.

Tie­toa sivustosta

Futu­re in Savo ‑sivus­ton tar­koi­tus on aut­taa EU:n ulko­puo­lel­ta tule­via työn­ha­ki­joi­ta ja työ­nan­ta­jia oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sin kans­sa. Sekä työn­ha­ki­joil­le ja työ­nan­ta­jil­le on omat osion­sa, ja työ­nan­ta­jat voi­vat myös ilmoit­taa sivuil­la avoi­mia työpaikkoja. 

Sivus­toa on tar­koi­tus mark­ki­noi­da eten­kin Poh­jois-Savos­sa kausi­töis­sä ole­vil­le hen­ki­löil­le, sil­lä heil­lä on jo koke­mus­ta Suo­mes­sa asu­mi­ses­ta ja työs­ken­te­lys­tä. Lisäk­si esi­mer­kik­si työ­haas­tat­te­lu on mah­dol­lis­ta teh­dä kas­vo­tus­ten, kun he ovat Suomessa. 

Var­mis­ta tie­dot viranomaiselta 

Toteu­tim­me sivus­ton vuo­sien 2020 ja 2021 aika­na. Sivus­ton tie­dot perus­tu­vat viran­omais­ten sen­het­ki­siin mää­räyk­siin ja lain­sää­dän­töön. Kos­ka nii­hin voi tul­la muu­tok­sia, tie­dot eivät vält­tä­mät­tä ole ajan tasal­la. Sik­si sinun kan­nat­taa var­mis­taa ajan­ta­sai­set ohjeet ja tie­dot aina viran­omai­sel­ta, esi­mer­kik­si Migril­tä. Emme ota vas­tuu­ta mah­dol­li­ses­ti van­hen­tu­neis­ta tiedoista.

Sivus­ton kehittäjät 

Futu­re in Savo ‑sivus­to kehi­tet­tiin osa­na Poh­jois-Savon Lii­ton EAKR-rahoit­ta­maa Futu­re Savo ‑veto­voi­ma­pro­jek­tia. Kehit­tä­mi­ses­tä vas­ta­si Kehi­tys­yh­tiö Savogrow Oy.

Sivus­ton sisäl­lös­tä vas­ta­si Karo­lii­na Skryp­nic­hen­ko, joka teki Futu­re Savo ‑hank­keel­le opin­näy­te­työn kausi­työn­te­ki­jöi­den pysy­väs­tä työl­lis­ty­mi­ses­tä Poh­jois-Savoon. Kump­pa­ni­na sivus­ton tek­ni­ses­sä toteu­tuk­ses­sä oli Mind­hi­ve Oy sekä sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa ja graa­fi­sen ulkoa­sun suun­nit­te­lus­sa Akio­la Media.  

Futu­re Savo ‑veto­voi­ma­pro­jek­tin tavoit­tee­na oli paran­taa Savon veto­voi­maa ja edis­tää työ­voi­man saa­ta­vuut­ta alu­eel­la. Han­ke pyr­ki tavoit­ta­maan osaa­vaa työ­voi­maa niin koti­maas­ta kuin ulko­mail­ta. Tavoit­tee­na oli myös juur­rut­taa alu­eel­le pysy­väs­ti kausi­työn­te­ki­jät, jot­ka jo työs­ken­te­le­vät tääl­lä. Han­ke alkoi huh­ti­kuus­sa 2018 ja päät­tyi huh­ti­kuus­sa 2021. 

Futu­re in Savo ‑sivus­to etsii uut­ta koti­pe­sää. Jos haluat­te ottaa vas­tuu­ta sivus­ton kehit­tä­mi­ses­tä, otta­kaa yhteyt­tä Kehi­tys­yh­tiö Savogrown toi­mi­tus­joh­ta­ja Olli Tiai­seen

Sivus­ton teks­tit ovat lisen­soi­tu CC-BY-SA 4.0 ‑lisens­sil­lä. 

Palau­te

Ker­ro meil­le mie­li­pi­tee­si sivus­tos­ta. Mitä voi­sim­me teh­dä parem­min? Entä mitä voi­sim­me lisä­tä sivus­tol­le? Ker­ro meil­le myös, jos huo­maat, että jokin link­ki ei toimi.

Ilmoi­ta meil­le yri­tyk­se­si tai yhtei­sö­si yhteys­tie­dot, jos haluat­te teh­dä yhteis­työ­tä maa­han­muut­ta­jien kans­sa sekä tukea hei­dän työl­lis­ty­mis­tään ja kotou­tu­mis­taan Savoon. 

Lähe­tä palau­tet­ta futureinsavo(at)savogrow.fi.

Sanas­to