.

Leisure

Leisure

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Savon alueel­la on paljon vapaa-ajan tekemistä. Voit liikkua luon­nos­sa ympäri vuo­den jalka­isin, hiihtäen tai pyöräl­lä, kalas­taa, mar­jas­taa ja sien­estää sekä veneil­lä vesil­lä, kun­han nou­datat ohjei­ta ja kun­nioi­tat mui­ta. Suomes­sa luon­nos­sa liikku­mista ohjaa­vat jokamiehenoikeudet.

Alueen kun­nat ylläpitävät sisä- ja ulkoli­ikun­ta­paikko­ja, joi­ta voit käyt­tää joko ilmaisek­si tai pien­tä mak­sua vas­taan. Ohjat­tua ryh­mäli­ikun­taa jär­jestävät niin kun­nat, kansalaisopis­tot kuin järjestötkin. 

Jos sin­ua kiin­nos­taa kult­tuuri, kan­nat­taa tutus­tua alueen teat­terei­den ja museoiden tar­jon­taan. Alueel­la on myös paljon nähtävyyk­siä, joi­hin voit tehdä päiväretk­iä. Mainio retkiko­hde kesäisin on esimerkik­si Kuo­pi­on kansalli­nen kaupunkipuis­to, joka sijait­see aivan kaupun­gin sydämessä.

Käden­taito­ja pääset har­ras­ta­maan esimerkik­si kansalaisopis­to­jen kurs­seil­la. Ja muis­tathan, että kir­jas­tois­sa voit käy­dä luke­mas­sa lehtiä, kuun­tele­mas­sa musi­ikkia ja lainaa­mas­sa kir­jo­ja. Kysy, onko kir­jal­lisu­ut­ta saatavil­la oma­l­la äidinkielelläsi.

Tälle sivulle on koot­tu vinkke­jä tapah­tu­mista sekä luonto‑, liikun­ta- ja kulttuurikohteista.

Luon­to ja liikunta

Video esit­telee Kuo­pio-Tahko-aluet­ta ja sitä, mitä kaikkea voit siel­lä tehdä vapaa-ajallasi.

Pysy ajan tasalla

Suomen Yleis­ra­dio tuot­taa uutisia myös venäjäk­si ja selko­suomek­si. Uutisia kan­nat­taa seu­ra­ta: tiedät, mitä tapah­tuu ja mis­tä puhutaan. Kun kuun­telet uutisia myös suomek­si, kieli­taitosi kehit­tyy samalla.

Mui­ta uutispalveluita

Sanas­to