.

Rent­ing a home

Rent­ing a home

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Kun olet tulos­sa Suomeen töi­hin, voit vuokra­ta täältä asun­non. Suomes­sa asum­i­nen on tur­val­lista ja vuokralaisel­lakin on oikeus kotirauhaan.

Aloi­ta asun­non etsimi­nen hyvis­sä ajoin ennen muut­toa. Vuokra-asun­to­ja tar­joa­vat kun­nal­liset ja yksi­tyiset vuokra-asun­toy­htiöt sekä yksityishenkilöt. 

Tee vuokranan­ta­jan kanssa kir­jalli­nen vuokra­sopimus asun­nos­ta. Sopimuk­ses­sa täy­tyy maini­ta vuokrat­ta­va kohde, vuokra, muut mah­dol­liset mak­sut ja vuokra­suh­teen ehdot. Sopimuk­ses­sa on myös vuokran­mak­supäivä, johon men­nessä sin­un täy­tyy mak­saa vuokra vuokranan­ta­jan pankkitilille.

Vuokra­sopimus tehdään aina kaht­e­na kap­paleena: toinen sin­ulle ja toinen vuokranantajalle.

Suomes­sa on yleinen käytän­tö, että vuokralainen mak­saa vuokranan­ta­jalle vaku­us­mak­sun. Usein se täy­tyy mak­saa ennen vuokra­sopimuk­sen allekir­joit­tamista. Vaku­us on yleen­sä 1 — 2 kuukau­den vuokraa vas­taa­va sum­ma. Voit hakea vuokravaku­ut­ta Kelal­ta, jos sin­ul­la ei ole varaa mak­saa vaku­ut­ta itse.

Lue lisää vuokra-asumis­es­ta Suomes­sa.

Asumisen sään­töjä

Vuokralaise­na sitoudut nou­dat­ta­maan taloy­htiön järjestyssään­töjä. Niis­sä on tärkeitä ohjei­ta esimerkik­si hil­jaisu­ud­es­ta, pysäköin­nistä, tupakoin­nista, piha-alueen ja varas­totilo­jen käytöstä sekä jät­tei­den lajittelusta. 

Järjestyssään­tö­jen tarkoituk­se­na on ylläpitää asum­isvi­ihtyvyyt­tä ja naa­purisop­ua. Sään­tö­jen rikkomis­es­ta voi seu­ra­ta varoi­tus, jon­ka jäl­keen voit oikaista omaa toim­intaasi. Tois­tu­vat varoituk­set johta­vat vuokra­sopimuk­sen irtisanomiseen.

Jos huo­maat asun­nos­sa viko­ja tai puut­tei­ta, ilmoi­ta niistä heti vuokranan­ta­jalle. Muis­tathan, että et saa tehdä kor­jauk­sia tai muu­tok­sia ilman lupaa. Vahinko­jen var­alle sin­un kan­nat­taa ottaa vaku­u­tusy­htiöstä laa­ja kotivakuutus.

Sin­ul­la, kuten kaikil­la muil­lakin, on oikeus koti­rauhaan. Koti­rauha tarkoit­taa, että kukaan ei saa tul­la koti­isi ilman lupaa eikä häir­itä koti­rauhaasi. Vuokranan­ta­jal­la on kuitenkin oikeus päästä asun­toon, jos hänel­lä on siihen perustel­tu syy ja hän ilmoit­taa käyn­nistään etukä­teen. Perustel­tu syy voi liit­tyä asun­non kor­jauk­si­in, huoltoon ja uudelleen vuokraukseen.

Paljonko asum­i­nen maksaa?

Vuokran suu­ru­u­teen vaikut­ta­vat asun­non sijain­ti, kun­to, koko ja varustelu. Vuokran lisäk­si mak­sat yleen­sä talousvedestä ja autopaikas­ta erik­seen. Jos talos­sa on saunavuorot, myös niistä per­itään usein pieni lisä­mak­su. Inter­ne­ty­hteys ja läm­mi­tys kuu­lu­vat yleen­sä vuokraan.

Käyt­tösähkö ei sen sijaan sisäl­ly vuokraan. Sik­si sin­un täy­tyy tehdä sähköy­htiön kanssa sähkö­sopimus ennen muut­toasi. Sähköy­htiö laskut­taa käyt­tämästäsi sähköstä jälkikäteen.

Voit hakea Kelal­ta asum­is­tukea, joka on tarkoitet­tu kat­ta­maan pien­i­t­u­lois­t­en koti­talouk­sien asumiskus­tan­nuk­sia. Tukeen vaikut­ta­vat muun muas­sa ruokakun­nan koko ja tulot sekä asun­non koko ja vuokra. 

Sanas­tot