.

Voca­tion­al degrees

Voca­tion­al degrees

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Ammatill­i­nen tutk­in­to on eduk­si, kun haet jatkolu­paa. Toisen asteen tutk­in­to­ja voit suorit­taa ammat­tiopis­tois­sa tai työn ohes­sa oppisopimuskoulutuksena.

Ammatill­i­nen perus­tutk­in­to osoit­taa, että osaat oman alasi perus­taidot. Myöhem­min voit syven­tää osaamis­tasi suorit­ta­mal­la ammat­ti- tai erikoisammattitutkinnon.

Kun olet suorit­tanut ammatil­lisen perus­tutkin­non, voit jatkaa opiskelua ammat­tiko­rkeak­ouluis­sa tai yliopis­tois­sa. Tar­jol­la on myös englan­ninkielisiä koulutusohjelmia.

Ammatil­liseen perusk­oulu­tuk­seen voit hakea yhteishaus­sa syksyl­lä ja kevääl­lä tai jous­tavasti jatku­van haun kaut­ta. Korkeak­oului­hin on yhteishaku ker­ran tai kak­si vuodessa.

Oppisopimus

Oppisopimusk­oulu­tus on hyvä mah­dol­lisu­us saa­da koulu­tus ja työ­paik­ka. Oppisopimuk­sel­la voit opiskel­la toisen asteen ammatil­lisen tutkin­non tai täy­den­tää ammattitaitoasi. 

Oppisopimusk­oulu­tuk­ses­sa solmit taval­lisen työ­sopimuk­sen työ­nan­ta­jan kanssa. Suurin osa opiskelus­ta tapah­tuu käytän­nön työssä työ­paikalla, jos­sa sin­ua ohjaa nimet­ty henkilö. 

Lisäk­si koulu­tuk­seen kuu­luu teo­riaopin­to­ja muu­tamia päiviä kuukaudessa oppi­laitok­ses­sa. Teo­riaopin­to­jen ajal­ta saat joko palkkaa tai päivära­haa. Jos mat­ka oppi­laitok­seen on pitkä, sin­ulle kor­vataan myös matkus­tamis­es­ta aiheutu­via kustannuksia. 

Tutk­in­to­jen tunnustaminen

Useim­mis­sa tilanteis­sa työ­nan­ta­jasi pystyy arvioimaan, riit­tääkö osaamis­esi ja pätevyyte­si työtehtävään. 

Suomes­sa on kuitenkin joukko sään­nel­tyjä ammat­te­ja, jois­sa toim­imiseen tarvi­taan lain mukaan tiet­ty koulu­tus, tutk­in­to tai ammat­in­har­joit­tamisoikeus. Näitä ammat­te­ja on esimerkik­si ter­vey­den­huol­los­sa, ope­tusalal­la, sosi­aal­i­huol­los­sa, elin­tarvikealal­la, liiken­teen alal­la ja pelastusalalla.

Jos olet han­kkin­ut pätevyy­den täl­laiseen ammat­ti­in ulko­mail­la, sin­un täy­tyy hakea vira­nomaiselta tutkin­non tun­nus­tamista ennen kuin voit tehdä työtäsi Suomes­sa. Perusti­etoa omaan tilanteeseesi voit etsiä tutk­in­to­jen tun­nus­tamisen palvelu­op­paas­ta.

Lisäti­etoa opiskelusta

Sanas­tot