.

Using Enter Finland

Using Enter Finland

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Tästä osios­ta löy­dät ohjei­ta työn­tek­i­jän oleskelu­lu­van (TTOL) hakemiseen Enter Fin­land ‑palvelus­sa. Ohjeet on tarkoitet­tu henkilöille, jot­ka tule­vat EU:n ulkop­uolelta Suomeen tekemään suorit­tavaa työtä. 

Sin­un kan­nat­taa hakea oleskelulu­paa sähköis­es­ti, kos­ka se on edullisem­paa kuin paper­ilo­mak­keel­la. Hake­muk­sen käsit­te­ly kestää yleen­sä 1 — 4 kuukautta. 

Enter Fin­land on Migrin sähköi­nen asioin­tipalvelu. Sen käyt­tö vaatii tietokoneen peruskäyt­tö­taito­ja. Voit hakea palvelus­sa oleskelulu­paa ja kausi­työ­todis­tus­ta, seu­ra­ta hake­muk­sesi tilan­net­ta, täy­den­tää hake­mus­tasi sekä vas­taan­ot­taa päätök­siä. Päätök­sistä ei voi valit­taa palvelun kautta.

Tärkeitä ohjei­ta hakijalle

Liit­teet

Täytä oleskelulu­pa huolel­lis­es­ti ja varaa kaik­ki tarvit­ta­vat liit­teet valmi­ik­si. Lähetä liit­teet pdf-muo­dos­sa. Kään­nätä ja lail­lista ne auk­torisoidul­la kie­lenkään­täjäl­lä tarvittaessa. 

Osan liit­teistä saat työ­nan­ta­jal­tasi. Sovi hänen kanssaan, kumpi teistä toimit­taa liit­teet Migrille. Hel­poin­ta on, että työ­nan­ta­ja lähet­tää ne Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelun kaut­ta. Muista pyytää alku­peräiset liit­teet itselle­si: tarvit­set niitä, kun käyt tunnistautumassa.

Jos hake­muk­sesi on puut­teelli­nen, käsit­telyai­ka voi olla pitem­pi kuin taval­lis­es­ti. Yleen­sä hake­muk­sen käsit­te­ly kestää 1 — 4 kuukaut­ta. Tarvit­taes­sa voit lähet­tää lisäti­eto­ja hake­muk­seen jälkikä­teen niin pitkään kuin sen käsit­te­ly on kesken.

Käsit­te­ly­mak­sun maksaminen

Migri käsit­telee oleskelulu­pa­hake­muk­sesi vas­ta, kun olet mak­sanut käsittelymaksun.

Jos teet hake­muk­sen Enter Fin­lan­dis­sa, voit mak­saa käsit­te­ly­mak­sun verkkopankki­tun­nuk­sil­la tai yleisim­mil­lä luot­toko­rteil­la. Migrin palvelupis­teis­sä voit mak­saa käteisel­lä ja yleisim­mil­lä mak­suko­rteil­la. Jos käyt tun­nistau­tu­mas­sa Suomen-kon­sulaatis­sa, varmista mak­su­ta­pa etukäteen.

Mak­sua ei palaute­ta sen jäl­keen, kun hake­mus on otet­tu käsit­te­lyyn, vaik­ka peru­ut­taisit hake­muk­sen tai sin­ulle ei annet­taisi oleskelulupaa.

Tun­nistau­tu­mi­nen palvelupisteessä

Kun olet täyt­tänyt hake­muk­sesi Enter Fin­lan­dis­sa, sin­un täy­tyy käy­dä tun­nistau­tu­mas­sa. Jos olet Suomes­sa, varaa aika tun­nistau­tu­mista varten Migrin palvelupis­teeseen. Jos teit hake­muk­sen koti­maas­sasi, tun­nistaudu Suomen-konsulaatissa.

Tun­nistau­tu­mises­sa sin­ul­la täy­tyy olla mukanasi pas­si, hake­muk­sesi liit­teet alku­peräis­inä ja pas­siku­vasi tai sähköi­nen kuvakoo­di. Sähköis­es­ti pas­siku­via toimit­ta­vat lupaku­vaamot.

Varaa aika tunnistautumiseen

Ohje Migrin sähköiseen ajan­va­rauk­seen (pdf)

Hake­muk­sen täy­den­tämi­nen jälkikäteen

Sin­un kan­nat­taa tehdä hake­mus mah­dol­lisim­man täy­del­lis­es­ti heti. Voit kuitenkin lähet­tää täy­den­tävää tietoa hake­muk­seen jälkikä­teen siihen saak­ka, kunnes päätös on tehty. 

Sanas­tot