Fre­quent­ly Asked Questions

Fre­quent­ly Asked Questions

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Tältä sivul­ta löy­dät vas­tauk­sia kysymyk­si­in, joi­ta kysytään usein Migriltä. Kysymyk­set on koot­tu Migrin verkkopalvelus­ta.

Oleskelu­lu­van hakeminen

Kuka voi hakea oleskelulu­paa ja kenelle? 
Voit hakea oleskelulu­paa Enter Fin­landin kaut­ta vain itselle­si tai lapselle­si. Työ­nan­ta­ja, puoliso tai kukaan muukaan ei voi tehdä hake­mus­ta puolestasi. 

Halu­an saa­da hake­muk­sen nopeasti vireille, vaik­ka vähän hutiloiden. Hait­taako se? 
Täytä huolel­lis­es­ti kaik­ki hake­mus­lo­mak­keen vaa­dit­ta­vat koh­dat ja liitä hake­muk­seesi kaik­ki tarvit­ta­vat liit­teet. Jos annat puut­teel­lisia tieto­ja, hake­muk­sen käsit­te­ly hidas­tuu, kos­ka sin­ul­ta täy­tyy pyytää lisä­selvi­tyk­siä. Myös päätös saat­taa olla sin­ulle epäedulli­nen, jos tiedois­sa on puutteita. 

Kuin­ka kauan passi­ni pitää olla voimas­sa, kun haen oleskelulu­paa? 
Ensim­mäi­nen oleskelulu­pa voidaan myön­tää korkein­taan siihen asti, kun pas­sisi on voimas­sa. Esimerkik­si jos haet lupaa yhdek­si vuodek­si, pas­sisi täy­tyy olla voimas­sa vähin­tään yhtä kauan sil­loin kun lupa myön­netään.  

Voinko pos­tit­taa oleskelulu­pa­hake­mus­lo­mak­keen? 
Et voi. Hake­mus täy­tyy jät­tää henkilöko­htais­es­ti. Jos olet ulko­mail­la, jätä hake­mus Suomen edus­tus­toon ennen kuin tulet Suomeen. Jos olet jo Suomes­sa, jätä hake­mus Migrin palvelupis­teeseen.  

Olen jo vierail­lut asioin­tipaikas­sa ja mak­sanut hake­muk­sen. Voinko kuitenkin peru­ut­taa sen? 
Voit peru­ut­taa hake­muk­sesi mil­loin tahansa, kun hake­muk­sen käsit­te­ly on kesken. Täl­löin hake­muk­sen käsit­te­ly päätetään ja sin­ulle hake­muk­sesi raukeaa. Jos peru­u­tat hake­muk­sen, et saa käsit­te­ly­mak­sua takaisin. 

Mitä teen, jos tietoni muut­tuvat, tai huo­maan, että olen merkin­nyt hake­muk­seeni jotain väärin? 
Ilmoi­ta jokaises­ta virheel­lis­es­tä tai van­hen­tuneesta tiedos­ta mah­dol­lisim­man nopeasti. Ilmoi­ta oikeat tiedot Enter Fin­lan­dis­sa, jos jätit hake­muk­sen siel­lä. Jos jätit hake­muk­sen paperise­na, lähetä sähkö­pos­tia migri(at)migri.fi. Jos et kor­jaa tieto­ja, saatat syyl­listyä väärien tieto­jen antamiseen. 

Mik­si min­un on ilmoitet­ta­va puolisoni tiedot hake­muk­ses­sa, vaik­ka hän ei hae lupaa? 
Tiedot avi­o­li­itostasi ja puolisostasi ovat niitä henkilöti­eto­ja, joi­ta Migri tarvit­see oleskelu­lu­van käsit­telyssä. Tieto­ja tarvi­taan myös sil­loin, jos puolisosi halu­aa myöhem­min hakea oleskelulu­paa. Jos et ilmoi­ta puolisosi tieto­ja nyt, tiedot ovat ris­tiri­idas­sa myöhem­min hänen hake­muk­sen kanssa, mikä hidas­taa hänen hake­muk­sen­sa käsit­te­lyä. Ilmoi­ta myös per­he­suhteis­sasi tapah­tu­vista muu­tok­sista, kuten las­ten syn­tymästä. Nämä tiedot voivat vaikut­taa hake­muk­sesi käsittelyyn.

