.

Occu­pa­tion­al safety

Occu­pa­tion­al safety

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Suomes­sa työ­tur­val­lisu­us on hyväl­lä tasol­la, mut­ta läh­eskään kaikissa EU:n ulkop­uoli­sis­sa mais­sa tilanne ei ole yhtä hyvä. Mon­et meille itses­tään selvät käytän­nöt saat­ta­vat olla vierai­ta ulkomaalaisille.

Täl­lä sivul­la on mate­ri­aalia työ­tur­val­lisu­ud­es­ta suomek­si, venäjäk­si ja englan­niksi. Käytä mate­ri­aalia apunasi, kun ker­rot työ­tur­val­lisu­ud­es­ta uudelle työntekijälle.

Pidä työ­tur­val­lisu­ut­ta näkyvästi esil­lä ja luon­nol­lise­na osana työn­tekoa. Ker­ro uusille työn­tek­i­jöille suo­javarusteista ja käytän­nöistä, joi­ta nou­datat­te työ­paikalla. Ker­ro myös, mis­sä säi­lytätte ensi­a­putarvikkei­ta ja miten hätäti­lanteessa täy­tyy toimia.

Konkreti­soi työ­tur­val­lisu­u­den merk­i­tys­tä ker­toma­l­la esimerkke­jä mah­dol­li­sista vaarati­lanteista ja siitä, miten niitä voi vält­tää. Mik­si hit­saa­jan täy­tyy suo­ja­ta silmät? Mik­si vaaras­ta täy­tyy varoit­taa mui­ta? Mik­si kypärän täy­tyy olla päässä eikä lat­tial­la? Voit havain­nol­lis­taa asi­aa kuvil­la ja videoilla.

Mate­ri­aalia työturvallisuudesta

Työ­tur­val­lisu­us raken­nusalal­la, alkeet
suomek­sivenäjäk­sienglan­niksi

Selkok­ieli­nen työturvallisuusopas

Työ­tur­va- ja tuli­työko­rt­tik­oulu­tuk­set
Val­itse halu­a­masi opetuskieli.

Opas metsä‑, met­säkone- ja taim­i­tarha-alal­la työsken­televälle
Asi­aa esimerkik­si työ­tur­val­lisu­ud­es­ta sekä työelämän oikeuk­sista ja velvol­lisuuk­sista. Usei­ta kieliversioita.

Moniosaa!
Neu­vo­ja työ­paikkaosaamisen kehit­tämiseen monikult­tuurises­sa työyhteisössä

Sanas­tot