.

Health care

Health care

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Suomes­sa kun­nat ovat velvol­lisia jär­jestämään julkiset ter­vey­den­hoitopalve­lut. Palve­lut eivät ole kun­ta­laisille ilmaisia, mut­ta mak­sut ovat hyvin pieniä. Voit käyt­tää palvelui­ta samaan hin­taan kuin suo­ma­laiset, kun sin­ul­la on vak­i­tu­inen osoite Suomes­sa ja olet ilmoit­tanut sen myös maistraattiin.

Julk­ista ter­vey­den­hoitoa anta­vat ter­veyskeskuk­set, jot­ka ovat avoin­na yleen­sä arkipäivisin klo 8 — 16. Oma hoitopaikkasi on yleen­sä koti­asi lähim­pänä ole­va ter­veyskeskus tai ter­veysase­ma. Kun tarvit­set ajan lääkärin tai hoita­jan vas­taan­otolle, soi­ta oma­lle ter­veysase­malle­si. Puhe­limes­sa hoita­ja arvioi, mil­lainen tilanteesi on ja mil­laista hoitoa tarvitset.

Oman kotikun­tasi ter­veyspalvelu­iden yhteystiedot löy­dät kotikun­tasi net­ti­sivuil­ta.

Voit käyt­tää myös yksi­ty­isiä ter­vey­den­hoitopalvelui­ta, mut­ta ne mak­sa­vat enem­män kuin julkiset palvelut.

Työ­nan­ta­jat jär­jestävät työn­tek­i­jöilleen työter­veyshuol­lon, johon kuu­lu­vat muun muas­sa sään­nöl­liset ter­veystarkas­tuk­set. Jotkut työ­nan­ta­jat tar­joa­vat myös sairaan­hoidon palve­lut. Kysy lisää työnantajaltasi.Yleinen hätänu­mero

112

Ensi­a­pu ja päivystys

Maakun­nalli­nen neu­von­tanu­mero 116117

Jos tarvit­set sairaan­hoitoa vir­ka-ajan ulkop­uolel­la, sin­ua aut­taa lähin päivys­tävä ter­veyskeskus tai Kuo­pi­on yliopis­tol­lisen sairaalan (Kys) yhteispäivystys.

Ennen kuin lähdet päivystyk­seen, soi­ta päivystyk­sen neu­von­tanu­meroon 116117. Hoita­ja arvioi, tarvit­setko hoitoa heti vai voitko odot­taa hoitoa seu­raavaan arkipäivään. Tarvit­taes­sa hoita­ja antaa ohjei­ta koti­hoitoon ja tilanteen seurantaan.

Ota yhteyt­tä numeroon esimerkiksi:

 • äkil­liset, hoitoa vaa­ti­vat tulehdussairaudet
 • pienet hoitoa vaa­ti­vat haavat
 • venähdyk­set ja nyrjähdykset
 • lievät mie­len­ter­veysongel­mat.

Yleinen hätänu­mero 112

Soi­ta yleiseen hätänu­meroon 112 henkeä ja ter­veyt­tä uhkaavis­sa tilanteis­sa, kun tarvit­set apua heti. Näitä tilantei­ta ovat esimerkiksi:

 • rin­takipu
 • voimakas hen­ge­nahdis­tus
 • äkilli­nen huimaus
 • puhe­häir­iö tai lihasheikkous
 • kouris­telu
 • run­sas verenvuoto
 • pään alueen vammat
 • tajun­nan alen­e­m­i­nen tai tajuttomuus.

Ham­mashoito

Ter­veyskeskuk­set tar­joa­vat myös ham­mashoitoa. Kun tarvit­set ham­mashoitoa, sin­un täy­tyy vara­ta aika suun ter­vey­den­huol­lon omas­ta ajan­va­rauk­ses­ta. Jos tarvit­set kiireel­listä hoitoa vir­ka-ajan ulkop­uolel­la, soi­ta maakun­nal­liseen neu­von­tanu­meroon 116117.

Neu­volat

Neu­volat ja per­hekeskuk­set tuke­vat raskaana ole­vien nais­ten ja pien­ten las­ten ter­veyt­tä. Kun sin­ul­la on kotikun­ta Suomes­sa, voit käyt­tää neu­volan tai per­hekeskuk­sen palveluita.

Varaa aika kotikun­tasi äitiys­neu­volas­ta tai per­hekeskuk­ses­ta, kun huo­maat, että olet raskaana. Sin­un kan­nat­taa myös käy­dä lääkärin vas­taan­otol­la ennen kuin neljäs raskauskuukau­den päät­tymistä. Vas­taan­otol­la keskustel­laan alkuraskau­den suju­mis­es­ta ja asioista, jot­ka voivat vaikut­taa raskau­den kulkuun.

Alle kouluikäisen lapsen fyy­sistä, psyykkistä ja sosi­aal­ista kasvua ja kehi­tys­tä seu­raa­vat las­ten­neu­volat. Siel­lä lap­si saa myös roko­tu­so­hjel­man mukaiset rokotukset.

Sanas­tot