.

1. Hae työpaikkaa

Savon alu­eel­la on eri­tyi­sen pal­jon pulaa kone- ja metal­lia­lan osaa­jis­ta, talon­ra­ken­ta­jis­ta, hoi­va­työn­te­ki­jöis­tä sekä kul­je­tusa­lan, maa- ja met­sä­ta­lou­den ja keit­tiö­alan tekijöistä.

Työ­nan­ta­jan ei tar­vit­se näil­lä aloil­la ilmoit­taa avoi­mes­ta työ­pai­kas­ta TE-pal­ve­lus­sa eli työ­nan­ta­ja voi pal­ka­ta EU:n ulko­puo­lel­ta tule­van työn­te­ki­jän heti. Muil­la aloil­la työ­nan­ta­jan täy­tyy etsiä työn­te­ki­jää TE-pal­ve­lun kaut­ta kah­den vii­kon ajan ennen kuin voi pal­ka­ta ulko­mail­ta tule­van työntekijän.

Jos etsit työ­paik­kaa näil­tä aloil­ta, voit etsiä työ­paik­ko­ja pait­si tämän sivus­ton ilmoi­tuk­sis­ta myös sosi­aa­li­ses­ta medias­ta ja inter­ne­tin työn­ha­kusi­vus­toil­ta. Jos saat työ­pai­kan näil­tä aloil­ta, oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­se­si käsi­tel­lään usein nopeammin.

Varo hui­ja­rei­ta! Jos työ­nan­ta­ja epäi­lyt­tää etkä löy­dä luo­tet­ta­vaa tie­toa esi­mer­kik­si netis­tä, kysy tie­to­ja työ­nan­ta­jas­ta säh­kö­pos­til­la TE-toi­mis­tos­ta. Lähe­tä vies­ti suo­mek­si tai englan­nik­si – ei venäjäksi!

eures.pohjois-savo(at)te-toimisto.fi

Kun löy­dät kiin­nos­ta­van työpaikan

Lue ensin ilmoi­tus huo­lel­la läpi. Mie­ti, mil­lai­sia tai­to­ja työ­nan­ta­ja etsii ja miten sinun osaa­mi­se­si vas­taa toiveita.

Useim­mi­ten voit hakea työ­paik­kaa lähet­tä­mäl­lä työ­ha­ke­muk­sen ja CV:n eli ansio­luet­te­lon työ­nan­ta­jal­le säh­kö­pos­til­la. Voit kir­joit­taa hake­muk­sen säh­kö­pos­tiin tai lisä­tä sen säh­kö­pos­tin liit­teek­si pdf-muo­dos­sa. Lähe­tä ansio­luet­te­lo aina liitteenä.

Jos­kus työ­nan­ta­ja saat­taa pyy­tää, että lähe­tät hake­muk­sen inter­net­si­vu­jen lomak­keen kaut­ta tai että teet video­ha­ke­muk­sen. Tar­kas­ta hake­mus­ta kos­ke­vat toi­veet aina työpaikkailmoituksesta.

Työ­ha­ke­muk­sen ja ansio­luet­te­lon tavoit­tee­na on herät­tää työ­nan­ta­jan mie­len­kiin­to. Jos työ­nan­ta­ja kiin­nos­tuu sinus­ta, hän halu­aa yleen­sä tie­tää sinus­ta lisää ja kut­suu sinut työ­haas­tat­te­luun. Haas­tat­te­lu onnis­tuu usein etänä.

Han­ki asial­li­nen säh­kö­pos­tio­soi­te. Hyvä valin­ta on esi­mer­kik­si etunimi.sukunimi@gmail.com.

Työ­paik­ka­ha­ke­mus

Työ­paik­ka­ha­ke­mus on lyhyt, kor­kein­taan yhden A4-arkin mit­tai­nen kuvaus sinus­ta ja osaa­mi­ses­ta­si. Tee jokai­seen työ­paik­kaan uusi hake­mus, jot­ta vas­taat työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa mai­nit­tui­hin toi­vei­siin ja vaatimuksiin.

Ero­tu jou­kos­ta ja tee video­ha­ke­mus! Videol­la voit näyt­tää hel­pos­ti ammat­tio­saa­mi­se­si ja kielitaitosi.

Ansio­luet­te­lo eli CV

Lii­tä työ­ha­ke­muk­seen mukaan ansio­luet­te­lo eli CV. Suo­mes­sa ansio­luet­te­lo on yhden sivun mit­tai­nen, asial­li­nen ja sel­keä kuvaus sinus­ta työn­te­ki­jä­nä. Kir­joi­ta ansio­luet­te­loon työ­nan­ta­jan kan­nal­ta oleel­li­set tie­dot työ­ko­ke­muk­ses­ta­si, kou­lu­tuk­ses­ta­si ja taidoistasi.

Ker­ro roh­keas­ti vah­vuuk­sis­ta­si, hyvis­tä puo­lis­ta­si ja saa­vu­tuk­sis­ta­si työ­elä­mäs­sä. Ansio­luet­te­loon ei tar­vit­se kir­joit­taa per­hees­tä, asu­mi­ses­ta tai muis­ta yksi­tyi­se­lä­män tiedoista.

Jos käy­tät lyhen­tei­tä esi­mer­kik­si oppi­lai­tok­ses­ta tai tut­kin­nos­ta, ker­ro, mitä lyhen­teet tar­koit­ta­vat. Var­mis­ta use­aan ker­taan, että yhteys­tie­to­si ja muut tie­dot ovat oikein.

Lii­tä ansio­luet­te­loon asial­li­nen ja edus­ta­va valo­ku­va itses­tä­si. Hyvä valin­ta on har­tia­ku­va, joka on otet­tu neut­raa­lia taus­taa vas­ten riit­tä­väs­sä valaistuksessa.

Sanas­tot