.

Työ­tur­val­li­suus

Suo­mes­sa työ­tur­val­li­suus on hyväl­lä tasol­la, mut­ta lähes­kään kai­kis­sa EU:n ulko­puo­li­sis­sa mais­sa tilan­ne ei ole yhtä hyvä. Monet meil­le itses­tään sel­vät käy­tän­nöt saat­ta­vat olla vie­rai­ta ulkomaalaisille.

Täl­lä sivul­la on mate­ri­aa­lia työ­tur­val­li­suu­des­ta suo­mek­si, venä­jäk­si ja englan­nik­si. Käy­tä mate­ri­aa­lia apu­na­si, kun ker­rot työ­tur­val­li­suu­des­ta uudel­le työntekijälle.

Pidä työ­tur­val­li­suut­ta näky­väs­ti esil­lä ja luon­nol­li­se­na osa­na työn­te­koa. Ker­ro uusil­le työn­te­ki­jöil­le suo­ja­va­rus­teis­ta ja käy­tän­nöis­tä, joi­ta nou­da­tat­te työ­pai­kal­la. Ker­ro myös, mis­sä säi­ly­tät­te ensia­pu­tar­vik­kei­ta ja miten hätä­ti­lan­tees­sa täy­tyy toimia.

Kon­kre­ti­soi työ­tur­val­li­suu­den mer­ki­tys­tä ker­to­mal­la esi­merk­ke­jä mah­dol­li­sis­ta vaa­ra­ti­lan­teis­ta ja sii­tä, miten nii­tä voi vält­tää. Mik­si hit­saa­jan täy­tyy suo­ja­ta sil­mät? Mik­si vaa­ras­ta täy­tyy varoit­taa mui­ta? Mik­si kypä­rän täy­tyy olla pääs­sä eikä lat­tial­la? Voit havain­nol­lis­taa asi­aa kuvil­la ja videoilla.

Mate­ri­aa­lia työturvallisuudesta

Työ­tur­val­li­suus raken­nusa­lal­la, alkeet
suo­mek­sivenä­jäk­sienglan­nik­si

Sel­ko­kie­li­nen työturvallisuusopas

Työ­tur­va- ja tuli­työ­kort­ti­kou­lu­tuk­set
Valit­se halua­ma­si opetuskieli.

Opas metsä‑, met­sä­ko­ne- ja tai­mi­tar­ha-alal­la työs­ken­te­le­väl­le
Asi­aa esi­mer­kik­si työ­tur­val­li­suu­des­ta sekä työ­elä­män oikeuk­sis­ta ja vel­vol­li­suuk­sis­ta. Usei­ta kieliversioita.

Monio­saa!
Neu­vo­ja työ­paik­kao­saa­mi­sen kehit­tä­mi­seen moni­kult­tuu­ri­ses­sa työyhteisössä

Sanas­to