.

Työn­te­ki­jäl­le

Etsit­kö työ­tä Suo­mes­ta? Haluat­ko muut­taa tän­ne pysyvästi?

Tule Savoon! Täl­tä sivus­tol­ta löy­dät tie­toa ja neu­vo­ja, jot­ka aut­ta­vat sinua työn­haus­sa, oles­ke­lu­lu­van hake­mi­ses­sa ja Savon alu­eel­le kotoutumisessa.

Savos­sa useat yri­tyk­set etsi­vät osaa­via työn­te­ki­jöi­tä. Tääl­lä on pal­jon esi­mer­kik­si kone- ja metal­li­teol­li­suu­den, maa­ta­lou­den, puun­ja­los­tuk­sen, ter­veys­tek­no­lo­gian ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den yri­tyk­siä, jois­ta monet toi­mi­vat kansainvälisesti.

Jot­ta voit hakea työ­tä,
sinul­la täy­tyy olla osaa­mis­ta, jota työ­nan­ta­ja tarvitsee.

Jot­ta voit pääs­tä alkuun Suo­mes­sa,
sinul­la täy­tyy olla roh­keut­ta muut­taa tänne.

Jot­ta voit kotou­tua Suo­meen,
sinun täy­tyy poh­tia, olet­ko todel­la val­mis siihen.

5 askel­ta töi­hin Suomeen

Täs­sä osios­sa voit tutus­tua sii­hen, miten työl­lis­ty­mi­nen ja oles­ke­lu­lu­van hake­mi­nen yleen­sä ete­ne­vät. Kuvaus on yleis­luon­toi­nen, mut­ta toi­vom­me, että tie­dois­ta on sinul­le mah­dol­li­sim­man pal­jon apua.

Enter Fin­land ‑pal­ve­lun käyttö

Täs­sä osios­sa on ohjei­ta Enter Fin­land pal­ve­lun käyt­töön: niin tilin luo­mi­seen kuin työn­te­ki­jän ja per­heen oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus­ten täyttämiseen.

Työn­te­ki­jä­nä Suomessa

Täs­sä osios­sa ker­rom­me työ­elä­mäs­tä Suo­mes­sa. Löy­dät tääl­tä tie­toa muun muas­sa ammat­ti­lii­tois­ta, kou­lu­tuk­ses­ta, palk­kauk­ses­ta ja kielitaidosta.

Asu­mi­nen Savossa

Asui­nym­pä­ris­tö­nä Savo on tur­val­li­nen, puh­das ja luon­non­lä­hei­nen. Tääl­lä on hyvät pal­ve­lut ja run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa. Ilma­pii­ri on lep­poi­sa ja ihmi­set muka­via. Odo­tam­me sinua työ­ka­ve­rik­sem­me ja naapuriksemme!

Sanas­to