.

Glos­sary

Glos­sary

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

All | Lat­est | A E H J K L M O P S T V
There are cur­rent­ly 45 names in this directory
A

Ammatill­i­nen tutk­in­to
Ammatil­lisen tutkin­non voi suorit­taa ammatil­lises­sa oppi­laitok­ses­sa tai oppisopimusk­oulu­tuk­se­na työ­paikalla. Ammatil­lisia tutk­in­to­ja ovat ammatill­i­nen perus­tutk­in­to, ammat­ti­tutk­in­to ja erikoisam­mat­ti­tutk­in­to. Ammatill­i­nen perus­tutk­in­to antaa ammat­tialan työssä tarvit­ta­vat perus­taidot eli siitä on hyvä aloit­taa, jos ei ole aikaisem­paa koulu­tus­ta eikä työkokemusta.

Monil­la aloil­la ulko­mail­la suoritet­tu tutk­in­to on pätevä, mut­ta joil­lakin aloil­la täy­tyy hakea tutkin­non tunnustamista.

Ammat­tili­it­to
Ammat­tili­it­to valvoo jäsen­ten­sä etu­ja työ­suh­teen aikana ja aut­taa heitä kaikissa työu­ran vai­heis­sa. Ammat­tili­itos­ta saa neu­vo­ja ja tieto­ja esimerkik­si palka­s­ta sekä työn­tek­i­jän oikeuk­sista ja velvol­lisuuk­sista työelämässä. Suomes­sa suurin osa työn­tek­i­jöistä kuu­luu oman alansa ammattiliittoon.

Ansi­oluet­te­lo (CV)
Ansi­oluet­te­lo eli CV (cur­ricu­lum vitae) on työn­haun asi­akir­ja, jon­ka työn­hak­i­ja työhake­muk­sen lisäk­si työ­nan­ta­jalle. Ansi­oluet­teloon merk­itään työn­hak­i­jan työkoke­mus ja koulu­tus aikajärjestyksessä.

Ansiosi­don­nainen päivära­ha
Jos työn­tek­i­jä jää työt­tömäk­si tai lomaute­taan, hänen täy­tyy ilmoit­tau­tua työt­tömäk­si työn­hak­i­jak­si TE-toimis­toon. Jos työn­tek­i­jä kuu­luu työt­tömyyskas­saan, hän voi hakea ansiosi­don­naista päivära­haa. Sen suu­ru­u­teen vaikut­ta­vat työn­tek­i­jän tulot.

Auk­torisoitu kään­täjä
Auk­torisoidut kään­täjät tekevät lail­lis­es­ti päte­viä kään­nök­siä, mut­ta he eivät lail­lista asi­akir­jo­ja. Vira­nomaiset edel­lyt­tävät usein auk­torisoidun kään­täjän vahvis­tamia kään­nök­siä, kos­ka ne ovat sama­nar­voisia kuin alku­peräiset asiakirjat.

E

Ennakon­pidä­tys
Ennakon­pidä­tys tarkoit­taa veroa, joka pidätetään palka­s­tasi ja jon­ka määrään vaikut­taa palk­ka. Ennakon­pidä­tyk­sen suu­ru­us näkyy veroko­rtista, joka täy­tyy toimit­taa työ­nan­ta­jalle palka­n­mak­sua varten.

Enter Fin­land ‑palvelu
Enter Fin­land on Migrin sähköi­nen palvelu, jon­ka kaut­ta voi hakea oleskelulupaa.

H

Henkilöko­rt­ti
Henkilöko­r­tilla voi todis­taa henkilöl­lisyyten­sä esimerkik­si vira­nomais­ten kanssa asioidessa. Henkilöko­rt­tia haetaan Poliisilta.

J

Jatkolu­pa
Jatkolu­pa voidaan myön­tää korkein­taan neljäk­si vuodek­si. Kun työn­tek­i­jä hakee jatkolu­paa ennen kuin voimas­sa ole­va oleskelulu­pa umpeu­tuu, hän saa jatkaa työn­tekoa koko hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan. Työn­tek­i­jän täy­tyy hakea jatkolu­paa myös sil­loin, kun hän vai­h­taa työ­paikkaa toiselle toimi­alalle voimas­sa ole­van oleskelulu­pansa aikana.

