.

4. Työ­suh­de alkaa

Työn­te­ki­jä voi aloit­taa työn­teon heti, kun hän saa myön­tei­sen oles­ke­lu­lu­pa­pää­tök­sen. Jos käy­tit haku­vai­hees­sa Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lua, saat sin­ne tie­don päätöksestä. 

Voit tar­kas­taa työ­lu­van tie­dot aina työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­kor­tis­ta. Sii­tä käy­vät ilmi, mil­lä alal­la ja mis­sä työ­teh­tä­väs­sä hänel­lä on lupa työs­ken­nel­lä ja miten pit­kään hänen oles­ke­lu­lu­pan­sa on voimassa.

Ota tal­teen työn­te­ki­jän hen­ki­lö­tie­dot ja työ­lu­van kes­to oles­ke­lu­lu­pa­kor­tis­ta. Ethän kui­ten­kaan ota kort­tia tai pas­sia hal­tuusi. Säi­ly­tä tie­to­ja nel­jä vuot­ta työ­suh­teen päät­ty­mi­sen jälkeen.

Varaa aikaa perehdyttämiseen

Kun työn­te­ki­jä aloit­taa työt Suo­mes­sa, moni asia muut­tuu hänen elä­mäs­sään yhtä aikaa. Hänen täy­tyy sopeu­tua pait­si uuteen työ­hön myös uuteen asuinympäristöön. 

Voit aloit­taa pereh­dy­tyk­sen jo sil­loin, kun työn­te­ki­jä odot­taa oles­ke­lu­lu­paa. Ker­ro työs­tä, työyh­tei­sös­tä ja työ­pai­kan käy­tän­nöis­tä. Kan­nus­ta hän­tä opis­ke­le­maan suo­mea, sil­lä kie­li­tai­to hel­pot­taa sopeu­tu­mis­ta ja juur­tu­mis­ta alueelle.

Pyri luo­maan avoin kes­kus­te­lu­yh­teys uuteen työn­te­ki­jään ja jut­te­le hänen kans­saan arjen suju­mi­ses­ta. Jos työn­te­ki­jän per­he muut­taa muka­na, tue koko per­het­tä aset­tu­maan uuteen asui­nym­pä­ris­töön. Kan­nus­ta myös mui­ta työn­te­ki­jöi­tä tutus­tu­maan uuteen työkaveriin.

Hyvä käy­tän­tö on nime­tä pereh­dyt­tä­mi­sen ajak­si hen­ki­lö, jon­ka puo­leen työn­te­ki­jä voi kään­tyä kai­kis­sa kysymyksissä.

Kun työn­te­ki­jä aloit­taa työt, esit­te­le hänel­le työ­pai­kan tilat, työ­ka­ve­rit ja työ­pai­kan vas­tuu­hen­ki­löt, kuten pal­kan­las­ki­ja ja esi­mie­het. Ker­ro myös työ­tur­val­li­suu­des­ta, työ­ter­veys­huol­los­ta sekä työn­te­ki­jän oikeuk­sis­ta ja velvollisuuksista. 

Käy pereh­dy­tyk­sen aika­na läpi yhdes­sä työn­te­ki­jän kans­sa muun muassa:

  • työ­teh­tä­vät ja vastuualue
  • konei­den ja lait­tei­den käyttö
  • tur­val­li­set työtavat
  • työn vaa­ro­jen ja hait­to­jen tunnistaminen
  • työ­pai­kan toimintatavat
  • työ­pai­kan tilat.

Kan­nat­taa kysyä pai­kal­li­sis­ta maa­han­muut­to­pal­ve­luis­ta, voi­ko työn­te­ki­jä saa­da tul­kin ensim­mäi­sen työ­päi­vän ajaksi.

Käy­tä aineis­to­ja tukena

Sinun kan­nat­taa koo­ta val­miik­si aineis­toa pereh­dyt­tä­mi­sen tuek­si. Kuvil­la, videoil­la ja piir­rok­sil­la voit havain­nol­lis­taa vai­kei­ta asioi­ta. Suo­men­kie­lis­tä aineis­toa voit kään­nät­tää halua­mil­le­si kie­lil­le koh­tuu­hin­taan. Etsi sopi­va kään­tä­jä esi­mer­kik­si Suo­men kään­tä­jien ja tulk­kien lii­ton sivuil­ta.

Sanas­tot