Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Ter­ve­tu­loa, tämä on orga­ni­saa­tion SavoGrow Oy saavutettavuusseloste

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee pal­ve­lua www.futureinsavo.fi ja on laa­dit­tu / päi­vi­tet­ty 06.11.2020. Pal­ve­lua kos­kee laki digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta, jos­sa edel­ly­te­tään, että jul­kis­ten verk­ko­pal­ve­lu­jen on olta­va saavutettavia.

Olem­me arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse.

Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osittain

Ei-saa­vu­tet­ta­va sisältö

3. Verk­ko­si­vus­to ei ole vie­lä kai­kil­ta osin vaa­ti­mus­ten mukainen

  • Toi­min­ta­var­ma: Kah­del­la ele­men­til­lä ident­ti­nen IDSaa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­tee­tOn havait­tu puu­te, jos­sa kah­del­la ele­men­til­lä, jot­ka ei näy samaan aikaan sivul­la, on ident­ti­nen ID. Puu­te on tie­dos­sa ja kor­ja­taan mah­dol­li­sim­man pian. Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täyty
    • 4.1.1 Jäsen­tä­mi­nen

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me? Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen korjaamiseksi

Säh­kö­pos­til­la

futureinsavo@savogrow.fi

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteystiedot

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000