.

2. Tee työsopimus

Kun löy­dät sopi­van työn­te­ki­jän, tee hänen kans­saan ensim­mäi­sek­si kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus. Työn­te­ki­jä tar­vit­see työ­so­pi­mus­ta, kun hän hakee työn­te­koon oikeut­ta­vaa oles­ke­lu­lu­paa. Hän saa teh­dä työ­tä sil­lä toi­mia­lal­la ja sii­nä työ­teh­tä­väs­sä, joka lupa­kort­tiin on merkitty.

Työ­so­pi­muk­ses­sa täy­tyy olla tiedot:
 • työn alka­mi­ses­ta
 • työ­suh­teen kes­tos­ta (mää­rä­ai­kai­nen tai tois­tai­sek­si voi­mas­sa oleva)
 • pal­kan määrästä
 • pal­kan määräytymisperusteesta
 • pal­kan­mak­su­kau­des­ta
 • työ­teh­tä­väs­tä
 • sään­nöl­li­ses­tä työajasta
 • työn suo­rit­ta­mis­pai­kas­ta
 • työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta (TES)
 • vuo­si­lo­man määräytymisestä
 • koea­jas­ta
 • irti­sa­no­mi­sen ehdoista.

Työ­so­pi­mus­mal­li (pdf)

Miten pit­kä sopimus?

Ensim­mäi­nen oles­ke­lu­lu­pa myön­ne­tään yleen­sä vuo­dek­si ja jat­ko­lu­pa sen jäl­keen kor­kein­taan nel­jäk­si vuo­dek­si. Jat­ko­lu­van jäl­keen on mah­dol­lis­ta saa­da pysy­vä oleskelulupa. 

Oles­ke­lu­lu­van kes­toon vai­kut­taa työ­suh­teen muo­to eli työ­so­pi­mus kan­nat­taa teh­dä tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vak­si. Näin työn­te­ki­jän on hel­pom­pi suun­ni­tel­la elä­mään­sä, kun oles­ke­lu­lu­pa on mah­dol­li­sim­man pitkä.

Työ­so­pi­mus kan­nat­taa teh­dä tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaksi. 

Huo­mioi toimeentuloedellytys

Yksi oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­sen ehdois­ta on, että työn­te­ki­jän toi­meen­tu­loe­del­ly­tys täyttyy. 

Toi­meen­tu­loe­del­ly­tys tar­koit­taa, että palk­ka on alan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­nen. Jos työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei ole, pal­kan täy­tyy nou­dat­taa työ­teh­tä­vän yleis­tä palk­ka­ta­soa. Mini­mi­palk­ka on 1252 euroa.

Toi­meen­tu­loe­del­ly­tyk­sen takia TE-toi­mis­to arvioi yri­tyk­se­si talou­del­li­sen tilan­teen ja luo­tet­ta­vuu­den työ­nan­ta­ja­na oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sin aikana.

Kun työn­te­ki­jä hakee myö­hem­min jat­ko­lu­paa, viran­omai­nen tar­kas­taa, että toi­meen­tu­loe­del­ly­tys ja työ­so­pi­muk­sen ehdot ovat täyttyneet.

Sanas­to