Liit­teet

Liit­teek­si voi lisätä vain yhden asi­akir­jan, mut­ta min­ul­la on usei­ta tiedos­to­ja samas­ta asi­as­ta. Kuin­ka saan liit­teeni yhdis­tet­tyä yhdek­si kokon­aisu­udek­si? 
Yhdis­tä tiedos­tot samaan doku­ment­ti­in esimerkik­si Wordis­sa ja tal­len­na kokon­aisu­us PDF-muo­toon. Voit yhdis­tää tiedos­toon täl­lä taval­la myös kuvia. Kat­so, miten voit lisätä liit­teitä.

Yhden liit­teen koko saa olla korkein­taan 4 MB, mut­ta omat liit­teeni ovat tätä suurem­pia. Miten voin tehdä niistä pienem­piä? 
Jos skan­naat liit­teitä, val­itse skan­nausase­tuk­sista pienem­pi res­oluu­tio. Jos liite on kuva, avaa se tietokoneesi kuvankäsit­te­ly­ohjel­mas­sa ja muu­ta kuvakokoa pienem­mäk­si. Älä kuitenkaan pienen­nä tiedos­to­ja liikaa! 

Hake­mus­lo­mak­keessa san­o­taan, että liit­teet täy­tyy kään­nät­tää suomek­si tai englan­niksi viral­lisel­la kie­lenkään­täjäl­lä. Mis­tä tiedän, että käyt­tämäni kään­täjä on viralli­nen?  
Suomes­sa auk­torisoidul­la kään­täjäl­lä on eri­tyi­nen tun­nus. Selvitä oman koti­maasi käytän­tö. Migrin täy­tyy pystyä luot­ta­maan kään­nök­seen. Sik­si sin­un täy­tyy han­kkia viralli­nen kään­nös kaik­ista niistä liit­teistä, jot­ka eivät ole suomen- tai englan­ninkielisiä. Epä­selvässä tilanteessa hake­muk­sesi käsit­telyai­ka pite­nee, kos­ka kään­nök­sen laatu täy­tyy selvittää.

Mitkä todis­tuk­set täy­tyy lail­lis­taa? 
Muun kuin Pohjo­is­maan tai EU-maan vira­nomaisen anta­ma todis­tus per­he­si­teestä täy­tyy lail­lis­taa, kun todis­tus vaa­di­taan oleskelulu­pa­hake­muk­sen liit­teek­si. Täl­laisia todis­tuk­sia ovat vihk­i­todis­tus, todis­tus avi­o­li­itos­ta, kuolin­todis­tus ja todis­tuk­set lapsen huolta­ju­ud­es­ta. Lail­lis­t­a­mi­nen on nor­maali käytän­tö, joka kos­kee ulko­maisia asiakirjoja. 

Hake­muk­sen käsittely

Mil­loin päätös tulee? 
Jos jätit hake­muk­sen Enter Fin­lan­dis­sa, voit tarkas­taa käsit­te­ly­vai­heen sieltä. Asian käsit­te­ly ei nopeudu, vaik­ka kysy­isit asi­as­ta soit­ta­mal­la tai käymäl­lä palvelupis­teessä. Migri ottaa sin­u­un yhteyt­tä, jos hake­muk­seen tarvi­taan lisä­selvi­tyk­siä. Muus­sa tapauk­ses­sa kuulet päätök­ses­tä vas­ta, kun se on tehty. Odota siis rauhas­sa. Migrin sivuil­ta voit tarkas­taa arvion hake­musten käsit­telya­jas­ta. Jos hake­muk­sesi käsit­te­ly kestää yli nor­maalin käsit­telya­jan, voit pyytää käsit­telya­jas­ta arvion sähkö­pos­titse osoit­teesta migri(at)migri.fi.  

