.

5. Attach­ments to the extend­ed permit

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Työn­tek­i­jä hakee jatkolu­paa itse, mut­ta työ­nan­ta­jana täytät hake­muk­ses­ta oman osu­ute­si ja toim­i­tat tarvit­ta­vat liit­teet. Hel­poin­ta on käyt­tää Migrin Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelua. Sovi työn­tek­i­jän kanssa, kumpi toimit­taa liit­teet Migrille. Anna joka tapauk­ses­sa alku­peräiset liit­teet työn­tek­i­jälle, jos hänen täy­tyy käy­dä Migrin asiointipisteessä.

Työn­tek­i­jä tarvit­see jatkolu­van hakemiseen kir­jal­lisen työ­sopimuk­sen. Nyt on hyvä aika päivit­tää sopimus, jot­ta esimerkik­si palk­ka vas­taa työn­tek­i­jän nyky­istä osaamista.

Jatkolu­van hakem­i­nen ete­nee käytän­nössä samal­la taval­la kuin ensim­mäisen oleskelu­lu­van. Suurin ero on, että työ­nan­ta­jan täy­tyy toimit­taa palkkalaskel­ma takau­tu­vasti voimas­sa ole­van oleskelu­lu­van koko ajal­ta. Hake­muk­sen käsit­te­lyn yhtey­dessä TE-toimis­to varmis­taa, että työn­tek­i­jä on työsken­nel­lyt sovi­tus­sa työte­htävässä ja saanut työstään riit­tävän toimeentulon.

Työn­tek­i­jä voi saa­da jatkolu­van neljäk­si vuodek­si. Työ­sopimus kan­nat­taa tehdä tois­taisek­si voimas­sa ole­vak­si, että työn­tek­i­jän ei tarvitse hakea jatkolu­paa joka vuosi uud­estaan. Tämä on myös työ­nan­ta­jan etu. 

Sähköisen jatkolu­pa­hake­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 260 euroa. Voit mak­saa sen työn­tek­i­jän puoles­ta Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelus­sa.

Liitä jatkolu­pa­hake­muk­seen:

  • päivitet­ty työsopimus
  • TEM054-lomake
  • verov­elkatodis­tus (enin­tään 3 kk vanha)
  • kaup­parek­iste­ri­ote (enin­tään 3 kk vanha)
  • vaku­u­tus­mak­su­todis­tuk­set (enin­tään 3 kk vanha)
  • koon­ti palkkalaskelmista koko oleskelu­lu­van ajalta.

Toimi­ta liit­teet pdf-muodossa!

Jos työn­tek­i­jä tulee yri­tyk­seen uute­na työn­tek­i­jänä, kat­so luet­te­lo liit­teistä täältä.

Malli vapaae­htoi­sista selvi­tyk­sistä (pdf)

Jos et käytä Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelua, täytä TEM054-lomake paperise­na.

Kan­nat­taa hakea ajoissa

Työn­tek­i­jä saa jatkaa työn­tekoa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, jos hän hakee jatkolu­paa ennen kuin voimas­sa ole­va lupa päät­tyy. Uut­ta lupaa kan­nat­taa hakea noin kolme kuukaut­ta ennen nykyisen luvan umpeutumista.

Työn­tek­i­jä saa tehdä työtä vain oleskelulu­paan merk­ityl­lä toimi­alal­la. Jos hän vai­h­taa alaa tai työte­htävää, hänen täy­tyy hakea jatkolupaa.

Sanas­tot