.

Prob­lems at work

Prob­lems at work

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Suomes­sa työn­tek­i­jäl­lä on oikeuk­sia, joi­ta tur­vaa­vat työlain­säädän­tö ja työe­htosopimuk­set. Työn­tek­i­jänä sin­ul­la on oikeus esimerkik­si yhden­ver­taiseen kohtelu­un, työe­htosopimuk­sen mukaiseen palkkaan sekä ter­veel­liseen ja tur­val­liseen työympäristöön.

Työ­paikalla voi kuitenkin syn­tyä erim­ielisyyk­siä ja ongel­mati­lantei­ta. Epä­selvyy­det saat­ta­vat liit­tyä esimerkik­si palkkaan, työaikoi­hin tai mui­hin työe­htoi­hin, joi­ta koske­vat tiedot on kir­jat­tu työ­sopimuk­seen. Sik­si on tärkeää, että sin­ul­la on kir­jalli­nen työ­sopimus ja että kuu­lut ammat­tili­it­toon.

Pyy­dä apua

Ongel­mati­lanteessa sin­un kan­nat­taa ensim­mäisenä jutel­la asi­as­ta työ­nan­ta­jan kanssa. Usein ongel­mat ratkea­vat puhu­mal­la, kun­han vain ker­rot asi­asi. Voit myös ker­toa tilanteesta työ­paikkasi työ­suo­jelu­val­tu­ute­tulle tai luot­ta­mus­miehelle, joka edus­taa ammat­tili­it­toon kuu­lu­via työntekijöitä.

Jos asi­at eivät jostain syys­tä ratkea työ­paikalla, älä jää yksin. Kukaan ei voi aut­taa sin­ua, jos et ker­ro tilanteestasi.

Jos kuu­lut ammat­tili­it­toon, voit kysyä neu­vo­ja ja apua ilmaisek­si omas­ta liitostasi. Ilmaista neu­von­taa tar­joaa myös maa­han­muut­ta­jien työ­suh­deneu­von­ta, jota ylläpitää Suomen Ammat­tili­it­to­jen Keskusjär­jestö SAK. Kysy rohkeasti neu­voa myös sil­loin, jos olet epä­var­ma, kohdel­laanko sin­ua väärin vai ei.

Jos et kuu­lu ammat­tili­it­toon, saat apua kotikun­tasi oikeusavus­ta. Oikeusa­pu on mak­su­ton­ta palvelua, jos tulosi ovat pienet.

Jos epäilet joutuneesi rikok­sen uhrik­si, ota yhteyt­tä Riko­suhripäivystyk­seen. Voit ottaa yhteyt­tä myös nimet­tömänä ja sil­loinkin, jos et ole var­ma, onko sin­ua kohtaan tehty rikos vai ei. Neu­von­ta­palvelu on kaikille maksutonta.

Jos ongel­mat eivät ratkea

Sin­un on mah­dol­lista vai­h­taa työ­paikkaa sil­lä alal­la, joka oleskelu­lu­vas­sasi maini­taan. Jos päätät vai­h­taa työ­paikkaa, tarkas­ta työ­sopimuk­ses­ta irti­sanomi­sai­ka ja muut ehdot. Muista myös, että toimeen­tu­losi ei voi katke­ta kovin pitkäk­si aikaa. 

Jos työ­paikalla tulee esi­in vakavia väärinkäytök­siä eli kiskon­taa tai ihmiskaup­paa, voit vai­h­taa työ­paikkaa, vaik­ka oleskelulu­pasi olisi työ­paikkako­htais­es­ti rajat­tu. Ota ensin yhteyt­tä ihmiskau­pan uhrien aut­tamisjär­jestelmään. Jos olet ihmiskau­pan uhri, voit saa­da tilapäisen oleskelu­lu­van, johon kuu­luu työnteko-oikeus.

Sanas­tot