.

Muut työn­ha­ku­pal­ve­lut

Jos haet töi­tä alal­ta, jol­la on työ­voi­ma­pu­laa, voit etsiä avoi­mia työ­paik­ko­ja myös sosi­aa­li­ses­ta medias­ta ja inter­ne­tin työn­ha­kusi­vus­toil­ta. Nämä alat mää­ri­tel­lään ELY-kes­kuk­sen työ­lu­pa­lin­jauk­ses­sa. Muil­la aloil­la työ­nan­ta­jan täy­tyy pitää työ­paik­kail­moi­tus­ta TE-pal­ve­lui­den sivus­tol­la vähin­tään kah­den vii­kon ajan ennen kuin voi rek­ry­toi­da työn­te­ki­jän EU:n ulkopuolelta.

Annam­me muu­ta­mia link­ke­jä työn­ha­kusi­vus­toi­hin, joi­ta Suo­mes­sa pide­tään ylei­ses­ti luo­tet­ta­vi­na. Sivus­tois­ta on yleen­sä suo­mek­si tai englan­nik­si. Myös kun­tien net­ti­si­vuil­la saat­taa olla tie­to­ja yri­tyk­sis­tä, jot­ka tar­vit­se­vat työvoimaa.

Suo­sit­te­lem­me, että et käy­tä ulko­maa­lai­sia sivus­to­ja. Jos­kus niil­lä ilmoi­te­taan suo­ma­lais­ten työ­nan­ta­jien nimis­sä avoi­mia työ­paik­ko­ja, joi­ta ei ole ole­mas­sa. Älä myös­kään kos­kaan mak­saa väli­tys­mak­su­ja tai jär­jes­te­ly­palk­kioi­ta työ­pai­kas­ta, sil­lä Suo­mes­sa työn­ha­ku on ilmaista. 

Sanas­tot