K

Kausi­työlu­pa
Kausi­työlu­pa eli kausi­työvi­isu­mi tai kausi­työ­todis­tus on voimas­sa enin­tään 3 kuukaut­ta puolen vuo­den aikana.

Kausi­työn­tek­i­jä
Kausi­työn­tek­i­jä on EU-maid­en ulkop­uolelta tule­va henkilö, joka työsken­telee kausi­työssä Suomes­sa ja palaa sen jäl­keen koti­maa­hansa. Kausi­työ kestää yleen­sä 3 — 9 kuukaut­ta. Kausi­työn­tek­i­jä voi siir­tyä Suomes­sa vak­i­tuiseen työhön, mut­ta hän ei saa aloit­taa vak­i­tu­ista työtä ennen kuin on hak­enut ja saanut työn­tek­i­jän oleskeluluvan.

Kausi­työn­tek­i­jän oleskelulu­pa
Lupa antaa EU:n ulkop­uolelta tule­valle työn­tek­i­jälle oikeu­den tehdä Suomes­sa kausilu­on­toista työtä, joka kestää taval­lis­es­ti 3 — 9 kuukaut­ta. Jos työ kestää pitem­pään, työn­tek­i­jä voi hakea joko jatkolu­paa kausi­työhön tai pitem­pikestoista työn­tek­i­jän oleskelulu­paa. Työn­tek­i­jä voi jatkaa kausi­työssä saman työ­nan­ta­jan palveluk­ses­sa uuden luvan käsit­te­lyn ajan.

Kela-kort­ti
Kela-kor­tilla eli sairaus­vaku­u­tusko­r­tilla saa Kela-kor­vauk­sen resep­tilääkkeistä apteekissa ja hoi­dos­ta monil­la yksi­ty­isil­lä lääkäri­asemil­la. Kela-kort­tia voi hakea Kelal­ta, kun muut­taa ulko­mail­ta Suomeen.

Koeai­ka
Koeai­ka voi olla korkein­taan kuusi kuukaut­ta. Koeaikana työ­sopimus on mah­dol­lista purkaa molem­min puolin, mut­ta perus­teet eivät saa olla syr­jiviä tai epäasiallisia.

L

Lupaku­vaamo
Lupaku­vaamot voivat tal­len­taa pas­siku­vat suo­raan Poli­isin val­oku­va­palve­limelle, jos asi­akas niin halu­aa. Pas­siku­va saa olla korkein­taan 6 kuukaut­ta van­ha, kun haetaan pas­sia tai henkilökorttia.

M

Migri
Migri eli Maa­han­muut­tovi­ras­to käsit­telee ja ratkaisee maa­han­tu­loon, maas­sa oleskelu­un, pako­laisu­u­teen ja Suomen kansalaisu­u­teen liit­tyvät asi­at. Viras­to toimii Suomen sisämin­is­ter­iön alaisuudessa.

O

Oleskelulu­pa
EU:n ulkop­uolelta tule­va henkilö tarvit­see oleskelu­lu­van, kun hän halu­aa oleskel­la Suomes­sa pitem­pään kuin 90 päivää. Oleskelulu­pa voidaan myön­tää esimerkik­si työsken­te­lyn, per­he­suhtei­den, opiskelun, palu­umuu­ton tai ihmiskau­pan uhrik­si jou­tu­misen perusteella.

Oleskelulu­paa on hel­poin­ta hakea sähköis­es­ti Enter Fin­land ‑palvelus­sa. Hake­muk­sen käsit­te­ly kestää 1 — 4 kuukautta.

Oleskelulu­pa per­he­si­teen perus­teel­la
Oleskelu­lu­van saa­neen henkilön per­heen­jäsenet voivat hakea oleskelulu­paa per­he­si­teen perus­teel­la. Lupaan sisäl­tyy rajoit­tam­a­ton oikeus tehdä työtä ja opiskella.

Oppisopimus
Oppisopimus on ammatil­lisen koulu­tuk­sen muo­to, jos­sa suurin osa opiskelus­ta tapah­tuu tekemäl­lä työtä työ­paikalla. Koulu­tuk­seen kuu­luu myös teo­riaopin­to­ja oppilaitoksessa.

