.

4. Start working

4. Start working

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Voit aloit­taa työn­teon heti, kun saat myön­teisen päätök­sen oleskelu­lu­vas­ta ja sovit työ­nan­ta­jan kanssa työn aloittamisesta.

Kos­ka olet muut­ta­mas­sa Suomeen, sin­un kan­nat­taa tutus­tua tärkeisi­in vira­nomais­palvelui­hin, etsiä asun­to ja han­kkia suo­ma­lainen puhe­lin­nu­mero. Sin­un on hyvä myös liit­tyä oman alasi ammat­tili­it­toon, joka valvoo alan työn­tek­i­jöi­den etua.

Onhan uusi työsi sitä, mis­tä olet sopin­ut? Kun myöhem­min haet jatkolu­paa, sin­un täy­tyy osoit­taa, että työn sisältö ja palk­ka ovat sel­l­aisia kuin olet ilmoittanut.

Pere­hdy­tys työhön

Työ­nan­ta­jan velvol­lisu­us on pere­hdyt­tää sin­ut työhösi ja työy­hteisöösi. Uusi työsi alkaa pere­hdy­tys­jak­sol­la, jon­ka aikana työ­nan­ta­ja opas­taa sin­ut työte­htävi­isi ja työ­paikan käytän­töi­hin. Sin­un on kuitenkin hyvä tutus­tua jo etukä­teen työ­paikkaan, toimi­alaan, työ­tur­val­lisu­u­teen, pätevyyk­si­in ja alan mah­dol­lisi­in koulutuksiin.

Pere­hdy­tyk­sen aikana työ­nan­ta­ja esimerkiksi

 • opas­taa sin­ut työte­htävääsi ja tur­val­lisi­in työtapoihin.
 • neu­voo konei­den ja lait­tei­den käytön.
 • esit­telee työ­paikan ja toimip­is­teen tilat.
 • esit­telee työkaver­it ja vastuuhenkilöt.
 • käy läpi keskeiset ammat­ti­sanat ja työ­paikalla käytet­tävät käsitteet.
 • ker­too ruokailu­un ja taukoi­hin liit­tyvät käytännöt.
 • ker­too työhyv­in­voin­nista sekä työn­tek­i­jän oikeuk­sista ja velvollisuuksista.
 • ker­too työter­veyshuol­losta ja siitä, miten sairastapauk­ses­sa täy­tyy toimia.

Työhön ja työ­paikkaan tutus­tu­mista helpot­taa, että osaat suomen kieltä edes vähän ja ymmär­rät alan keskeisen sanaston.

Tukea kie­len oppimiseen

Jos olet epä­var­ma kieli­tai­dostasi, voit pyytää työ­paikalle mukaan tulkin ensim­mäisen työpäivän ajak­si. Tulkkia voit kysyä esimerkik­si työkum­meil­ta ja järjestöiltä.

Työ­nan­ta­ja voi jär­jestää sin­ulle kielik­oulu­tus­ta EURES-palvelun kautta. 

Kat­so hyviä linkke­jä suomen kie­len opiskelun avuksi.

Työ­tur­val­lisu­us

Työ­tur­val­lisu­us tarkoit­taa, että työ­paikalla pyritään estämään tap­atur­mat, vam­mat ja sairas­tu­mi­nen. Työ­nan­ta­jan täy­tyy huole­htia siitä, että työn­tek­i­jät voivat työsken­nel­lä ja liikkua työ­paikalla turvallisesti. 

Työ­tur­val­lisu­us on koko työy­hteisön yhteinen asia. Jokaisen työn­tek­i­jän täy­tyy tehdä työn­sä huolel­lis­es­ti, pitää työpis­teen­sä siistinä sekä käyt­tää suo­javarustei­ta ja konei­ta ohjei­den mukaan. Työ­tur­val­lisu­u­teen kuu­luu myös henk­i­nen hyv­in­voin­ti. Se tarkoit­taa, että työn pitäisi olla työn­tek­i­jälle sopi­van kuor­mit­tavaa ja työ­paikalla on hyvä ilmapiiri. 

Nou­da­ta työ­paikan ohjei­ta ja käytän­töjä. Sin­ul­la on myös velvol­lisu­us ker­toa työ­nan­ta­jalle, jos huo­maat puut­tei­ta tai vaaro­ja työ­paikalla, jot­ta työ­nan­ta­ja voi kor­ja­ta ne.

Työ­nan­ta­jan velvollisuudet:

 • pere­hdyt­tää työn­tek­i­jä työhön, työ­tapoi­hin ja työympäristöön
 • tun­nistaa vaarat ja hai­tat (esim. valais­tus, työti­lan siisteys ja ergonomiset työasennot)
 • jär­jestää suo­javarus­teet (esim. kypärä, suo­jal­a­sit ja vaatteet)
 • ker­toa työhön ja työy­hteisöön liit­tyvistä asioista avoimesti
 • pois­taa vaarat ja haitat
 • puut­tua syr­jin­tään ja kiusaamiseen.

Sanas­tot