.

Rek­ry­toin­ti Suomeen

Kun palk­kaat työn­te­ki­jän EU:n ulko­puo­lel­ta, suu­rin ero taval­li­seen rek­ry­toin­tiin on, että työn­te­ki­jän täy­tyy hakea työn­te­koon oikeut­ta­va oles­ke­lu­pa. Hän ei saa aloit­taa työn­te­koa ennen kuin saa myön­tei­sen oleskelulupapäätöksen.

Työ­nan­ta­ja­na osal­lis­tut oles­ke­lu­lu­van hake­mi­seen. Käy­tän­nös­sä sinun täy­tyy teh­dä työn­te­ki­jän kans­sa kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus sekä täyt­tää yri­tyk­se­si ja työ­suh­teen tie­dot oleskelulupahakemukseen.

Kausi­työn­te­ki­jän työ­lu­pa on eri asia kuin työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa. Kausi­työ­lu­val­la voi teh­dä vain kausi­työ­tä, johon lupa on annettu.

Kun työn­te­ki­jä hakee jat­ko­lu­paa, TE-toi­mis­to tar­kas­taa, että ilmoi­te­tut työ­suh­teen ehdot ovat täyt­ty­neet. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, ettei­kö työ­suh­tees­sa voi­si nou­dat­taa nor­maa­lia koe­ai­kaa ja irtisanomiskäytäntöjä.

Pää­tös kah­des­sa vaiheessa

Viran­omai­set teke­vät oles­ke­lu­lu­pa­pää­tök­sen kah­des­sa vai­hees­sa. Ensin TE-toi­mis­to arvioi, onko työn­te­ki­jäl­lä edel­ly­tyk­set toi­mia työ­teh­tä­väs­sä ja onko työ­nan­ta­jal­la edel­ly­tyk­set huo­leh­tia vel­voit­teis­ta­si. TE-toi­mis­to arvioi myös, täyt­tyy­kö työn­te­ki­jän toi­meen­tu­loe­del­ly­tys eli onko hänen toi­meen­tu­lon­sa riittävä.

EU:n ulko­puo­lel­ta tule­van työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­siin kuu­luu saa­ta­vuus­har­kin­ta. Sen mukaan työ­nan­ta­jan täy­tyy ensin sel­vit­tää, onko työ­teh­tä­vään saa­ta­vil­la sopi­vaa työn­te­ki­jää koti­maas­ta ja EU-alu­eel­ta. Käy­tän­nös­sä työ­paik­kail­moi­tuk­sen tulee olla vähin­tään kah­den vii­kon ajan TE-pal­ve­lui­den työnhakupalvelussa.

Pai­kal­li­nen ELY-kes­kus voi vapaut­taa saa­ta­vuus­har­kin­nas­ta ne alat, joil­la on työ­voi­ma­pu­laa. Savos­sa näi­tä alo­ja ovat kone- ja metal­lia­la, talon­ra­ken­nusa­la, hoi­va­työ, kul­je­tusa­la, maa- ja met­sä­ta­lous sekä keittiöala.

TE-toi­mis­ton pää­tök­sen jäl­keen Migri eli Maa­han­muut­to­vi­ras­to tekee lopul­li­sen pää­tök­sen oleskeluluvasta.

Miten voit valmistautua?

Oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen käsit­te­ly kes­tää yleen­sä yhdes­tä nel­jään kuu­kaut­ta. Odo­tusai­ka­na voit pitää työn­te­ki­jään yhteyt­tä ja aut­taa hän­tä sopeu­tu­maan tule­vaan työ­hön­sä ja työyhteisöönsä.

Kan­nus­ta työn­te­ki­jää opis­ke­le­maan suo­mea. Netis­tä löy­tyy pal­jon pal­ve­lui­ta, joi­den avul­la voi aloit­taa kie­len opis­ke­lun ilmaiseksi. 

Käy työn­te­ki­jän kans­sa läpi työ­so­pi­mus ja kes­kei­set työ­suh­teen ehdot. Ker­ro, että palk­ka mak­se­taan pank­ki­ti­lil­le jäl­ki­kä­teen esi­mer­kik­si kah­den vii­kon tai kuu­kau­den välein. Jos työn­te­ki­jä halu­aa, voit aut­taa muun muas­sa asunnonhaussa.

Ker­ro myös yri­tyk­se­si muil­le työn­te­ki­jöil­le uudes­ta työ­ka­ve­ris­ta ja sii­tä, mitä hän osaa ja mil­loin hän aloit­taa työt. Miet­ti­kää yhdes­sä, miten tuet­te hänen sopeu­tu­mis­taan työyh­tei­söön ja uuteen kotimaahan.

Lisä­tie­to­ja rek­ry­toin­nin tueksi

Sanas­to