P

Palkkalaskel­ma
Palkkalaskel­ma tai palkkakuit­ti on vapaa­muo­toinen doku­ment­ti, jon­ka työ­nan­ta­ja antaa työn­tek­i­jälle palka­n­mak­sun yhtey­dessä. Työ­nan­ta­jan ja työn­tek­i­jän tieto­jen lisäk­si laskel­mas­sa täy­tyy olla seu­raa­vat tiedot:

  • työ­suh­teen alka­mis­päivä, työe­htosopimus, työai­ka ja palkkausperuste

  • palka­n­mak­supäivä

  • palkan ja ennakon­pidä­tyk­sen määrä

  • työn­tek­i­jän eläke­mak­sun, työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­sun ja sairaus­vaku­u­tuk­sen päivära­hamak­sun määrä.


Pätevyysko­rt­ti, ammat­tipätevyys
Monis­sa työte­htävis­sä tarvi­taan pätevyysko­rt­te­ja tai ammat­tipätevyyk­siä, jot­ka osoit­ta­vat kunkin ammat­tialan osaamista. Pätevyyk­siä voi han­kkia osal­lis­tu­mal­la koulu­tuk­si­in, jot­ka kestävät yleen­sä päivän tai pari. Osaan koulu­tuk­sista voi osal­lis­tua etänä verkossa.

Per­heen yhdis­tämi­nen
Suomes­sa esimerkik­si työn­teon vuok­si asu­van henkilön per­heen­jäsenet voivat hakea oleskelulu­paa per­he­si­teen perus­teel­la. Per­heel­lä tarkoite­taan tässä puolisoa ja alle 18-vuo­ti­ai­ta lap­sia. Luvan saami­nen edel­lyt­tää, että per­heen toimeen­tu­loedel­ly­tys täyttyy.

Puhe­lin­nu­mero
Suo­ma­laisen puhe­lin­nu­meron voi han­kkia joko puhe­lin­op­er­aat­to­ril­ta tai R‑kioskilta. Pre­paid-liit­tymän puheai­ka mak­se­taan etukä­teen. Puhe­lin­op­er­aat­to­ril­ta han­kit­ta­van matka­puhe­lin­li­it­tymän käytöstä laskute­taan jälkikä­teen. Puhe­lin­li­it­tymään kan­nat­taa lait­taa palvelunumero- ja palveluviestiesto.

Pysyvä oleskelulu­pa
Pysyvä oleskelulu­pa voidaan myön­tää, kun työn­tek­i­jä jatkaa työn­tekoa Suomes­sa jatkolu­van jäl­keenkin. Työn­tek­i­jän täy­tyy hakea pysyvää lupaa ennen kuin hänen jatkolu­pansa umpeutuu.

S

Sään­nel­ty ammat­ti
Sään­nellyssä amma­tis­sa toim­imiseen tarvi­taan lain mukaan tiet­ty koulu­tus, tutk­in­to tai ammat­in­har­joit­tamisoikeus. Täl­laisia ammat­te­ja on esimerkik­si ter­vey­den­huol­los­sa, ope­tusalal­la, sosi­aal­i­huol­los­sa, elin­tarvikealal­la, liiken­teen alal­la ja pelas­tusalal­la. Jos pätevyys täl­laiseen ammat­ti­in on han­kit­tu ulko­mail­la, täy­tyy tutk­in­to tun­nus­taa ennen kuin työtä saa tehdä Suomessa.

T

TEM054-lomake
TEM054-lomake on työ­nan­ta­jan pakolli­nen liite työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­hake­muk­seen. Tulosta ja täytä lomake. Käyt­täessä Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land -palvelua, lomaket­ta ei tarvitse erik­seen täyttää.

Toimeen­tu­loedel­ly­tys
Työn­tek­i­jälle voidaan myön­tää oleskelulu­pa, jos hänen toimeen­tu­lon­sa on tur­vat­tu. Palkan täy­tyy olla alan työe­htosopimuk­sen (TES) mukainen tai nou­dat­taa työte­htävän yleistä palkkata­soa. Min­imi­palk­ka on 1252 euroa kuukaudessa (vuon­na 2020). Palkan lisäk­si toimeen­tu­loedel­ly­tyk­seen las­ke­taan yri­tys­tu­lot, var­al­lisu­us ja eläke sekä lap­sil­isä, lapsen hoito­tu­ki, ela­tus­tu­ki, opin­tora­ha ja asum­is­tu­ki. Kun työn­tek­i­jä hakee jatkolu­paa, vira­nomainen tarkas­taa, että toimeen­tu­loedel­ly­tys on täyt­tynyt ensim­mäisen oleskelu­lu­van aikana.

