.

Avoi­met työ­pai­kat Savossa

Täs­sä osios­sa voit sela­ta Savos­sa avoin­na ole­via työ­paik­ko­ja, joi­hin yri­tyk­set etsi­vät osaa­jia. Kun löy­dät kiin­nos­ta­van ilmoi­tuk­sen, lähe­tä työ­ha­ke­mus ja ansio­luet­te­lo säh­kö­pos­tit­se suo­raan työ­nan­ta­jal­le – ei kos­kaan välit­tä­jäl­le. Kir­joi­ta hake­mus englan­nik­si tai suomeksi!

Kat­so työ­ha­ke­muk­sen ja ansio­luet­te­lon ohjeet.

Selaa avoi­mia työpaikkoja

Selaa työ­paik­ko­ja. Valit­se enem­män hakueh­to­ja tar­ken­taak­se­si tulosta.

(Läh­de: TE-pal­ve­lu­jen asiakastietojärjestelmä)

Ammat­tia­la:

Paik­ka­kun­ta:

Kie­li­tai­to:

Tulok­sia XX < Edel­li­nen Sivu 1/X Seu­raa­va > Näytä: 

    Tilaa uudet ilmoi­tuk­set sähköpostiin

    * Annan luvan säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni säi­lyt­tä­mi­seen. Säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­ni saa käyt­tää avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ja sivus­ton päi­vi­tyk­sis­tä tie­dot­ta­mi­seen sekä muu­hun Futu­re in Savo ‑pal­ve­luun liit­ty­vään vies­tin­tään. Tie­to­suo­ja­se­los­te

    Etsit­kö työntekijää?