.

Trade unions

Trade unions

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Iso osa suo­ma­lai­sista kuu­luu johonkin ammat­tili­it­toon. Sin­unkin kan­nat­taa liit­tyä oman alasi ammat­tili­it­toon heti, kun aloi­tat työn Suomessa. 

Ammat­tili­it­to valvoo etu­jasi työ­suh­teen aikana ja aut­taa sin­ua kaikissa työu­ran vai­heis­sa. Voit kysyä ammat­tili­itostasi muun muas­sa oikeuk­sis­tasi ja velvol­lisuuk­sis­tasi työelämässä.

Saat ammat­tili­itostasi apua sil­loin, jos kohtaat työelämässä ongelmia, sin­ut lomaute­taan tai työ­suh­teesi päät­tyy. Voit osal­lis­tua liiton jär­jestämi­in koulu­tuk­si­in ja mah­dol­liseen vapaa-ajan toimintaan.

Suomes­sa ammat­tili­it­toi­hin voi luot­taa. Varsinkin ulko­maalaise­na sin­un kan­nat­taa kuu­lua liit­toon — se tuo tur­vaa työsuhteeseen.

Kun liityt ammat­tili­it­toon, sin­un kan­nat­taa liit­tyä samal­la työt­tömyyskas­san jäsenek­si. Sil­loin voit saa­da ansiosi­don­naista päivära­haa, jos jäät työt­tömäk­si, työssäoloe­htosi täyt­tyy ja sin­ul­la on pysyvä oleskelulu­pa Suomessa. 

Ammat­tili­it­tosi ja työt­tömyyskas­sasi perivät sin­ul­ta kohtu­ullista jäsen­mak­sua, jon­ka voit vähen­tää verotuksessa.

Sanas­to