.

1. Etsi työntekijää

Kun etsit työn­te­ki­jää suo­rit­ta­vaan työ­teh­tä­vään, jul­kai­se ensin työ­paik­kail­moi­tus TE-toi­mis­ton työn­ha­ku­pal­ve­lus­sa. Jos et saa työn­te­ki­jää kah­den vii­kon kulues­sa, voit ottaa teh­tä­vään työn­te­ki­jän EU-mai­den ulkopuolelta.

Suo­rit­ta­via työ­teh­tä­viä kos­kee saa­ta­vuus­har­kin­ta, joka perus­tuu ELY-kes­kuk­sen alu­eel­li­seen työ­lu­pa­lin­jauk­seen. Sii­nä mai­ni­tuil­le aloil­le voit ottaa työn­te­ki­jän suo­raan ulko­mail­ta, vaik­ka et oli­si ilmoit­ta­nut avoin­ta työ­paik­kaa Suomessa. 
Savos­sa saa­ta­vuus­har­kin­ta ei kos­ke seu­raa­via aloja:
  • kone- ja metalliala
  • maa- ja metsätalous
  • talon­ra­ken­nus
  • kul­je­tusa­la
  • maan­ra­ken­nusa­la
  • hoi­va­työ
  • keit­tiö­ala.

Jätä työ­paik­kail­moi­tus

Futu­re in Savo ‑sivus­to pyr­kii yhdis­tä­mään työ­nan­ta­jat ja työn­te­ki­jät, jot­ka tule­vat Suo­meen EU:n ulko­puo­lel­ta. Sivus­tol­la on suo­men lisäk­si kol­me kie­li­ver­sio­ta: ukrai­na, venä­jä ja englan­ti. Tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta tie­toa sekä työ­nan­ta­jal­le että työn­te­ki­jäl­le, jot­ta rek­ry­toin­ti­pro­ses­si onnis­tui­si mah­dol­li­sim­man hyvin.

Sivus­tol­la on avoi­met työ­pai­kat ‑pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta työn­te­ki­jät voi­vat olla yhtey­des­sä työ­nan­ta­jiin ilman väli­kä­siä. Tämä on hyvä väy­lä ker­toa yri­tyk­ses­tä­si ja avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta työn­te­ki­jöil­le esi­mer­kik­si Ukrai­nas­sa, Val­ko-Venä­jäl­lä ja Venäjällä.

Kun jätät ilmoi­tuk­sen avoi­mes­ta työ­pai­kas­ta täl­lä sivus­tol­la, sen tie­dot hae­taan suo­raan TE-toi­mis­ton pal­ve­lus­ta, jos olet ilmoi­tuk­sen siel­lä jul­kais­sut. Pal­ve­lu kään­tää ilmoi­tuk­sen auto­maat­ti­ses­ti ukrai­nan, venä­jän ja englan­nin kielille.

Työ­paik­kail­moi­tus­lo­ma­ke on suun­ni­tel­tu niin, että se vas­taa asioi­hin, jot­ka tär­kei­tä ulko­maa­lai­sil­le työn­ha­ki­joil­le. Esi­mer­kik­si Ukrai­nas­sa palk­ka ilmoi­te­taan ensim­mäi­se­nä työpaikkailmoituksessa. 

Sanas­to