.

Per­ma­nent job in Finland

Per­ma­nent job in Finland

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Tässä osios­sa käymme läpi vai­heet, joi­ta pitkin työl­listymi­nen ja oleskelu­lu­van hakem­i­nen Suomes­sa yleen­sä ete­nee. Tiedämme, että mat­ka ei ole aina help­po eikä suo­ravi­ivainen. Toivomme kuitenkin, että seu­raavien sivu­jen tiedoista on sin­ulle mah­dol­lisim­man paljon apua.

Savos­sa on pulaa osaav­ista työn­tek­i­jöistä. Eri­tyisen paljon osaa­jia tarvi­taan näille aloille:

  • kone- ja metalliala
  • maa- ja metsätalous
  • talon­raken­nus
  • kul­je­tusala
  • maan­raken­nusala
  • hoi­vatyö
  • keit­tiöala.

Töitä on tar­jol­la myös muil­la aloil­la. Työ­paikkaa kan­nat­taa siis etsiä aktiivisesti!

Sanas­to