.

5. Extend your permit

5. Extend your permit

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Voit saa­da jatkolu­van, jos toimeen­tu­losi on ollut riit­tävä nykyisen oleskelulu­pasi aikana ja sin­ul­la on kir­jalli­nen työ­sopimus. Voit jatkaa samas­sa työssä ja saman työ­nan­ta­jan palveluk­ses­sa tai hakea jatkolu­paa eri työhön toiselle työ­nan­ta­jalle. Hae jatkolu­paa noin kolme kuukaut­ta ennen kuin voimas­sa ole­va oleskelulu­pasi umpeutuu. 

Täytä jatkolu­pa­hake­mus Enter Fin­land ‑palvelus­sa. Liitä hakemukseen:

  • passin kopio (värilli­nen)
  • viisu­mi, oleskelulu­pa tai vas­taa­va asi­akir­ja (vain Suomes­sa hakeva)
  • val­oku­va
  • työ­sopimus
  • tiliot­teet edel­lisen 6 kuukau­den ajalta
  • sal­mo­nel­la­todis­tus (elin­tarvikeala)
  • tuberku­loos­i­todis­tus (työ las­ten parissa)
  • kopio hygien­ia­pas­sista (elin­tarvikeala)
  • tutk­in­to­todis­tus (pätevyys ammat­ti­in tai suo­ma­lainen tutkinto)
  • muu vas­taa­va osoi­tus pätevyy­destä (esim. hitsaajat).

Hin­ta ja käsittelyaika

Sähköisen hake­muk­sen ja paper­i­hake­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 260 euroa.

Käsit­te­ly kestää yleen­sä korkein­taan neljä kuukaut­ta käsit­te­ly­mak­sun maksamisesta.

Jatkolu­pa myön­netään korkein­taan neljäk­si vuodeksi.

Pitääkö taas tunnistautua?

Jos sin­ul­la on suo­ma­laiset verkkopankki­tun­nuk­set, tun­nistaudu niil­lä Enter Fin­land ‑palvelus­sa. Palvelu ker­too hake­muk­sen lopus­sa, täy­tyykö sin­un käy­dä tun­nistau­tu­mas­sa vielä Migrin palvelupisteessä.

Jos sin­ul­la ei ole verkkopankki­tun­nuk­sia, varaa aika tun­nistau­tu­mista varten Migrin palvelupis­teestä kol­men kuukau­den kulues­sa hake­muk­sen jättämisestä.

Sin­un täy­tyy hakea jatkolu­paa myös sil­loin, jos vai­h­dat työte­htävää tai siir­ryt tekemään työtä toiselle toimi­alalle oleskelulu­pasi voimas­saolon aikana.

Päätök­sen odottelu

Saat jatkaa työn­tekoa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, jos teet jatkolu­pa­hake­muk­sen ennen kuin oleskelulu­pasi voimas­sao­lo päät­tyy. Työn täy­tyy olla voimas­sa ole­van oleskelu­lu­van ehto­jen mukaista.

Et saa jatkaa työn­tekoa, jos haet jatkolu­paa vas­ta, kun edelli­nen oleskelulu­pasi on umpeu­tunut. Saat kuitenkin oleskel­la Suomes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan.

Jatkolu­van jälkeen

Kun olet asunut Suomes­sa neljä vuot­ta yhtä­jak­sois­es­ti, voit hakea pysyvää oleskelulu­paa. Se on voimas­sa tois­taisek­si eli sitä ei tarvitse uusia jatkuvasti.

Voit hakea tietyin edel­ly­tyksin myös Suomen kansalaisu­ut­ta, kun olet asunut Suomes­sa riit­tävän pitkään, taval­lis­es­ti 4 — 7 vuotta.

Sanas­to