.

Työn­te­ki­jän ammattitaito

Ukrai­nas­sa, Val­ko-Venä­jäl­lä ja Venä­jäl­lä on pal­jon ammat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa. Sel­vi­tä haas­tat­te­lu­vai­hees­sa työn­te­ki­jän koke­mus ja kou­lu­tus. Useim­mi­ten voit arvioi­da hänen päte­vyyt­tään itse tai yhdes­sä alan oppi­lai­tok­sen kanssa. 

Jos työn­te­ki­jä tulee työs­ken­te­le­mään sään­nel­lys­sä amma­tis­sa ja hänel­lä on ulko­mail­la suo­ri­tet­tu tut­kin­to, hänen täy­tyy hakea viran­omai­sel­ta tut­kin­non tun­nus­ta­mis­ta. Sään­nel­ty­jä ammat­te­ja ovat esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­toa­lan amma­tit, nuo­hoo­ja, asbes­ti­pur­ku­työn­te­ki­jä ja kylmäasentaja.

Voit ohja­ta työn­te­ki­jää täy­den­tä­mään osaa­mis­taan jo sii­nä vai­hees­sa, kun hän odot­taa pää­tös­tä oles­ke­lu­lu­vas­ta. Esi­mer­kik­si työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sen voi käy­dä inter­ne­tis­sä, ja kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään myös venä­jän­kie­li­se­nä. Kan­nus­ta työn­te­ki­jää myös opis­ke­le­maan suo­mea, sil­lä kie­li­tai­to hel­pot­taa työyh­tei­söön sopeu­tu­mis­ta ja kotoutumista.

Kysy EURES-neu­von­nas­ta mak­su­ton­ta kie­li­kou­lu­tus­ta ja kou­lu­tus­ta työ­hön ulko­maa­lai­sel­le työntekijälle.

eures.pohjois-savo(at)te-toimisto.fi

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on jous­ta­va tapa kehit­tää työn­te­ki­jän osaa­mis­ta ja tar­jo­ta työn­te­ki­jäl­le mah­dol­li­suus hank­kia tut­kin­to. Kou­lu­tuk­ses­ta ja tut­kin­nos­ta on työn­te­ki­jäl­le pal­jon hyö­tyä pait­si itse työn teke­mi­ses­sä myös sil­loin, kun hän hakee oles­ke­lu­lu­val­le jatkoa.

Kou­lu­tus voi alkaa heti työ­suh­teen alus­sa tai myö­hem­min, kun tun­net­te toi­sen­ne molem­min puo­lin. Oppi­so­pi­muk­sen ajak­si sol­mit työn­te­ki­jän kans­sa mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen ja mak­sat hänel­le vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukais­ta palk­kaa. Oppi­so­pi­muk­seen päte­vät samat käy­tän­nöt kuin taval­li­seen työsuhteeseen.

Kysy lisää oppi­so­pi­muk­ses­ta suo­raan amma­til­li­ses­ta oppilaitoksesta.

Sanas­to