Jos työn­tek­i­jän per­he muut­taa mukana, myös per­heen toimeen­tu­lon täy­tyy olla tur­vat­tu. Toimeen­tu­loedel­ly­tys täyt­tyy suurin piirtein seuraavasti:

  • per­heen 1. aikuinen 1000 euroa ja 2. aikuinen 700 euroa

  • per­heen 1. lap­si 500 euroa, 2. lap­si 400 euroa, 3. lap­si 300 euroa, 4. lap­si 200 euroa ja 5. lap­si 100 euroa.


 

Tois­taisek­si voimas­sa ole­va työ­suhde
Tois­taisek­si voimas­sa ole­va työ­suhde tarkoit­taa vak­i­tu­ista, jatku­vaa työ­suhdet­ta. Työn­tek­i­jä voi irti­sanoutua työ­paikas­ta yleen­sä kuukau­den irti­sanomisa­jal­la. Työ­nan­ta­ja saa irti­sanoa työn­tek­i­jän vain, jos siihen on lais­sa hyväksyt­ty syy.

Tun­nistau­mi­nen
Kun henkilö hakee oleskelulu­paa, hänen täy­tyy tun­nistau­tua ennen kuin hake­mus ote­taan käsiteltäväk­si. Henkilö voi tun­nistau­tua koti­maansa Suomen-kon­sulaatis­sa. Jos henkilö on Suomes­sa, hän voi tun­nistau­tua Migrin palvelupisteessä.

Tutkin­non tun­nus­t­a­mi­nen
Tutkin­non tun­nus­t­a­mi­nen tarkoit­taa päätöstä siitä, mil­laisen kelpoisu­u­den toises­sa maas­sa suoritet­tu tutk­in­to antaa, kun henkilö hakee työtä tai opiskelu­paikkaa Suomes­ta. Päätök­sen tekee yleen­sä vira­nomainen tai oppilaitos.

Työe­htosopimus (TES)
Työe­htosopimus eli TES on työn­tek­i­jäjär­jestön ja työ­nan­ta­ja­jär­jestön väli­nen sopimus. Siinä sovi­taan alan ylei­sistä työe­hdoista, joi­ta ovat esimerkik­si palk­ka, lomat ja muut edut. Työ­sopimuk­ses­sa täy­tyy maini­ta, minkä alan työe­htosopimus­ta työ­paikalla noudatetaan.

Työhyv­in­voin­ti
Työhyv­in­voin­ti tarkoit­taa, että työ on tur­val­lista, ter­veel­listä ja tuot­tavaa. Työhyv­in­voin­tia lisäävät esimerkik­si hyvä joht­a­mi­nen, hyvä ilmapi­iri työ­paikalla ja se, että työ vas­taa työn­tek­i­jän ammat­ti­taitoa ja osaamista.

Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelu
Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑palvelus­sa työ­nan­ta­ja voi täyt­tää oman osuuten­sa työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­hake­muk­seen ja mak­saa hake­muk­sen työn­tek­i­jän puoles­ta. Lue palvelus­ta lisää Migrin net­ti­sivuil­ta.

Työn­tek­i­jän oleskelulu­pa (TTOL)
Työn­tek­i­jän oleskelulu­pa antaa EU:n ulkop­uolelta tule­valle henkilölle oikeu­den oleskel­la Suomes­sa ja tehdä työtä vak­i­tuis­es­ti. Hel­poin­ta on hakea lupaa sähköis­es­ti Migrin Enter Fin­land ‑palvelus­sa. Hake­muk­sen käsit­te­ly kestää yleen­sä 1 — 4 kuukautta.

Työn­teko-oikeus
EU:n  ulkop­uolelta tule­va henkilö saa aloit­taa työt, kun hän saa myön­teisen päätök­sen oleskelu­lu­vas­ta. Ensim­mäi­nen oleskelulu­pa on voimas­sa yleen­sä yhden vuo­den. Ilmaisua käytetään usein puhekielessä, kun puhutaan työn­tek­i­jän oleskeluluvasta.

