.

Recruit­ment to Finland

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Kun palkkaat työn­tek­i­jän EU:n ulkop­uolelta, suurin ero taval­liseen rekry­toin­ti­in on, että työn­tek­i­jän täy­tyy hakea työn­tekoon oikeut­ta­va oleskelu­pa. Hän ei saa aloit­taa työn­tekoa ennen kuin saa myön­teisen oleskelulupapäätöksen.

Työ­nan­ta­jana osal­lis­tut oleskelu­lu­van hakemiseen. Käytän­nössä sin­un täy­tyy tehdä työn­tek­i­jän kanssa kir­jalli­nen työ­sopimus sekä täyt­tää yri­tyk­sesi ja työ­suh­teen tiedot oleskelulupahakemukseen.

Kausi­työn­tek­i­jän työlu­pa on eri asia kuin työn­tek­i­jän oleskelulu­pa. Kausi­työlu­val­la voi tehdä vain kausi­työtä, johon lupa on annettu.

Kun työn­tek­i­jä hakee jatkolu­paa, TE-toimis­to tarkas­taa, että ilmoite­tut työ­suh­teen ehdot ovat täyt­tyneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta, etteikö työ­suh­teessa voisi nou­dat­taa nor­maalia koeaikaa ja irtisanomiskäytäntöjä.

Päätös kahdessa vaiheessa

Vira­nomaiset tekevät oleskelulu­pa­päätök­sen kahdessa vai­heessa. Ensin TE-toimis­to arvioi, onko työn­tek­i­jäl­lä edel­ly­tyk­set toimia työte­htävässä ja onko työ­nan­ta­jal­la edel­ly­tyk­set huole­htia velvoit­teis­tasi. TE-toimis­to arvioi myös, täyt­tyykö työn­tek­i­jän toimeen­tu­loedel­ly­tys eli onko hänen toimeen­tu­lon­sa riittävä.

EU:n ulkop­uolelta tule­van työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­pros­es­si­in kuu­luu saatavu­ushark­in­ta. Sen mukaan työ­nan­ta­jan täy­tyy ensin selvit­tää, onko työte­htävään saatavil­la sopi­vaa työn­tek­i­jää koti­maas­ta ja EU-alueelta. Käytän­nössä työ­paikkail­moituk­sen tulee olla vähin­tään kah­den viikon ajan TE-palvelu­iden työnhakupalvelussa.

Paikalli­nen ELY-keskus voi vapaut­taa saatavu­usharkin­nas­ta ne alat, joil­la on työvoima­pu­laa. Savos­sa näitä alo­ja ovat kone- ja met­al­liala, talon­raken­nusala, hoi­vatyö, kul­je­tusala, maa- ja met­sä­talous sekä keittiöala.

TE-toimis­ton päätök­sen jäl­keen Migri eli Maa­han­muut­tovi­ras­to tekee lop­ullisen päätök­sen oleskeluluvasta.

Miten voit valmistautua?

Oleskelulu­pa­hake­muk­sen käsit­te­ly kestää yleen­sä yhdestä neljään kuukaut­ta. Odotu­saikana voit pitää työn­tek­i­jään yhteyt­tä ja aut­taa hän­tä sopeu­tu­maan tule­vaan työhön­sä ja työyhteisöönsä.

Kan­nus­ta työn­tek­i­jää opiskele­maan suomea. Netistä löy­tyy paljon palvelui­ta, joiden avul­la voi aloit­taa kie­len opiskelun ilmaiseksi. 

Käy työn­tek­i­jän kanssa läpi työ­sopimus ja keskeiset työ­suh­teen ehdot. Ker­ro, että palk­ka mak­se­taan pankki­tilille jälkikä­teen esimerkik­si kah­den viikon tai kuukau­den välein. Jos työn­tek­i­jä halu­aa, voit aut­taa muun muas­sa asunnonhaussa.

Ker­ro myös yri­tyk­sesi muille työn­tek­i­jöille uud­es­ta työkaverista ja siitä, mitä hän osaa ja mil­loin hän aloit­taa työt. Miet­tikää yhdessä, miten tuette hänen sopeu­tu­mis­taan työy­hteisöön ja uuteen kotimaahan.

Lisäti­eto­ja rekry­toin­nin tueksi

Kan­sain­välisen rekry­toin­nin opas Busi­ness Finland

Tärkeää tietoa esimerkik­si oleskelulu­pa­pros­es­sista, Enter Fin­land ‑palvelun käytöstä sekä työn­teko-oikeud­es­ta ja palkkauk­ses­ta. Voit myös lada­ta sem­i­naarin mate­ri­aalin.

Video: Hoivapolku, case Vetreä TE-palve­lut, in Finnish

Sanas­to