.

Liit­tä­mä­si link­ki viit­taa työ­paik­kaan, joka löy­tyy Te-pal­ve­lui­den sivuil­ta. Haluat­ko, että tämän sivun loma­ke täy­te­tään automaattisesti?

Lisää työ­paik­kail­moi­tus

TE-pal­ve­lui­den työn­ha­kusi­vus­to on hyvä reit­ti etsiä työn­te­ki­jöi­tä Suo­mes­ta. Futu­re in Savo ‑sivus­ton kaut­ta tavoi­tat hel­pos­ti myös ulko­maa­lai­set työnhakijat.

Jos olet jät­tä­nyt ilmoi­tuk­sen TE-pal­ve­luil­le, voit hakea ilmoi­tuk­sen tie­dot suo­raan pal­ve­luum­me ja tar­vit­taes­sa muo­ka­ta nii­tä. Pal­ve­lum­me kään­tää ilmoi­tuk­sen auto­maat­ti­ses­ti ukrai­nan, venä­jän ja englan­nin kielille. 


Vaa­dit­tu kie­li­tai­to *

pp.kk.vvvv

Työn kes­to

Työn­te­ki­jä voi hakea oles­ke­lu­lu­paa vuo­dek­si, kun työn kes­to on vähin­tään 12 kk.

Päi­vit­täi­nen työ­ai­ka *

Oles­ke­lu­lu­van saa­mi­nen edel­lyt­tää läh­tö­koh­tai­ses­ti, että työ­suh­de on kokoaikainen.

h/pv
h/vk

€/kkHaku­me­net­te­ly:

Ilmoit­ta­jan hake­muk­set vas­taa­no­te­taan: *

Hake­mus voi­daan lähet­tää seu­raa­vil­la kielillä:

Com­pa­ny Details