.

2. Make an employ­ment contract

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Kun löy­dät sopi­van työn­tek­i­jän, tee hänen kanssaan ensim­mäisek­si kir­jalli­nen työ­sopimus. Työn­tek­i­jä tarvit­see työ­sopimus­ta, kun hän hakee työn­tekoon oikeut­tavaa oleskelulu­paa. Hän saa tehdä työtä sil­lä toimi­alal­la ja siinä työte­htävässä, joka lupako­rt­ti­in on merkitty.

Työ­sopimuk­ses­sa täy­tyy olla tiedot:
 • työn alka­mis­es­ta
 • työ­suh­teen kestos­ta (määräaikainen tai tois­taisek­si voimas­sa oleva)
 • palkan määrästä
 • palkan määräy­tymis­pe­rus­teesta
 • palka­n­mak­sukaud­es­ta
 • työte­htävästä
 • sään­nöl­lis­es­tä työajasta
 • työn suorit­tami­s­paikas­ta
 • työe­htosopimuk­ses­ta (TES)
 • vuosilo­man määräytymisestä
 • koea­jas­ta
 • irti­sanomisen ehdoista.

Työ­sopimus­malli (pdf)

Miten pitkä sopimus?

Ensim­mäi­nen oleskelulu­pa myön­netään yleen­sä vuodek­si ja jatkolu­pa sen jäl­keen korkein­taan neljäk­si vuodek­si. Jatkolu­van jäl­keen on mah­dol­lista saa­da pysyvä oleskelulupa. 

Oleskelu­lu­van kestoon vaikut­taa työ­suh­teen muo­to eli työ­sopimus kan­nat­taa tehdä tois­taisek­si voimas­sa ole­vak­si. Näin työn­tek­i­jän on helpom­pi suun­nitel­la elämään­sä, kun oleskelulu­pa on mah­dol­lisim­man pitkä.

Työ­sopimus kan­nat­taa tehdä tois­taisek­si voimas­sa olevaksi. 

Huomioi toimeen­tu­loedel­ly­tys

Yksi oleskelu­lu­van myön­tämisen ehdoista on, että työn­tek­i­jän toimeen­tu­loedel­ly­tys täyttyy. 

Toimeen­tu­loedel­ly­tys tarkoit­taa, että palk­ka on alan työe­htosopimuk­sen mukainen. Jos työe­htosopimus­ta ei ole, palkan täy­tyy nou­dat­taa työte­htävän yleistä palkkata­soa. Min­imi­palk­ka on 1252 euroa.

Toimeen­tu­loedel­ly­tyk­sen takia TE-toimis­to arvioi yri­tyk­sesi taloudel­lisen tilanteen ja luotet­tavu­u­den työ­nan­ta­jana oleskelulu­pa­pros­essin aikana.

Kun työn­tek­i­jä hakee myöhem­min jatkolu­paa, vira­nomainen tarkas­taa, että toimeen­tu­loedel­ly­tys ja työ­sopimuk­sen ehdot ovat täyttyneet.

Sanas­to