.

Employee’s pro­fes­sion­al skill

Employee’s pro­fes­sion­al skill

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Ukrainas­sa, Valko-Venäjäl­lä ja Venäjäl­lä on paljon ammat­ti­taitoista työvoimaa. Selvitä haas­tat­telu­vai­heessa työn­tek­i­jän koke­mus ja koulu­tus. Useim­miten voit arvioi­da hänen pätevyyt­tään itse tai yhdessä alan oppi­laitok­sen kanssa. 

Jos työn­tek­i­jä tulee työsken­telemään sään­nellyssä amma­tis­sa ja hänel­lä on ulko­mail­la suoritet­tu tutk­in­to, hänen täy­tyy hakea vira­nomaiselta tutkin­non tun­nus­tamista. Sään­nel­tyjä ammat­te­ja ovat esimerkik­si ter­vey­den­huoltoalan ammatit, nuo­hoo­ja, asbestipurku­työn­tek­i­jä ja kylmäasentaja.

Voit ohja­ta työn­tek­i­jää täy­den­tämään osaamis­taan jo siinä vai­heessa, kun hän odot­taa päätöstä oleskelu­lu­vas­ta. Esimerkik­si työ­tur­val­lisu­usko­rt­tik­oulu­tuk­sen voi käy­dä inter­netis­sä, ja koulu­tus­ta jär­jestetään myös venäjänkielisenä. Kan­nus­ta työn­tek­i­jää myös opiskele­maan suomea, sil­lä kieli­taito helpot­taa työy­hteisöön sopeu­tu­mista ja kotoutumista.

Kysy EURES-neu­von­nas­ta mak­su­ton­ta kielik­oulu­tus­ta ja koulu­tus­ta työhön ulko­maalaiselle työntekijälle.

eures.pohjois-savo(at)te-toimisto.fi

Oppisopimusk­oulu­tus

Oppisopimusk­oulu­tus on jous­ta­va tapa kehit­tää työn­tek­i­jän osaamista ja tar­jo­ta työn­tek­i­jälle mah­dol­lisu­us han­kkia tutk­in­to. Koulu­tuk­ses­ta ja tutkin­nos­ta on työn­tek­i­jälle paljon hyö­tyä pait­si itse työn tekemisessä myös sil­loin, kun hän hakee oleskelu­lu­valle jatkoa.

Koulu­tus voi alkaa heti työ­suh­teen alus­sa tai myöhem­min, kun tun­nette toisenne molem­min puolin. Oppisopimuk­sen ajak­si solmit työn­tek­i­jän kanssa määräaikaisen työ­sopimuk­sen ja mak­sat hänelle vähin­tään työe­htosopimuk­sen mukaista palkkaa. Oppisopimuk­seen pätevät samat käytän­nöt kuin taval­liseen työsuhteeseen.

Kysy lisää oppisopimuk­ses­ta suo­raan ammatil­lis­es­ta oppilaitoksesta.

Sanas­to