.

3. Apply for a permit

3. Apply for a permit

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Tarvit­set työn­tek­i­jän oleskelu­lu­van, kun tulet EU-maid­en ulkop­uolelta vak­i­tuiseen työhön Suomeen. Jot­ta voit hakea lupaa, sin­ul­la täy­tyy olla vak­i­tu­inen työ­paik­ka ja työ­nan­ta­jan kanssa tehty työsopimus.

Kausi­työn­tek­i­jän työlu­pa on eri asia kuin työn­tek­i­jän oleskelulu­pa. Kausi­työlu­val­la voi tehdä vain kausi­työtä, joka kestää taval­lis­es­ti 3 — 9 kuukautta.

Ensim­mäistä työn­tek­i­jän oleskelulu­paa haetaan yleen­sä yhdek­si vuodek­si. Käsit­telyai­ka alkaa siitä, kun käyt tun­nistau­tu­mas­sa joko koti­maas­sasi Suomen kon­sulaatis­sa tai Migrin toimip­is­teessä Suomessa.

Ensim­mäistä oleskelulu­paa kan­nat­taa hakea koti­maas­sa. Voit hakea lupaa myös Suomes­sa, jos olet jo tääl­lä ja sin­ul­la on eri­tyi­nen syy oleskelu­un. Riit­tävä syy on esimerkik­si se, että sin­ul­la on työ­sopimus vak­i­tuiseen työhön tääl­lä, jol­loin sin­un on kohtu­u­ton­ta matkus­taa koti­maa­hasi odot­ta­maan päätöstä. Et kuitenkaan saa aloit­taa työn­tekoa ennen kuin saat oleskeluluvan.

Työ­nan­ta­ja täyt­tää lupa­hake­muk­seen oman osuuten­sa. Sovi työ­nan­ta­jan kanssa, että ilmoi­tat­te hake­muk­ses­sa samat tiedot.

Varmista, että sinä ja työ­nan­ta­jasi ilmoi­tat­te saman keston haet­tavalle oleskeluluvalle.

Hae työn­tek­i­jän oleskelulu­paa sähköis­es­ti Enter Fin­land ‑verkkopalvelus­sa. Liitä hakemukseen:
  • kopio pas­sista (väril­lisenä)
  • viisu­mi, oleskelulu­pa tai vas­taa­va asi­akir­ja, jos haet lupaa Suomessa
  • pas­si­val­oku­va (sähköiset pas­siku­vat vain lupaku­vaamoista)
  • työ­sopimus
  • sal­mo­nel­la­todis­tus, jos työsken­telet elintarvikealalla
  • kopio hygien­ia­pas­sista, jos työsken­telet elintarvikealalla
  • tuberku­loos­i­todis­tus, jos teet työtä las­ten parissa
  • tutk­in­to­todis­tuk­set
  • todis­tus mah­dol­li­sista pätevyyk­sistä (esim. hitsaajat).

Hin­ta ja käsittelyaika

Sähköisen hake­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 490 euroa.

Voit hakea lupaa myös paper­ilo­mak­keel­la. Sil­loin käsit­te­ly mak­saa 640 euroa.

Hake­muk­sen käsit­te­ly kestää 1 — 4 kuukautta.

Ensim­mäi­nen oleskelulu­pa myön­netään korkein­taan vuodeksi.

Lisäti­etoa oleskelu­lu­van hakemisesta:

Jos odotat oleskelulu­paa Suomes­sa, tutus­tu kun­tien ja vira­nomais­ten palvelui­hin. Voit saa­da tukea mon­es­sa asi­as­sa, vaik­ka sin­ul­la ei vielä ole oleskelulupaa.

Kun päätös tulee

Oleskelulu­pa­päätök­sen odot­telu saat­taa tun­tua pitkältä, kos­ka odotat elämän­muu­tos­ta innois­sasi. Voit käyt­tää ajan hyödyk­si ja opiskel­la suomen kieltä, jot­ta sin­un on helpom­pi sopeu­tua uuteen työ­paikkaasi ja asuinympäristöösi.

Saat päätök­ses­tä ilmoituk­sen sähkö­posti­in tai puhe­limeen, jos teit hake­muk­sen sähköis­es­ti. Voit lukea päätök­sen Enter Fin­land ‑verkkopalvelus­sa. Jos hait oleskelulu­paa paper­ilo­mak­keel­la, saat vas­tauk­sen pos­titse viiveellä.

Oleskelulu­pako­rtin saat muu­ta­man viikon kulues­sa joko pos­titse Suomeen tai koti­maasi Suomen-edustustoon.

Hae jatkolu­paa kolme kuukaut­ta ennen kuin oleskelu­lu­van voimas­sao­lo päät­tyy. Tästä kan­nat­taa lait­taa muis­tu­tus puhelimeen. 

Jos päätös on kielteinen

Sin­un on hyvä varautua siihen, että voit saa­da kiel­teisen päätök­sen oleskelu­lu­vas­ta. Kiel­teis­es­tä päätök­ses­tä ei kan­na­ta lan­nis­tua, vaan voit hakea oleskelulu­paa uud­estaan. Selvitä ensin, onko hylä­tyssä hake­muk­ses­sa ollut virheitä ja miten ne voi korjata.

Voit myös valit­taa kiel­teis­es­tä päätök­ses­tä, mut­ta val­i­tuk­sen käsit­te­ly kestää usein pitem­pään kuin uuden hake­muk­sen käsittely. 

Jos odotat päätöstä Suomessa

Jos päätös on kiel­teinen ja olet Suomes­sa, sin­ut kut­su­taan usein kuule­maan päätös poliisiasemalle. 

Kiel­teisessä päätök­sessä on määräys pois­tua Suomes­ta yleen­sä 30 päivän sisäl­lä. Jos et pois­tu maas­ta vapaae­htois­es­ti, poli­isi tai Rajavar­ti­o­laitos saat­taa pois­taa sin­ut maasta. 

Jos viisum­isi voimas­sao­lo on päät­tynyt Suomes­sa olosi aikana ja saat kiel­teisen päätök­sen, sin­ul­ta voidaan kieltää pääsy kaikki­in Schen­gen-mai­hin kolmek­si vuodeksi.

Voit valit­taa päätök­ses­tä tai hakea uut­ta lupaa. Voit ehkä olla Suomes­sa käsit­te­lyn ajan, mut­ta et saa tehdä työtä. 

Sanas­to