Miten voin kiire­htiä hake­muk­sen käsit­te­lyä? 
Kiire­htimispyyn­tö nopeut­taa asian käsit­te­lyä erit­täin har­voin. Kiire­htimisen syitä eivät voi olla esimerkik­si muut­to, opiskelu, ulko­maille suun­tau­tu­va vierailu, passin tai oleskelu­lu­van van­hen­tu­mi­nen tai halu suorit­taa asevelvol­lisu­us. Jos sin­ul­la kuitenkin on eri­tyisen pätevä syy pyytää käsit­te­lyn kiire­htimistä, tee pyyn­tö sähkö­pos­titse tai kir­jeitse. Ilmoi­ta nime­si, asi­akas­nu­merosi, syn­tymäaikasi tai henkilö­tun­nuk­sesi, syy kiire­htimiselle ja liitä mukaan pyyn­töäsi tuke­va todis­tus tai muu selvi­tys. Kiire­htimispyyn­töi­hin ei vas­ta­ta erikseen. 

Mikä on asi­akas­nu­mero ja diaar­inu­mero? 
Kun sin­ua koske­va asia pan­naan vireille, saat henkilöko­htaisen asi­akas­nu­meron. Asi­akas­nu­mero on tun­nis­teesi tämän jäl­keen kaikissa asiois­sasi, jot­ka Migri käsit­telee. Kun merk­it­set asi­akas­nu­merosi kaikki­in asi­akir­joi­hin, jot­ka toim­i­tat Migrille, asi­asi käsit­te­ly nopeu­tuu. Jokainen sin­ua koske­va asia saa oman diaar­inu­meron eli tun­nis­teen, joka helpot­taa asian käsit­te­lyn seu­raamista Migris­sä. Et vält­tämät­tä tarvitse diaar­inu­meroa itse lainkaan. Asi­akas­nu­mero ja diaar­inu­mero löytyvät 

 • vireil­läolo­todis­tuk­ses­ta henkilöti­eto­jen alapuolelta 
 • täy­den­nyspyyn­nön ja muiden Migrin lähet­tämien kir­jei­den oikeas­ta yläkulmasta 
 • päätök­sen oikeas­ta yläkulmasta.

Enter Fin­land ‑palvelu

Sain Enter Fin­land ‑verkkopalvelus­ta automaat­tisen viestin. Mitä se tarkoit­taa? 
Saat ilmoituk­sen sähkö­pos­til­la tai tekstiviestillä:

 • kun uusi hake­mus tai lisäti­eto on otet­tu vas­taan Enter Finlandissa. 
 • asian tilanteesta kol­men viikon välein, kunnes asia on ratkaistu.
 • asi­as­ta on tul­lut päätös Enter Finlandiin.
 • asi­as­sa on tehty täy­den­nyspyyn­tö Enter Finlandiin. 

Automaat­tivi­estit eivät kuitenkaan aina toi­mi. Sin­un kan­nat­taa siis itse seu­ra­ta asian tilaa sään­nöl­lis­es­ti Enter Finlandissa. 

Kun jätin hake­muk­seni, ilmoitin, että työ­nan­ta­jani käyt­tää Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelua, mut­ta hän ei voi käyt­tää sitä. Mitä teen? 
Liitä hake­muk­seesi Lähetä lisäti­etoa ‑linkin kaut­ta ne asi­akir­jat ja tiedot, joi­ta työ­nan­ta­jasi oli tarkoi­tus toimit­taa, esimerkik­si työ­sopimus tai työ­nan­ta­jan allekir­joit­ta­ma TEM0.54-lomake.   

Olen hak­enut oleskelulu­paa Enter Fin­lan­dis­sa. Yritin vara­ta ajan tun­nistau­tu­mista varten, mut­ta vapai­ta aiko­ja ei ole saatavil­la kol­men kuukau­den määräa­jan sisäl­lä. Miten min­un täy­tyy toimia? 
Määräa­jan ylit­tymi­nen on hyväksyt­tävää, jos vira­nomaisel­la ei ole vapai­ta aiko­ja määräa­jan sisäl­lä. Varaa itselle­si ensim­mäi­nen mah­dolli­nen aika ja ilmoi­ta saa­masi aika Enter Fin­land ‑verkkopalvelus­sa Lähetä lisäti­etoa ‑sivun kautta. 

Mil­loin verkkopalvelus­sa tekemäni oleskelulu­pa­hake­mus tulee vireille? 
Hake­muk­sesi tulee vireille heti, kun lähetät sen palvelun kaut­ta. Hake­muk­sen käsit­te­ly alkaa kuitenkin vas­ta sit­ten, kun käyt tun­nistau­tu­mas­sa palvelupis­teessä. Tun­nistau­tu­misen tarkoituk­se­na on vahvis­taa, sinä olet todel­la hake­muk­sen lähettäjä. 