Työ­sopimus
Työn­tek­i­jä ja työ­nan­ta­ja tekevät kir­jal­lisen työ­sopimuk­sen, jos­sa sovi­taan työte­htävistä, palka­s­ta ja muista työ­suh­teen ehdoista. Työn­tek­i­jän oleskelulu­paa ei voi hakea ilman työsopimusta.

Työ­suhde
Työ­suhde syn­tyy, kun työn­tek­i­jä tekee työtä työ­nan­ta­jalle tämän johdon ja valvon­nan alaise­na. Yleen­sä työ­suh­teesta sovi­taan työsopimuksessa.

Työt­tömyy­se­tu­us
Jos työn­tek­i­jä jää työt­tömäk­si tai lomaute­taan, hänen täy­tyy ilmoit­tau­tua työt­tömäk­si työn­hak­i­jak­si TE-toimis­toon. Sen jäl­keen hän voi hakea työt­tömyy­se­tu­ut­ta Kelas­ta. Arkikielessä käytetään myös sanaa työttömyyskorvaus.

Työt­tömyyskas­sa
Jos työn­tek­i­jä jää työt­tömäk­si tai lomaute­taan, hän voi hakea ansiosi­don­naista päivära­haa työt­tömyyskas­sas­ta. Työt­tömyyskas­saan voi liit­tyä esimerkik­si oman ammat­tili­iton kautta.

Työ­tur­val­lisu­us
Työ­tur­val­lisu­us tarkoit­taa, että työ­paikalla pyritään estämään tap­atur­mat, vam­mat ja sairas­tu­mi­nen. Työ­nan­ta­jan täy­tyy huole­htia siitä, että työn­tek­i­jät voivat työsken­nel­lä ja liikkua työ­paikalla turvallisesti.

V

Vah­va sähköi­nen tun­nistau­tu­mi­nen
Sähköi­sis­sä vira­nomais­palveluis­sa täy­tyy käyt­tää vah­vaa tun­nistau­tu­mista. Se tarkoit­taa, henkilö toden­taa henkilöl­lisyyten­sä verkkopankki­tun­nuk­sil­la tai mobi­ili­var­menteel­la tai varmennekortilla.

Varhaiskas­va­tus
Varhaiskas­vatuk­sen palvelui­ta ovat alle kouluikäis­ten las­ten päivähoito ja esiope­tus. Päivähoi­dos­ta per­itään kohtu­ullista mak­sua, jon­ka suu­ru­us riip­puu per­heen tuloista. Esiope­tus on ilmaista. Lap­si voi osal­lis­tua varhaiskas­vatuk­seen heti muutet­tuaan Suomeen, vaik­ka hänel­lä ei vielä olisi oleskelulupaa.

Veroko­rt­ti
Veroko­r­tis­sa on ennakon­pidä­tyspros­ent­ti eli vero­pros­ent­ti ja euromääräi­nen tulo­ra­ja, johon saak­ka ennakon­pidä­tys on voimas­sa. Työn­tek­i­jä tilaa veroko­rtin Vero­hallinnon palvelupis­teestä ja toimit­taa sen työ­nan­ta­jalle palka­n­mak­sua varten.

Verot
Vero­ja mak­sa­vat kaik­ki, jot­ka tekevät vak­i­tu­ista työtä Suomes­sa. Kausi­työssä vero­ja ei tarvitse mak­saa. Suomes­sa verot käytetään yhteiseen hyvään, kuten ter­vey­den­huol­lon, koulu­jen ja muiden julk­isten palvelu­iden ylläpitämiseen.

Vuokra-asun­to
Suomes­sa vuokra-asum­i­nen on yleinen asum­is­muo­to. Vuokra-asun­to on ympärivuo­tiseen asumiseen tarkoitet­tu huoneis­to, jos­ta vuokralainen mak­saa vuokranan­ta­jalle vuokraa joka kuukausi. Vuokran lisäk­si vuokralainen mak­saa yleen­sä  ves­i­mak­sun ja tarvit­taes­sa myös autopaik­ka- ja sauna­mak­sut. Vuokralaisen täy­tyy tehdä myös sähkö­sopimus sähköy­htiön kanssa. Sähköy­htiö laskut­taa käyte­tys­tä sähköstä jälkikäteen.