.

5. Liit­teet jatkolupaan

Työn­te­ki­jä hakee jat­ko­lu­paa itse, mut­ta työ­nan­ta­ja­na täy­tät hake­muk­ses­ta oman osuu­te­si ja toi­mi­tat tar­vit­ta­vat liit­teet. Hel­poin­ta on käyt­tää Migrin Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lua. Sovi työn­te­ki­jän kans­sa, kum­pi toi­mit­taa liit­teet Migril­le. Anna joka tapauk­ses­sa alku­pe­räi­set liit­teet työn­te­ki­jäl­le, jos hänen täy­tyy käy­dä Migrin asiointipisteessä.

Työn­te­ki­jä tar­vit­see jat­ko­lu­van hake­mi­seen kir­jal­li­sen työ­so­pi­muk­sen. Nyt on hyvä aika päi­vit­tää sopi­mus, jot­ta esi­mer­kik­si palk­ka vas­taa työn­te­ki­jän nykyis­tä osaamista.

Jat­ko­lu­van hake­mi­nen ete­nee käy­tän­nös­sä samal­la taval­la kuin ensim­mäi­sen oles­ke­lu­lu­van. Suu­rin ero on, että työ­nan­ta­jan täy­tyy toi­mit­taa palk­ka­las­kel­ma takau­tu­vas­ti voi­mas­sa ole­van oles­ke­lu­lu­van koko ajal­ta. Hake­muk­sen käsit­te­lyn yhtey­des­sä TE-toi­mis­to var­mis­taa, että työn­te­ki­jä on työs­ken­nel­lyt sovi­tus­sa työ­teh­tä­väs­sä ja saa­nut työs­tään riit­tä­vän toimeentulon.

Työn­te­ki­jä voi saa­da jat­ko­lu­van nel­jäk­si vuo­dek­si. Työ­so­pi­mus kan­nat­taa teh­dä tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vak­si, että työn­te­ki­jän ei tar­vit­se hakea jat­ko­lu­paa joka vuo­si uudes­taan. Tämä on myös työ­nan­ta­jan etu. 

Säh­köi­sen jat­ko­lu­pa­ha­ke­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 260 euroa. Voit mak­saa sen työn­te­ki­jän puo­les­ta Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa.

Lii­tä jatkolupahakemukseen:

  • päi­vi­tet­ty työsopimus
  • TEM054-loma­ke
  • vero­vel­ka­to­dis­tus (enin­tään 3 kk vanha)
  • kaup­pa­re­kis­te­rio­te (enin­tään 3 kk vanha)
  • vakuu­tus­mak­su­to­dis­tuk­set (enin­tään 3 kk vanha)
  • koon­ti palk­ka­las­kel­mis­ta koko oles­ke­lu­lu­van ajalta.

Toi­mi­ta liit­teet pdf-muodossa!

Jos työn­te­ki­jä tulee yri­tyk­seen uute­na työn­te­ki­jä­nä, kat­so luet­te­lo liit­teis­tä tääl­tä.

Mal­li vapaa­muo­toi­sis­ta sel­vi­tyk­sis­tä (pdf)

Jos et käy­tä Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lua, täy­tä TEM054-loma­ke pape­ri­se­na.

Kan­nat­taa hakea ajoissa

Työn­te­ki­jä saa jat­kaa työn­te­koa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, jos hän hakee jat­ko­lu­paa ennen kuin voi­mas­sa ole­va lupa päät­tyy. Uut­ta lupaa kan­nat­taa hakea noin kol­me kuu­kaut­ta ennen nykyi­sen luvan umpeutumista.

Työn­te­ki­jä saa teh­dä työ­tä vain oles­ke­lu­lu­paan mer­ki­tyl­lä toi­mia­lal­la. Jos hän vaih­taa alaa tai työ­teh­tä­vää, hänen täy­tyy hakea jatkolupaa.

Sanas­to