.

1. Find an employee

1. Find an employee

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Kun etsit työn­tek­i­jää suorit­tavaan työte­htävään, julkaise ensin työ­paikkail­moi­tus TE-toimis­ton työn­haku­palvelus­sa. Jos et saa työn­tek­i­jää kah­den viikon kulues­sa, voit ottaa tehtävään työn­tek­i­jän EU-maid­en ulkopuolelta.

Suorit­tavia työte­htäviä kos­kee saatavu­ushark­in­ta, joka perus­tuu ELY-keskuk­sen alueel­liseen työlu­pal­in­jauk­seen. Siinä maini­tu­ille aloille voit ottaa työn­tek­i­jän suo­raan ulko­mail­ta, vaik­ka et olisi ilmoit­tanut avoin­ta työ­paikkaa Suomessa. 
Savos­sa saatavu­ushark­in­ta ei koske seu­raavia aloja:
  • kone- ja metalliala
  • maa- ja metsätalous
  • talon­raken­nus
  • kul­je­tusala
  • maan­raken­nusala
  • hoi­vatyö
  • keit­tiöala.

Jätä työ­paikkail­moi­tus

Future in Savo ‑sivus­to pyrkii yhdis­tämään työ­nan­ta­jat ja työn­tek­i­jät, jot­ka tule­vat Suomeen EU:n ulkop­uolelta. Sivus­tol­la on suomen lisäk­si kolme kieliv­er­sio­ta: ukraina, venäjä ja englan­ti. Tarkoituk­se­na on tar­jo­ta tietoa sekä työ­nan­ta­jalle että työn­tek­i­jälle, jot­ta rekry­toin­tipros­es­si onnis­tu­isi mah­dol­lisim­man hyvin.

Sivus­tol­la on avoimet työ­paikat ‑palvelu, jon­ka kaut­ta työn­tek­i­jät voivat olla yhtey­dessä työ­nan­ta­ji­in ilman välikäsiä. Tämä on hyvä väylä ker­toa yri­tyk­ses­täsi ja avoimista työ­paikoista työn­tek­i­jöille esimerkik­si Ukrainas­sa, Valko-Venäjäl­lä ja Venäjällä.

Kun jätät ilmoituk­sen avoimes­ta työ­paikas­ta täl­lä sivus­tol­la, sen tiedot haetaan suo­raan TE-toimis­ton palvelus­ta, jos olet ilmoituk­sen siel­lä julkaissut. Palvelu kään­tää ilmoituk­sen automaat­tis­es­ti ukrainan, venäjän ja englan­nin kielille.

Työ­paikkail­moi­tus­lo­make on suun­nitel­tu niin, että se vas­taa asioi­hin, jot­ka tärkeitä ulko­maalaisille työn­hak­i­joille. Esimerkik­si Ukrainas­sa palk­ka ilmoite­taan ensim­mäisenä työpaikkailmoituksessa. 

Sanas­tot