Minne voin toimit­taa lisä­selvi­tyk­siä hake­muk­seeni? 
Jos teit hake­muk­sesi Enter Fin­landin kaut­ta, lähetä myös lisä­selvi­tyk­set sitä kaut­ta. Jos teit hake­muk­sesi paper­ilo­mak­keel­la, voit lähet­tää lisä­selvi­tyk­sesi pos­titse tai viedä Migrin kir­je­laatikkoon palvelupis­teen aukioloaikana.

Mis­tä tiedän, oliko lähet­tämäni vas­taus täy­den­nyspyyn­töön riit­tävä? 
Migri lähet­tää sin­ulle uuden täy­den­nyspyyn­nön, jos vas­taus ei ole riittävä. 

Miten toimin, kun saan Enter Fin­landi­in päätök­sen oleskelulu­pa­hake­muk­seeni? 
Jos sin­ulle on myön­net­ty oleskelulu­pa, saat oleskelulu­pako­rtin. Kortin valmis­tamiseen menee usei­ta päiviä. Jos olet koti­maas­sasi, odota, että sin­ulle ilmoite­taan, mil­loin voi noutaa oleskelulu­pa kort­tisi. Jos olet Suomes­sa, voit aloit­taa oleskelu­lu­van mukaisen työn­teon heti, kun saat päätök­sen. Saat oleskelulu­pako­rtin postitse.

Ajan­va­raus palvelupisteeseen

Miten varaan ajan Migrin palvelupis­teeseen? 
Varaa aika Migrin palvelupis­teeseen etukä­teen ajan­va­raus­palvelus­sa. Täytä hake­mus­lo­make Enter Fin­land ‑palvelus­sa tai paper­ilo­make ennen kuin menet palvelupisteeseen. 

En puhu suomea enkä englan­tia. Miten voin asioi­da Migris­sä? 
Migris­sä voit saa­da palvelua suomek­si, ruot­sik­si ja englan­niksi. Jos et osaa mitään näistä kielistä, sin­un täy­tyy han­kkia itselle­si avus­ta­ja tai tulk­ki, joka aut­taa sin­ua asioin­nis­sa. Palvelupis­teis­sä ei tar­jo­ta tulkkipalveluita. 

Oleskelulu­pako­rt­ti

Jos oleskelulu­pa päätös on myön­teinen, mil­loin saan oleskelulu­pako­rt­ti­ni? 
Oleskelulu­pako­rtin valmis­t­a­mi­nen ja pos­tit­ta­mi­nen kestää noin kak­si viikkoa. Yleen­sä lähetys kestää enin­tään kolme viikkoa siitä, kun myön­teinen päätös on tehty. Puhe­lut Migri­in eivät nopeu­ta kortin valmistumista. 

Mitä tieto­ja oleskelulu­pako­r­tis­sa on? Miltä kort­ti näyt­tää? 
Lisätään tähän tarkem­pia tieto­ja oleskelulu­pako­rt­ti-sivul­ta. Mitä tietoja?

Anta­vatko lapset sor­men­jälken­sä oleskelulu­pako­rt­tia varten? 
Jokaisen yli 6‑vuotiaan oleskelu­lu­van hak­i­jan täy­tyy antaa sor­men­jäl­jet. Sor­men­jäl­jet tal­len­netaan, kun käyt tun­nistau­tu­mas­sa Suomen edus­tus­tossa ulko­mail­la tai Migrin palvelupis­teessä Suomessa. 

Olen kadot­tanut oleskelulu­pako­rt­ti­ni tai oleskelulu­pako­rt­ti­ni on varastet­tu. Mitä teen? 
Jos kort­tisi katoaa tai varaste­taan Suomes­sa, sin­un täy­tyy tehdä siitä rikosil­moi­tus poli­isille. Hae uut­ta oleskelulu­pako­rt­tia Migrin palvelupis­teessä. Tässä yhtey­dessä sin­un täy­tyy antaa sor­men­jälke­si uud­estaan. Jos kort­tisi katoaa tai varaste­taan ulko­mail­la, tee ilmoi­tus kyseisen maan vira­nomaisille. Ota yhteyt­tä myös Suomen edus­tus­toon, joka myön­tää mah­dol­lisen viisum­in. Hae uut­ta kort­tia Suomes­sa Migrin palvelupis­teessä. Jos edus­tus­to ei myön­nä sin­ulle viisum­ia, sin­un täy­tyy tehdä uusi oleskelulu­pa­hake­mus edus­tus­tossa, jot­ta voit pala­ta Suomeen. 

