.

Salary

Salary

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Yleen­sä palk­ka on kuukausi­palkkaa tai tun­tipalkkaa. Kuukausi­palk­ka on aina saman­su­u­ru­inen, ja työ­nan­ta­ja mak­saa sen ker­ran kuukaudessa. Tun­tipalkan määrä riip­puu siitä, miten mon­ta tun­tia olet ollut töis­sä. Usein työ­nan­ta­ja mak­saa tun­tipalkan kah­den viikon välein.

Työ­nan­ta­jan täy­tyy mak­saa palk­ka pankki­tilille palkkapäivänä. Jos palkkapäivä on viikon­lop­pu tai arkipy­hä, palk­ka täy­tyy mak­saa edeltävänä arkipäivänä. 

Palk­ka on kor­vaus työn tekemis­es­tä, ja sovit siitä työ­sopimuk­ses­sa työ­nan­ta­jan kanssa. Palkan täy­tyy olla työe­htosopimuk­sen mukainen ja vähin­tään 1252 euroa. Osan palka­s­ta voit saa­da työ­suhde-etu­ina, joi­ta ovat esimerkik­si auto, puhe­lin, asun­to sekä lounas- ja liikuntasetelit. 

Saat palkkaa myös vuosilo­masi ajal­ta ja tietyin ehdoin sairasa­jal­ta. Lisäti­etoa saat omas­ta ammattiliitostasi.

Ter­ve­tu­loa työelämään! — Miten palk­ka määräytyy?

Video ilmestyy myöhem­min myös englanniksi! 

Tärkeää tietoa palkkakuitissa

Työ­nan­ta­jan täy­tyy antaa sin­ulle palkkakuit­ti eli palkkalaskel­ma aina palka­n­mak­sun yhteydessä. 

Tarkas­ta palkkakuitista, että saat työstäsi sovi­tun kor­vauk­sen. Kuukausi- tai tun­tipalkan lisäk­si työ­nan­ta­jasi voi mak­saa sin­ulle kor­vauk­sia esimerkik­si ylitöistä, sun­nun­taina ja pyhinä tehdys­tä työstä tai oman auton käytöstä. 

Kir­jaa työpäivät ja työ­tun­nit vaikka­pa vihkoon. Pidä ajopäiväkir­jaa, jos käytät työssä omaa autoa.

Näet palkkakuitista myös ennakon­pidä­tyk­sen, työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­sun, työeläke­mak­sun, verotet­ta­vat työ­suhde-edut ja muut mah­dol­liset maksut. 

Ennakon­pidä­tys tarkoit­taa veroa, joka pidätetään palka­s­tasi ja jon­ka määrään vaikut­taa palk­ka. Pyy­dä vero­toimis­tos­ta veroko­rt­ti ja toimi­ta se työ­nan­ta­jalle, jot­ta hän osaa suorit­taa palka­s­tasi oikean määrän vero­ja. Ennakon­pidä­tyk­sen, työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­sun ja työeläke­mak­sun määrä voi olla yhteen­sä esimerkik­si 20 pros­ent­tia palkasta.

Veroko­rt­tia varten tarvit­set arvion koko vuo­den tuloista. Voit ilmoit­taa tässä vai­heessa arvion myös vähen­nyk­sistä, kuten työ­matkaku­luista ja työ­vaat­teista. Seu­raa tulok­er­tymääsi ja muu­ta veroko­rt­tia tarvittaessa.

Mik­si vero­ja maksetaan? 

Suomes­sa verot käytetään yhteiseen hyvään, kuten ter­vey­den­huol­lon, koulu­jen ja muiden julk­isten palvelu­iden ylläpitämiseen. Vero­ja mak­sa­vat kaik­ki, jot­ka tekevät vak­i­tu­ista työtä Suomes­sa. Kausi­työssä vero­ja ei tarvitse maksaa.

Palkkakuitin malli (pdf) (suomek­si)

Sanas­tot