.

Oth­er job-seek­ing services

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Jos haet töitä alal­ta, jol­la on työvoima­pu­laa, voit etsiä avoimia työ­paikko­ja myös sosi­aalis­es­ta medi­as­ta ja inter­netin työn­haku­sivus­toil­ta. Nämä alat määritel­lään ELY-keskuk­sen työlu­pal­in­jauk­ses­sa. Muil­la aloil­la työ­nan­ta­jan täy­tyy pitää työ­paikkail­moi­tus­ta TE-palvelu­iden sivus­tol­la vähin­tään kah­den viikon ajan ennen kuin voi rekry­toi­da työn­tek­i­jän EU:n ulkopuolelta.

Annamme muu­tamia linkke­jä työn­haku­sivus­toi­hin, joi­ta Suomes­sa pide­tään yleis­es­ti luotet­tavina. Sivus­toista on yleen­sä suomek­si tai englan­niksi. Myös kun­tien net­ti­sivuil­la saat­taa olla tieto­ja yri­tyk­sistä, jot­ka tarvit­se­vat työvoimaa.

Suosit­telemme, että et käytä ulko­maalaisia sivus­to­ja. Joskus niil­lä ilmoite­taan suo­ma­lais­ten työ­nan­ta­jien nimis­sä avoimia työ­paikko­ja, joi­ta ei ole ole­mas­sa. Älä myöskään koskaan mak­saa väl­i­tys­mak­su­ja tai jär­jeste­ly­palkkioi­ta työ­paikas­ta, sil­lä Suomes­sa työn­haku on ilmaista. 

Sanas­tot