.

Qual­i­fi­ca­tions

Qual­i­fi­ca­tions

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Monil­la aloil­la työn­tek­i­jöiltä vaa­di­taan pätevyysko­rt­te­ja tai ammat­tipätevyyk­siä, jot­ka osoit­ta­vat oman ammat­tialan osaamista.

Voit han­kkia pätevyysko­rt­te­ja ja ammat­tipätevyyk­siä osal­lis­tu­mal­la koulu­tuk­seen. Koulu­tuk­set kestävät yleen­sä päivän tai pari. Koulu­tuk­sia jär­jestetään myös verkos­sa. Joskus työ­nan­ta­jat tar­joa­vat mah­dol­lisu­u­den koulutukseen.

Työn­haus­sa pätevyys voi olla ratkai­se­va lisä osaamiseesi. Kurs­seista on hyö­tyä varsinkin työ­tur­val­lisu­u­den näkökulmasta.

Täl­lä sivul­la on luet­te­lo yleisim­mistä pätevyyk­sistä eri aloil­la. Voit etsiä koulu­tuk­sia netistä tai kysyä niistä lisää työnantajaltasi.

Ensi­a­pu

Ensi­a­pu 1 (EA1)
Antaa perustiedot ja ‑taidot aut­taa hätätilanteissa.

Ensi­a­pu 2 (EA2)
Syven­tää ja laa­jen­taa EAT

Raken­nusala

Asbestipurku­työ­val­tu­u­tus
Vaa­di­taan henkilöiltä, jot­ka tekevät asbestin tai muiden haitallis­ten ainei­den purkutöitä.

Henkilönos­tinko­rt­ti

Telin­easen­ta­jan ser­ti­fikaat­ti
Osoit­taa telin­easen­ta­jal­ta vaa­dit­tavaa ammat­ti­taidon, ei pakollinen.

Kat­to­tuli­työko­rt­ti
Vaa­di­taan henkilöiltä, jot­ka tekevät kat­to- ja vedener­istysalan tulitöitä.

Rav­in­to­la-ala

Hygien­ia­pas­si
Vält­tämätön henkilöille, jot­ka käsit­televät työssään elin­tarvikkei­ta (esim. rav­in­to­lat, suur­talouskeit­tiöt ja elintarviketeollisuus).

Ikära­japas­si
Osoit­taa, että henkilö osaa myy­dä ikära­javalvot­tu­ja tuotteita.

Anniskelu­pas­si
Vaa­di­taan alko­holin anniskelu­paikas­ta vas­taaval­ta henkilöltä. Osoit­taa alko­ho­lilain­säädän­nön tuntemuksen.

Kul­je­tusala

B‑ajolupaan ei vaa­di­ta ajokoet­ta, jos haet suo­ma­lais­tamista 2 vuo­den sisäl­lä Suomeen saa­pumis­es­ta. Lisäti­etoa Ajo­var­man net­ti­sivuil­ta.

C‑ajolupaan vaa­di­taan aina kul­jet­ta­jan­tutk­in­to. Lisäti­etoa kuor­ma-autoko­rtin han­kkimis­es­ta.

Trukkiko­rt­ti
Trukki­työn yleiset peri­aat­teet, tur­val­lisu­us ja vaaro­jen tunnistaminen.

Tietur­vako­rt­ti 1 ja 2
Maantiel­lä työsken­televille (kor­jaustyöt ja kuljettajat)

Hit­saus­pätevyy­det ja ‑luokat

Pätevyys osoite­taan hit­sausko­keessa tai luokkako­htaises­sa hit­sausko­keessa. Voit osoit­taa pätevyyte­si eri hit­saus­menetelmis­sä (puikko, MIG/MAG, TIG, kaa­su), eri mate­ri­aalilu­okissa tai ‑pak­suuk­sis­sa, eri saumatyypeis­sä (esim. piena, pusku, put­ki) sekä eri hit­sausasen­nois­sa (esim. pysty/vaaka) SFS-EN 287–1:n mukaisesti.

Sähkö- ja LVI-ala

Sähkö­työ­tur­val­lisu­usko­rt­ti SFS 6002
Vaa­di­taan sähköalan työtä tekeviltä. 

Sähköpätevyys S1, S2 ja S3
Voit hakea sähköpätevyyt­tä, kun olet suorit­tanut Tukesin kir­jal­lisen sähköturvallisuustutkinnon.

Muut pätevyy­det

Järjestyk­sen­valvo­jako­rt­ti
Henkilöille, jot­ka toimi­vat järjestyk­sen­valvo­ji­na esimerkik­si rav­in­tolois­sa tai tapahtumissa.

Soster
Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon työn­tek­i­jöi­den turvakortti.

Matu­pa
Matkailu­alan tur­val­lisu­us­pas­si. Matkailu‑, rav­it­se­mus- ja ohjelma­palvelu­alan sekä rin­nekeskusten työntekijöille.

Vesi­työko­rt­ti
Vaa­di­taan vesi­laitok­ses­sa työskenteleviltä.

Putk­istopas­si
Tarkoitet­tu hydrauli­ikan putkistonasentajille.

Sanas­tot

Sanas­tot