.

Työ­nan­ta­jal­le

Onko yri­tyk­ses­sä­si pulaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä? Olet­ko miet­ti­nyt, että voi­sit etsiä työ­voi­maa ulkomailta?

Haluam­me aut­taa sinua. Ker­rom­me täl­lä sivus­tol­la, miten EU:n ulko­puo­lel­ta tule­van työn­te­ki­jän rek­ry­toin­ti ete­nee. Tie­dois­ta on hyö­tyä eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun aiot pal­ka­ta työ­voi­maa Ukrai­nas­ta, Venä­jäl­tä tai Valko-Venäjältä.

Näis­sä mais­sa on pal­jon osaa­via ja ahke­ria työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka halua­vat muut­taa Suo­meen pysy­väs­ti. Monet heis­tä ovat työs­ken­nel­leet Savos­sa aikai­sem­min kausi­töis­sä, joten he tun­te­vat seu­tua jo jon­kin verran.

Tes­taa val­miu­te­si joh­taa moni­kult­tuu­ris­ta työyh­tei­söä. Tes­ti on suun­nat­tu esimies‑, HR- ja joh­to­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le. Tes­tin teke­mi­nen kes­tää noin kym­me­nen minuut­tia. Saat vas­tauk­sek­si Talent Boost ‑mit­ta­rin tulok­sen ja hyviä vinkkejä.

Rek­ry­toin­nin 5 askelta

Täs­sä osios­sa on tie­toa EU:n ulko­puo­lel­ta tule­van työn­te­ki­jän rek­ry­toin­nis­ta ja oles­ke­lu­lu­van hake­mi­ses­ta. Toi­vom­me, että tie­dois­ta ja oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sin kuvauk­ses­ta on sinul­le mah­dol­li­sim­man pal­jon apua.

Etsit­kö työn­te­ki­jää? Ilmoi­ta työpaikasta.

Tie­toa rek­ry­toin­nin tueksi

Työi­käi­sen väes­tön mää­rä Suo­mes­sa vähe­nee, eikä osaa­vaa työ­voi­maa rii­tä kai­kil­le aloil­le. Sik­si val­tio pyr­kii edis­tä­mään työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa.

Ulko­maa­lai­sen rek­ry­toin­ti voi herät­tää monen­lai­sia kysy­myk­siä. Saa­tat miet­tiä, onko työn­te­ki­jä var­mas­ti päte­vä, tulee­ko kie­li­tai­don kans­sa ongel­mia sekä miten työn­te­ki­jä sopeu­tuu työ­paik­kaan ja kulttuuriin.

Täl­tä sivus­tol­ta löy­dät tie­toa näi­hin ja moniin mui­hin­kin kysy­myk­siin. Sivuil­le on myös koot­tu mate­ri­aa­lia esi­mer­kik­si työ­tur­val­li­suu­des­ta venä­jäk­si ja englan­nik­si. Tutus­tu myös sii­hen, miten työl­lis­ty­mi­nen ja oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­si ete­ne­vät työn­te­ki­jän kan­nal­ta.

Sanas­to