.

Tie­toa kausityönantajille

Poh­jois-Savos­sa työs­ken­te­lee kesäi­sin pal­jon ulko­maa­lai­sia kausi­työn­te­ki­jöi­tä. Kos­ka työ­voi­man tar­ve kas­vaa koko ajan, on alet­tu poh­tia, haluai­si­vat­ko kausi­työn­te­ki­jät muut­taa työn peräs­sä pysy­väs­ti Suomeen. 

Tämän sivus­ton tar­koi­tus on aut­taa työn­ha­ki­joi­ta ja työ­nan­ta­jia löy­tä­mään toi­sen­sa ja antaa tie­toa sii­tä, miten työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­si ete­nee. Jos har­kit­set työn­te­ki­jän rek­ry­toin­tia EU:n ulko­puo­lel­ta, voit hakea täl­tä sivus­tol­ta vink­ke­jä ja neu­vo­ja sekä ilmoit­taa avoi­mes­ta työ­pai­kas­ta. Säh­kö­pos­ti­lis­tal­lam­me on yli 250 vaki­tuis­ta työ­tä etsi­vää hen­ki­löä esi­mer­kik­si Ukrai­nas­ta, Val­ko-Venä­jäl­tä ja Venäjältä. 

Jos tar­vit­set kausi­työ­voi­maa, suo­sit­te­lem­me otta­maan yhteyt­tä Te-pal­ve­lui­hin tai Töi­tä Suo­mes­ta ‑pal­ve­luun.

Jos olet kiin­nos­tu­nut palk­kaa­maan kausi­työn­te­ki­jän vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen, siir­ry Työ­nan­ta­jal­le-sivul­le.

Sanas­to