.

3. Liit­teet oleskelulupaan

Oles­ke­lu­lu­paa hakee aina työn­te­ki­jä itse. Työ­nan­ta­ja­na sinun täy­tyy kui­ten­kin täyt­tää hake­muk­ses­ta oma osuu­te­si ja toi­mit­taa pyy­de­tyt liit­teet. Hel­poin­ta on käyt­tää Migrin Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lua.

Sovi työn­te­ki­jän kans­sa, kum­pi toi­mit­taa liit­teet Migril­le. Anna joka tapauk­ses­sa alku­pe­räi­set liit­teet työn­te­ki­jäl­le: hän tar­vit­see nii­tä kun käy tun­nis­tau­tu­mas­sa Migrissä.

Säh­köi­sen oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 490 euroa. Voit mak­saa sen työn­te­ki­jän puo­les­ta Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa.

Lii­tä työn­te­ki­jän oleskelulupahakemukseen:

 • työ­so­pi­mus (palk­ka TES tai vähin­tään 1252 €/kk)
 • TEM054-loma­ke

 • kaup­pa­re­kis­te­rio­te (kor­kein­taan 3 kk vanha)
 • vero­vel­ka­to­dis­tus (kor­kein­taan 3 kk vanha)
 • vakuu­tus­mak­su­to­dis­tuk­set (kor­kein­taan 3 kk vanhat)
 • todis­tus työ­ter­veys­huol­lon järjestämisestä

 • vapaa­muo­toi­set selvitykset 
  • yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö­mää­räs­tä (koko- ja osa-aikaiset)
  • työ­voi­man rek­ry­toin­nis­ta TE-pal­ve­lun kaut­ta (ei ELYn lin­jauk­sen mukai­sil­la aloilla)
  • työn­te­ki­jän ammattitaidosta.

Toi­mi­ta kaik­ki liit­teet pdf-muodossa!

Mal­li vapaa­muo­toi­sis­ta sel­vi­tyk­sis­tä (pdf)

Jos et käy­tä Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lua, täy­tä TEM054-loma­ke pape­ri­se­na.

Pää­tök­sen odottelu

Työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­si on kak­si­vai­hei­nen. Ensin TE-toi­mis­to sel­vit­tää, onko toi­meen­tu­lo riit­tä­vä, onko työn­te­ko tila­päis­tä vai jat­ku­vaa ja onko kysei­seen teh­tä­vään saa­ta­vil­la koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa työ­voi­maa Suo­mes­ta tai EU-alu­eel­ta. Sen jäl­keen Migri tekee lopul­li­sen rat­kai­sun oleskeluluvasta.

Työn­te­ki­jä voi oles­kel­la Suo­mes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, jos hän on jät­tä­nyt hake­muk­sen­sa tääl­lä ja hänel­lä on erit­täin päte­vä syy odot­taa pää­tös­tä tääl­lä. Hän ei saa kui­ten­kaan aloit­taa työn­te­koa ennen kuin työ­pe­rus­tei­nen oles­ke­lu­lu­pa on myönnetty.

Sanas­to