.

1. Find a job

1. Find a job

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Savon alueel­la on eri­tyisen paljon pulaa kone- ja met­al­lialan osaa­jista, talon­rak­en­ta­jista, hoi­vatyön­tek­i­jöistä sekä kul­je­tusalan, maa- ja met­sä­talouden ja keit­tiöalan tekijöistä.

Työ­nan­ta­jan ei tarvitse näil­lä aloil­la ilmoit­taa avoimes­ta työ­paikas­ta TE-palvelus­sa eli työ­nan­ta­ja voi palkata EU:n ulkop­uolelta tule­van työn­tek­i­jän heti. Muil­la aloil­la työ­nan­ta­jan täy­tyy etsiä työn­tek­i­jää TE-palvelun kaut­ta kah­den viikon ajan ennen kuin voi palkata ulko­mail­ta tule­van työntekijän.

Jos etsit työ­paikkaa näiltä aloil­ta, voit etsiä työ­paikko­ja pait­si tämän sivus­ton ilmoituk­sista myös sosi­aalis­es­ta medi­as­ta ja inter­netin työn­haku­sivus­toil­ta. Jos saat työ­paikan näiltä aloil­ta, oleskelulu­pa­hake­muk­sesi käsitel­lään usein nopeammin.

Varo hui­jare­i­ta! Jos työ­nan­ta­ja epäi­lyt­tää etkä löy­dä luotet­tavaa tietoa esimerkik­si netistä, kysy tieto­ja työ­nan­ta­jas­ta sähkö­pos­til­la TE-toimis­tos­ta. Lähetä viesti suomek­si tai englan­niksi — ei venäjäksi!

eures.pohjois-savo(at)te-toimisto.fi

Kun löy­dät kiin­nos­ta­van työpaikan

Lue ensin ilmoi­tus huolel­la läpi. Mieti, mil­laisia taito­ja työ­nan­ta­ja etsii ja miten sin­un osaamis­esi vas­taa toiveita.

Useim­miten voit hakea työ­paikkaa lähet­tämäl­lä työhake­muk­sen ja CV:n eli ansi­oluet­telon työ­nan­ta­jalle sähkö­pos­til­la. Voit kir­joit­taa hake­muk­sen sähkö­posti­in tai lisätä sen sähkö­postin liit­teek­si pdf-muo­dos­sa. Lähetä ansi­oluet­te­lo aina liitteenä.

Joskus työ­nan­ta­ja saat­taa pyytää, että lähetät hake­muk­sen inter­net­sivu­jen lomak­keen kaut­ta tai että teet video­hake­muk­sen. Tarkas­ta hake­mus­ta koske­vat toiveet aina työpaikkailmoituksesta.

Työhake­muk­sen ja ansi­oluet­telon tavoit­teena on herät­tää työ­nan­ta­jan mie­lenki­in­to. Jos työ­nan­ta­ja kiin­nos­tuu sinus­ta, hän halu­aa yleen­sä tietää sinus­ta lisää ja kut­suu sin­ut työhaas­tat­telu­un. Haas­tat­telu onnis­tuu usein etänä.

Han­ki asialli­nen sähkö­pos­tiosoite. Hyvä val­in­ta on esimerkik­si etunimi.sukunimi@gmail.com.

Työ­paikka­hake­mus

Työ­paikka­hake­mus on lyhyt, korkein­taan yhden A4-arkin mit­tainen kuvaus sinus­ta ja osaamis­es­tasi. Tee jokaiseen työ­paikkaan uusi hake­mus, jot­ta vas­taat työ­paikkail­moituk­ses­sa mainit­tui­hin toiveisi­in ja vaatimuksiin.

Ero­tu joukos­ta ja tee video­hake­mus! Vide­ol­la voit näyt­tää hel­posti ammat­tiosaamis­esi ja kielitaitosi.

Ansi­oluet­te­lo eli CV

Liitä työhake­muk­seen mukaan ansi­oluet­te­lo eli CV. Suomes­sa ansi­oluet­te­lo on yhden sivun mit­tainen, asialli­nen ja selkeä kuvaus sinus­ta työn­tek­i­jänä. Kir­joi­ta ansi­oluet­teloon työ­nan­ta­jan kannal­ta oleel­liset tiedot työkoke­muk­ses­tasi, koulu­tuk­ses­tasi ja taidoistasi.

Ker­ro rohkeasti vahvuuk­sis­tasi, hyvistä puolis­tasi ja saavu­tuk­sis­tasi työelämässä. Ansi­oluet­teloon ei tarvitse kir­joit­taa per­heestä, asumis­es­ta tai muista yksi­tyiselämän tiedoista.

Jos käytät lyhen­teitä esimerkik­si oppi­laitok­ses­ta tai tutkin­nos­ta, ker­ro, mitä lyhen­teet tarkoit­ta­vat. Varmista use­aan ker­taan, että yhteysti­etosi ja muut tiedot ovat oikein.

Liitä ansi­oluet­teloon asialli­nen ja edus­ta­va val­oku­va itses­täsi. Hyvä val­in­ta on har­ti­aku­va, joka on otet­tu neu­traalia taus­taa vas­ten riit­tävässä valaistuksessa.

Sanas­tot