.

Aske­leet töi­hin Suomeen

Täs­sä osios­sa käym­me läpi vai­heet, joi­ta pit­kin työl­lis­ty­mi­nen ja oles­ke­lu­lu­van hake­mi­nen Suo­mes­sa yleen­sä ete­nee. Tie­däm­me, että mat­ka ei ole aina help­po eikä suo­ra­vii­vai­nen. Toi­vom­me kui­ten­kin, että seu­raa­vien sivu­jen tie­dois­ta on sinul­le mah­dol­li­sim­man pal­jon apua.

Savos­sa on pulaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä. Eri­tyi­sen pal­jon osaa­jia tar­vi­taan näil­le aloille:

  • kone- ja metalliala
  • maa- ja metsätalous
  • talon­ra­ken­nus
  • kul­je­tusa­la
  • maan­ra­ken­nusa­la
  • hoi­va­työ
  • keit­tiö­ala.

Töi­tä on tar­jol­la myös muil­la aloil­la. Työ­paik­kaa kan­nat­taa siis etsiä aktiivisesti!

Sanas­to