Oleskelulu­pa ja matkat

Mitä min­un täy­tyy, ettei oleskelulu­pani raukea Suomes­ta pois­saoloni aikana? 
Oleskelulu­pasi raukeaa, jos muu­tat pysyvästi pois Suomes­ta tai jos oleskelet yhtä­jak­sois­es­ti kak­si vuot­ta Suomen ulkop­uolel­la. Jos olet muut­ta­mas­sa Suomes­ta ulko­maille kahdek­si vuodek­si esimerkik­si työn tai opiskelun vuok­si, sin­un täy­tyy tehdä Migrille hake­mus (OLE_PER) siitä, ettei oleskelulu­paasi peruta. 

Voinko odot­taa oleskelulu­pa­päätöstä Suomes­sa? 
Jos jätit hake­muk­sesi Suomen edus­tus­toon ulko­mail­la, voit vierail­la Suomes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn aikana, mut­ta sin­un täy­tyy pala­ta koti­maa­hasi, kun viisum­isi voimas­saoloai­ka päät­tyy. Et voi saa­da oleskelulu­pako­rt­tia Suomes­sa, vaan siitä edus­tus­tos­ta, johon jätit hake­muk­sen. Jos jätit hake­muk­sesi Migrin palvelupis­teessä Suomes­sa, voit oleskel­la Suomes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, vaik­ka viisum­isi voimas­sao­lo päät­ty­isikin. Jos sin­ulle ei myön­netä oleskelulu­paa, sin­ut voidaan kuitenkin kään­nyt­tää maas­ta pidem­mäk­si aikaa. 

Min­ul­la on oleskelulu­pa, jon­ka voimas­sao­lo päät­tyy ulko­maan­matkani aikana. Aiheutuuko tästä min­ulle ongelmia? 
Sin­un täy­tyy hakea jatkolu­paa ennen kuin oleskelulu­pasi voimas­sao­lo päät­tyy. Voit hakea jatkolu­paa vain Suomes­sa. Jos jätät jatkolu­pa­hake­muk­sen ulko­mail­la Suomen edus­tus­toon, se käsitel­lään aina uute­na ensim­mäisenä oleskelulu­pa­hake­muk­se­na. Jos olet viisum­ivelvolli­nen, et vält­tämät­tä saa heti viisum­ia Suomeen palaamista varten. Voit vält­tää nämä ongel­mat, kun jätät jatkolu­pa­hake­muk­sen hyvis­sä ajoin ja teet matkan siten, että lupa ei pää­ty matkan aikana. 

Olen jät­tänyt ensim­mäisen oleskelulu­pa­hake­muk­sen Suomes­sa. Voinko käy­dä matkalla ja pala­ta takaisin Suomeen odot­ta­maan päätöstä? 
Voit, jos sin­ul­la on viisu­mi tai voit pala­ta viisum­i­va­paasti. Jos viisum­isi ei ole voimas­sa tai et muun syyn vuok­si voi pala­ta Suomeen, saat tiedon oleskelulu­pa­päätök­ses­tä Suomen edus­tus­ton kautta. 

Halu­aisin matkustel­la Suomes­sa oleskelulu­pani päät­tymisen jäl­keen. Onko se mah­dol­lista? 
Jos olet viisum­i­va­paan maan kansalainen, voit jäädä Suomeen ja Schen­gen-alueelle enin­tään 90 päiväk­si. Muiden maid­en kansalais­ten täy­tyy pois­tua Suomes­ta, kun oleskelulu­pa päättyy. 

Työn­teko-oikeus

Halu­an muut­taa Suomeen tekemään ansio­työtä, mut­ta en ole EU-kansalainen. Mitä teen? 
Jot­ta voit muut­taa Suomeen työn­teon perus­teel­la, sin­un täy­tyy ensin löytää työ­paik­ka täältä. Sen jäl­keen sin­un täy­tyy hakea työn­tek­i­jän oleskelulu­paa. Jos aiot har­joit­taa itsenäistä elinkeinoa, sin­un täy­tyy hakea yrit­täjän oleskelulu­paa. Voit aloit­taa työn­teon vas­ta, kun saat myön­teisen oleskelulu­pa­päätök­sen, joka oikeut­taa työntekoon. 

