.

4. Employ­ment begins

4. Employ­ment begins

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Työn­tek­i­jä voi aloit­taa työn­teon heti, kun hän saa myön­teisen oleskelulu­pa­päätök­sen. Jos käytit haku­vai­heessa Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelua, saat sinne tiedon päätöksestä. 

Voit tarkas­taa työlu­van tiedot aina työn­tek­i­jän oleskelulu­pako­rtista. Siitä käyvät ilmi, mil­lä alal­la ja mis­sä työte­htävässä hänel­lä on lupa työsken­nel­lä ja miten pitkään hänen oleskelulu­pansa on voimassa.

Ota tal­teen työn­tek­i­jän henkilötiedot ja työlu­van kesto oleskelulu­pako­rtista. Ethän kuitenkaan ota kort­tia tai pas­sia hal­tu­usi. Säi­lytä tieto­ja neljä vuot­ta työ­suh­teen päät­tymisen jälkeen.

Varaa aikaa perehdyttämiseen

Kun työn­tek­i­jä aloit­taa työt Suomes­sa, moni asia muut­tuu hänen elämässään yhtä aikaa. Hänen täy­tyy sopeu­tua pait­si uuteen työhön myös uuteen asuinympäristöön. 

Voit aloit­taa pere­hdy­tyk­sen jo sil­loin, kun työn­tek­i­jä odot­taa oleskelulu­paa. Ker­ro työstä, työy­hteisöstä ja työ­paikan käytän­nöistä. Kan­nus­ta hän­tä opiskele­maan suomea, sil­lä kieli­taito helpot­taa sopeu­tu­mista ja juur­tu­mista alueelle.

Pyri luo­maan avoin keskusteluy­hteys uuteen työn­tek­i­jään ja jut­tele hänen kanssaan arjen suju­mis­es­ta. Jos työn­tek­i­jän per­he muut­taa mukana, tue koko per­het­tä aset­tumaan uuteen asuinympäristöön. Kan­nus­ta myös mui­ta työn­tek­i­jöitä tutus­tu­maan uuteen työkaveriin.

Hyvä käytän­tö on nimetä pere­hdyt­tämisen ajak­si henkilö, jon­ka puoleen työn­tek­i­jä voi kään­tyä kaikissa kysymyksissä.

Kun työn­tek­i­jä aloit­taa työt, esit­tele hänelle työ­paikan tilat, työkaver­it ja työ­paikan vas­tu­uhenkilöt, kuten palkan­lask­i­ja ja esimiehet. Ker­ro myös työ­tur­val­lisu­ud­es­ta, työter­veyshuol­losta sekä työn­tek­i­jän oikeuk­sista ja velvollisuuksista. 

Käy pere­hdy­tyk­sen aikana läpi yhdessä työn­tek­i­jän kanssa muun muassa:

  • työte­htävät ja vastuualue
  • konei­den ja lait­tei­den käyttö
  • tur­val­liset työtavat
  • työn vaaro­jen ja hait­to­jen tunnistaminen
  • työ­paikan toimintatavat
  • työ­paikan tilat.

Kan­nat­taa kysyä paikalli­sista maa­han­muut­topalveluista, voiko työn­tek­i­jä saa­da tulkin ensim­mäisen työpäivän ajaksi.

Käytä aineis­to­ja tukena

Sin­un kan­nat­taa koo­ta valmi­ik­si aineis­toa pere­hdyt­tämisen tuek­si. Kuvil­la, videoil­la ja piir­roksil­la voit havain­nol­lis­taa vaikei­ta asioi­ta. Suomenkielistä aineis­toa voit kään­nät­tää halu­amille­si kielille kohtu­uhin­taan. Etsi sopi­va kään­täjä esimerkik­si Suomen kään­täjien ja tulkkien liiton sivuil­ta.

Sanas­tot