.

2. Make an employ­ment contract

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Kun saat työ­paikan, tee työ­nan­ta­jan kanssa kir­jalli­nen työ­sopimus. Työ­sopimuk­sia tehdään kak­si saman­laista: toisen saat sinä ja toisen työ­nan­ta­ja. Siinä sovi­taan työte­htävistä, palka­s­ta ja muista työ­suh­teen ehdoista.

Sol­mi työ­sopimus työ­nan­ta­jan kanssa samalle ajan­jak­solle, jolle haet työn­tek­i­jän oleskelulu­paa. Voit hakea vuo­den mit­taista oleskelulu­paa vähin­tään vuo­den mit­taisen työ­sopimuk­sen perusteella.

Työ­sopimus on oleskelu­lu­van ehto

Ilman työ­sopimus­ta et voi hakea työn­tek­i­jän oleskelulu­paa. Työ­sopimus on vahvis­tus siitä, että työ­nan­ta­ja palkkaa sin­ut töi­hin ja toimeen­tu­loedel­ly­tys täyttyy.

Toimeen­tu­loedel­ly­tys tarkoit­taa, että työstä saa­masi palk­ka riit­tää elämiseen Suomes­sa koko oleskelu­lu­van ajan. Palkan täy­tyy olla vähin­tään alan työe­htosopimuk­sen (TES) tai alan yleisen tason mukainen mut­ta ei koskaan alle 1252 euroa.

Kun myöhem­min haet jatkolu­paa, vira­nomainen tarkas­taa, että toimeen­tu­loedel­ly­tys ja työ­sopimuk­sen ehdot ovat täyt­tyneet eli olet tehnyt sovit­tua työtä ja saanut palkkaa koko edel­lisen oleskelulu­pasi voimas­saolon ajan

Kun haet työn­tek­i­jän oleskelulu­paa, työ­sopimuk­ses­sa täy­tyy olla tiedot:

  • työn alka­mis­es­ta
  • työ­suh­teen kestos­ta (määräaikainen tai tois­taisek­si voimas­sa oleva)
  • palka­s­ta ja palkanmaksukaudesta
  • työte­htävästä
  • sään­nöl­lis­es­tä työajasta
  • työn suorit­tami­s­paikas­ta
  • työe­htosopimuk­ses­ta (TES)
  • vuosilo­man määräytymisestä
  • irti­sanomisen ehdoista.

Työ­sopimuk­ses­sa voi olla main­in­ta koea­jas­ta. Koeai­ka voi olla korkein­taan kuusi kuukaut­ta. Sinä aikana työ­sopimus on mah­dol­lista purkaa molem­min puolin, mut­ta perus­teet eivät saa olla syr­jiviä tai epäasiallisia.

Tark­ista, että haet oleskelulu­paa samalle ajalle, jon­ka työ­sopimus on voimassa.

Työ­sopimuk­sen malli (pdf)

Sanas­to