Voinko hakea työn­tek­i­jän oleskelulu­paa Suomes­sa, kun olen maas­sa vierail­lessani löytänyt sopi­van työ­paikan? 
Pääsään­töis­es­ti ensim­mäistä oleskelulu­paa täy­tyy hakea ennen maa­han­tu­loa. Voit kuitenkin hakea oleskelulu­paa Suomes­sa, jos löy­dät tääl­lä vierail­lessasi työ­paikan. Täytä hake­mus Enter Fin­lan­dis­sa ja käy tun­nistau­tu­mas­sa Migrin palvelupisteessä. 

Voinko tehdä töitä, kun odotan päätöstä työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­hake­muk­seen? 
Et voi tehdä työtä, kun ensim­mäisen työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­hake­muk­sen käsit­te­ly on kesken. Kun haet jatkolu­paa ennen kuin oleskelulu­pasi voimas­sao­lo päät­tyy, voit jatkaa työn­tekoa samal­la alal­la hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan. 

Hain oleskelulu­paa vas­ta sen jäl­keen, kun tulin Suomeen. Mil­loin voin aloit­taa työn­teon? 
Voit aloit­taa työn­teon, kun saat oleskelu­lu­van, johon sisäl­tyy työn­teko-oikeus. Työn­teko-oikeutesi on voimas­sa heti, kun saat tiedon siitä, että päätös on tehty. Oleskelulu­pako­rtin saat myöhemmin. 

Min­ul­la on oleskelulu­pa per­he­si­teen perus­teel­la. Saanko tehdä töitä tai opiskel­la Suomes­sa? 
Jos sin­ul­la on per­he­si­teen perus­teel­la myön­net­ty oleskelulu­pa, saat tehdä ansio­työtä ja opiskel­la ilman rajoituksia. 

Min­ul­la on pysyvä oleskelulu­pa Schen­gen-maas­sa. Saanko oleskel­la ja tehdä töitä myös Suomes­sa? 
Jos sin­ul­la on toisen Schen­gen-maan myön­tämä oleskelulu­pa, voit matkus­taa Suomeen lyhyek­si, enin­tään 90 päivän ajak­si. Sin­ul­la ei kuitenkaan ole oikeut­ta tehdä työtä tai oleskel­la pitem­pään Suomessa. 

Min­ul­la on työn­tek­i­jän oleskelulu­pa. Voinko vai­h­taa työ­paikkaa tai ammat­tialaa? 
Työn­tek­i­jän oleskelulu­pako­r­tis­sa lukee, oikeut­taako lupa työsken­telemään yhdel­lä tai use­am­mal­la ammat­tialal­la. Voit vai­h­taa työ­paikkaa sen ammat­tialan sisäl­lä, jolle oleskelulu­pasi on myön­net­ty. Jos uusi työsi on toisel­la ammat­tialal­la tai oleskelulu­pasi on myön­net­ty työ­nan­ta­jako­htaise­na, sin­un täy­tyy hakea työn­tek­i­jän jatkolupaa.

Voinko työsken­nel­lä use­assa työ­paikas­sa? 
Sin­ul­la voi olla usei­ta työ­paikko­ja samal­la ammat­tialal­la. Voit hakea työn­tek­i­jän oleskelulu­paa samaan aikaan use­am­malle työ­nan­ta­jalle ja use­am­malle ammat­tialalle. Kukin työ­nan­ta­ja täyt­tää oman TEM054-lomak­keen­sa, jot­ka täy­tyy liit­tää hakemukseesi. 

Min­ul­la on oleskelulu­pa muul­la kuin työn perus­teel­la. Voinko tehdä töitä ja vai­h­taa työ­paikkaa? 
Saat tehdä töitä ja vai­h­taa työ­paikkaa hake­mat­ta uut­ta oleskelulu­paa, jos sin­ul­la on voimas­sa oleva

 • pysyvä oleskelulu­pa
 • jatku­va oleskelulu­pa muul­la kuin työn perusteella
 • oleskelulu­pa per­he­si­teen perusteella
 • oleskelulu­pa ihmiskau­pan uhrina
 • oleskelulu­pa opiskelun perus­teel­la (opiske­li­jan työn­teko-oikeus on rajoitettu). 

