op­er­aat­torin palvelupis­teestä tai R‑kioskilta puhe­lin­li­it­tymäk­si pre­paid-liit­tymän, johon mak­se­taan puheaikaa etukä­teen. Voit myös han­kkia matka­puhe­lin­li­it­tymän, jon­ka käytöstä puhe­lin­op­er­aat­tori laskut­taa jälkikä­teen. Puhe­lin­li­it­tymään kan­nat­taa ehdot­tomasti lait­taa palvelunumero- ja palveluviestiesto.

Sanas­tot