.

Children’s day care and school

Children’s day care and school

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Päivähoito

Alle kouluikäisil­lä lap­sil­la on oikeus kun­nal­liseen päivähoitoon päiväkodis­sa tai per­hep­äivähoi­dos­sa, jos van­hem­mat ovat töis­sä tai opiskel­e­vat. Päivähoito on tur­valli­nen paik­ka, jos­sa lapset saa­vat kavere­i­ta sekä oppi­vat kieltä ja ryh­mässä toimimista.

Päivähoito voi olla osapäiväistä tai kokopäiväistä. Jos van­hem­mat tekevät vuorotyötä, lapset voivat olla vuoro­hoi­dos­sa. Päivähoito on edullista: sen hin­taan vaikut­ta­vat per­heen tulot ja päivähoi­dos­sa ole­vien las­ten määrä.

Suositeltavaa on, että teet hake­muk­sen neljä kuukaut­ta ennen kuin päivähoidon tarve alkaa. Hakukäytän­nöt ovat kun­nis­sa hiukan eri­laiset, joten kysy lisäti­etoa kotikun­tasi varhaiskasvatuspalveluista.

Esiope­tus

Kuu­sivuo­ti­aat lapset osal­lis­tu­vat esiopetuk­seen, joka kestää yhden vuo­den. Esiope­tus­ta on koulupäiv­inä noin neljä tun­tia päivässä. Jos van­hem­mat ovat töis­sä, lap­si voi jäädä lop­pupäiväk­si päivähoitoon. Esiope­tus on ilmaista, mut­ta päivähoi­dos­ta per­itään maksu.

Sin­un täy­tyy ilmoit­taa laps­esi esik­oulu­un sen vuo­den alus­sa, jol­loin lap­si täyt­tää kuusi vuot­ta. Kysy lisäti­etoa kotikun­nas­tasi.

Laps­esi voi aloit­taa esiopetuk­sen tai koulun heti, kun muu­tat­te Suomeen, vaik­ka oleskelulu­pa­pros­es­si olisikin kesken. Ota yhteys kotikun­taasi ja kysy lisää.

Perusk­oulu

Suomes­sa jokaisel­la 7 — 18-vuo­ti­aal­la lapsel­la ja nuorel­la on velvol­lisu­us käy­dä koulua.

Peru­sope­tus alkaa sinä vuon­na, kun lap­si täyt­tää seit­semän, ja kestää yleen­sä yhdek­sän vuot­ta. Peru­sope­tus on ilmaista. Oppi­laat saa­vat koulus­sa myös ilmaisen ater­ian. Ilmoi­ta laps­esi ensim­mäiselle luokalle sen vuo­den alus­sa, jol­loin lap­si täyt­tää seit­semän vuot­ta. Lisäti­etoa ilmoit­tau­tu­mis­es­ta voit kysyä kotikunnastasi.

Koulut anta­vat ope­tus­ta yleen­sä suomen kielel­lä. Lap­si voi saa­da oman äidinkie­len­sä ope­tus­ta, jos saman kie­len opiske­li­joi­ta on riit­tävästi. Kysy lisää laps­esi opettajalta.

Peru­sopetuk­sen jälkeen

Kun nuori saa peru­sopetuk­sen päätök­seen, hän voi oman val­in­tansa mukaan hakea ammatil­liseen koulu­tuk­seen tai lukioon. Molem­mista on mah­dol­lisu­us jatkaa opin­to­ja korkeakouluihin.

Lisäti­etoa koulutuksesta

Sanas­tot