Saanko opiskel­la työn­tek­i­jän oleskelu­lu­val­la? 
Kyl­lä saat. Mikä tahansa oleskelulu­pa oikeut­taa Suomes­sa opiskelu­un. Jos oleskelusi tarkoi­tus muut­tuu esimerkik­si työn­teosta opiskeluk­si, sin­un täy­tyy ilmoit­taa uusi maas­sa oleskelun peruste viimeistään, kun haet jatkolupaa.

Kausi­työ

Lue usein kysyt­tyjä kysymyk­siä kausi­työstä ukrainaksi ja venäjäk­si.   

Per­he

Asun Suomes­sa. Myös aviop­uolisoni halu­aa muut­taa Suomeen. Hän ei ole EU-kansalainen. Mitä voin tehdä? 
Puolisosi voi hakea oleskelulu­paa Suomeen per­he­si­teen perus­teel­la. Et voi hakea oleskelulu­paa puolisosi puoles­ta, vaan hänen täy­tyy itse tehdä hake­mus ja käy­dä tun­nistau­tu­mas­sa. Voit toki aut­taa hän­tä hake­muk­sen täyttämisessä. 

Voinko tuo­da per­heen mukanani Suomeen? 
Voit. Muista, että myös per­heen­jäsenel­läsi täy­tyy olla riit­tävä toimeen­tu­lo, jot­ta hän voi saa­da oleskelu­lu­van. Tarvit­ta­vat rahat voivat olla joko omil­la tileil­länne tai yhteisel­lä tilil­länne. Per­heen­jäse­n­e­si voi hakea oleskelulu­paa joko samaan aikaan kuin sinä tai myöhem­min. Jos jätätte hake­muk­set samaan aikaan, ne myös käsitel­lään ja ratkaistaan yleen­sä samaan aikaan. 

Täy­tyykö lapsel­la olla oma pas­si, kun hänelle haetaan oleskelulu­paa? Entä täy­tyykö lapsen olla läs­nä, kun hake­mus­ta jätetään? 
Voit tehdä lapsen hake­muk­sen, mut­ta hänelle voidaan myön­tää oleskelulu­pa vas­ta, kun hänel­lä on pas­si tai hänet on merkit­ty van­hem­man pas­si­in. Lapsen täy­tyy olla itse läs­nä, kun hake­mus jätetään. 

Jos lap­si syn­tyy Suomes­sa, mil­loin oleskelulu­pa­hake­mus täy­tyy tehdä? 
Hake­mus täy­tyy lähet­tää kol­men kuukau­den kulues­sa lapsen syntymästä. 

Opiskelu

Halu­aisin tul­la opiskele­maan Suomeen. Miten toimin? 
Kun saat opiskelu­paikan suo­ma­laises­sa oppi­laitok­ses­sa, voit hakea oleskelulu­paa opiskelun perus­teel­la. Opin­to­je­si täy­tyy yleen­sä olla ammat­ti­in tai tutk­in­toon johtavia. Lisäk­si sin­ul­la täy­tyy olla riit­tävä toimeen­tu­lo opiskelua varten ja voimas­sa ole­va sairaus­vaku­u­tus. Hae oleskelulu­paa (OLE_OPI) Enter Fin­landin kautta. 

Vai­h­dan opiskelu­paikkaa hake­muk­sen käsit­te­lyn aikana. Täy­tyykö min­un tehdä uusi hake­mus? 
Sin­un ei tarvitse ilmoit­taa erik­seen opiskelu­paikan muu­tok­ses­ta. Olen­naista on, että sin­ul­la on ammat­ti­in tai tutk­in­toon johta­va opiskelu­paik­ka. Muista, että sin­ul­la täy­tyy olla opin­to­suorituk­sia, kun myöhem­min haet jatkolupaa. 

Halu­an tul­la Suomeen opiskele­maan suomen kieltä. Voinko hakea opiske­li­jan oleskelulu­paa? 
Opiske­li­jan oleskelulu­pa myön­netään vain tutk­in­toon tai ammat­ti­in johtavia opin­to­ja varten. Lyhyt­tä kielikurssia varten ei myön­netä opiske­li­jan oleskelulu­paa. Ain­oa poikkeus on kielikurssi, joka edeltää tutk­in­to- tai ammat­tiopin­to­ja. Voit kuitenkin tul­la opiskele­maan kieltä 90 päiväk­si viisum­i­va­pau­den turvin tai viisumilla.

