.

3. Attach­ments to the permit

3. Attach­ments to the permit

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Oleskelulu­paa hakee aina työn­tek­i­jä itse. Työ­nan­ta­jana sin­un täy­tyy kuitenkin täyt­tää hake­muk­ses­ta oma osu­ute­si ja toimit­taa pyy­de­tyt liit­teet. Hel­poin­ta on käyt­tää Migrin Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelua.

Sovi työn­tek­i­jän kanssa, kumpi toimit­taa liit­teet Migrille. Anna joka tapauk­ses­sa alku­peräiset liit­teet työn­tek­i­jälle: hän tarvit­see niitä kun käy tun­nistau­tu­mas­sa Migrissä.

Sähköisen oleskelulu­pa­hake­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 490 euroa. Voit mak­saa sen työn­tek­i­jän puoles­ta Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelus­sa.

Liitä työn­tek­i­jän oleskelulupahakemukseen:

 • työ­sopimus (palk­ka TES tai vähin­tään 1252 €/kk)
 • TEM054-lomake

 • kaup­parek­iste­ri­ote (korkein­taan 3 kk vanha)
 • verov­elkatodis­tus (korkein­taan 3 kk vanha)
 • vaku­u­tus­mak­su­todis­tuk­set (korkein­taan 3 kk vanhat)
 • todis­tus työter­veyshuol­lon järjestämisestä

 • vapaa­muo­toiset selvitykset 
  • yri­tyk­sen henkilöstömäärästä (koko- ja osa-aikaiset)
  • työvoiman rekry­toin­nista TE-palvelun kaut­ta (ei ELYn lin­jauk­sen mukaisil­la aloilla)
  • työn­tek­i­jän ammattitaidosta.

Toimi­ta kaik­ki liit­teet pdf-muodossa!

Malli vapaae­htoi­sista selvi­tyk­sistä (pdf)

Jos et käytä Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelua, täytä TEM054-lomake paperise­na.

Päätök­sen odottelu

Työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­pros­es­si on kak­si­vai­heinen. Ensin TE-toimis­to selvit­tää, onko toimeen­tu­lo riit­tävä, onko työn­teko tilapäistä vai jatku­vaa ja onko kyseiseen tehtävään saatavil­la kohtu­ullises­sa ajas­sa työvoimaa Suomes­ta tai EU-alueelta. Sen jäl­keen Migri tekee lop­ullisen ratkaisun oleskeluluvasta.

Työn­tek­i­jä voi oleskel­la Suomes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, jos hän on jät­tänyt hake­muk­sen­sa tääl­lä ja hänel­lä on erit­täin pätevä syy odot­taa päätöstä tääl­lä. Hän ei saa kuitenkaan aloit­taa työn­tekoa ennen kuin työpe­rusteinen oleskelulu­pa on myönnetty.

Sanas­to