Halu­an tul­la opiskele­maan, mut­ta opiskelu ei joh­da tutk­in­toon tai ammat­ti­in. Voinko hakea opiske­li­jan oleskelulu­paa? 
Pääsään­töis­es­ti opiske­li­jan oleskelulu­pa voidaan myön­tää vain tutk­in­toon tai ammat­ti­in johtavi­in opin­toi­hin. Jos haet lupaa mui­ta opin­to­ja varten, sin­ul­la on hyvä olla eri­ty­isiä perustei­ta, kuten: 

 • halu­at täy­den­tää han­kit­tua ammat­ti­taitoa tai tutkintoa 
 • han­kit lisäk­oulu­tus­ta lähtö­maas­sa tehtävään työhön 
 • saat Suomes­sa erityiskoulutusta 
 • tulet opin­to­jen aloit­tamista edeltävään kieli- tai muuhun koulutukseen. 

Mis­tä voin han­kkia hyväksyt­tävän sairaus­vaku­u­tuk­sen, joka min­ul­la täy­tyy olla opiske­li­jan oleskelulu­paa hakies­sani? 
Voit han­kkia vaku­u­tuk­sen koti­maasi vaku­u­tusy­htiöstä tai kan­sain­väli­sistä vaku­u­tusy­htiöistä. Oleskelulu­pa­hake­muk­sen käsit­te­lyn yhtey­dessä hark­i­taan aina erik­seen, onko vaku­u­tus riittävä. 

Täy­tyykö opiske­li­jan toimeen­tu­loon vaa­di­tun rahamäärän olla tark­ka? Hait­taako, jos rahamäärä jää vähän vajaak­si? 
Kyl­lä, opiske­li­jan toimeen­tu­lon vaa­dit­ta­van rahamäärän täy­tyy olla vähin­tään se, mitä vaaditaan. 

Min­ul­la on suku­laisia tai tut­tavia, jot­ka aut­ta­vat min­ua taloudel­lis­es­ti. Voivatko he kir­joit­taa takauk­sen, että min­ul­la on riit­tävä toimeen­tu­lo? 
Sin­ul­la voi olla taloudelli­nen tuk­i­ja, mut­ta sin­ul­la täy­tyy olla omis­sa nimis­säsi pankki­tili, jol­la toimeen­tu­loedel­ly­tyk­sen mukainen rahamäärä on kokon­aisu­udessaan. Minkään­lainen sopimus siitä, että tilille­si luvataan lait­taa rahaa ker­ran kuukaudessa, ei käy. Pankki­tili voi olla mis­sä maas­sa tahansa, kun­han tilil­lä on käyt­töoikeus Suomes­sa. Sin­un täy­tyy pystyä nos­ta­maan tililtä rahaa Suomessa. 

Min­ul­la on opiske­li­jan oleskelulu­pa. Saanko tehdä ansio­työtä? 
Opiske­li­jan oleskelu­lu­val­la voit tehdä ansio­työnä tutk­in­toon sisäl­tyvää työhar­joit­telua tai lop­putyötä. Lukukausien aikana voit tehdä ansio­työtä osa-aikaises­ti noin 25 tun­tia viikos­sa. Loma-aikoina voit tehdä ansio­työtä kokopäiväis­es­ti ilman tuntirajoituksia. 

Olen valmis­tunut suo­ma­lais­es­ta oppi­laitok­ses­ta ja haen töitä. Minkä luvan tarvit­sen, jot­ta voin tehdä työtä Suomes­sa? 
Jos olet suorit­tanut tutkin­non Suomes­sa, voit hakea työn­tek­i­jän oleskelulu­paa ilman TE-toimis­ton osapäätöstä. Työ­sopimuk­sesi täy­tyy nou­dat­taa alan työe­htosopimus­ta tai perus­tut­ta­va samoi­hin ehtoi­hin kuin alal­la yleen­sä. Lisäk­si toimeen­tu­losi täy­tyy olla riittävä. 

Sanas­tot