.

2. Tee työsopimus

Kun saat työ­pai­kan, tee työ­nan­ta­jan kans­sa kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus. Työ­so­pi­muk­sia teh­dään kak­si saman­lais­ta: toi­sen saat sinä ja toi­sen työ­nan­ta­ja. Sii­nä sovi­taan työ­teh­tä­vis­tä, pal­kas­ta ja muis­ta työ­suh­teen ehdoista.

Sol­mi työ­so­pi­mus työ­nan­ta­jan kans­sa samal­le ajan­jak­sol­le, jol­le haet työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa. Voit hakea vuo­den mit­tais­ta oles­ke­lu­lu­paa vähin­tään vuo­den mit­tai­sen työ­so­pi­muk­sen perusteella.

Työ­so­pi­mus on oles­ke­lu­lu­van ehto

Ilman työ­so­pi­mus­ta et voi hakea työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa. Työ­so­pi­mus on vah­vis­tus sii­tä, että työ­nan­ta­ja palk­kaa sinut töi­hin ja toi­meen­tu­loe­del­ly­tys täyttyy.

Toi­meen­tu­loe­del­ly­tys tar­koit­taa, että työs­tä saa­ma­si palk­ka riit­tää elä­mi­seen Suo­mes­sa koko oles­ke­lu­lu­van ajan. Pal­kan täy­tyy olla vähin­tään alan työ­eh­to­so­pi­muk­sen (TES) tai alan ylei­sen tason mukai­nen mut­ta ei kos­kaan alle 1252 euroa.

Kun myö­hem­min haet jat­ko­lu­paa, viran­omai­nen tar­kas­taa, että toi­meen­tu­loe­del­ly­tys ja työ­so­pi­muk­sen ehdot ovat täyt­ty­neet eli olet teh­nyt sovit­tua työ­tä ja saa­nut palk­kaa koko edel­li­sen oles­ke­lu­lu­pa­si voi­mas­sao­lon ajan

Kun haet työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa, työ­so­pi­muk­ses­sa täy­tyy olla tiedot:

  • työn alka­mi­ses­ta
  • työ­suh­teen kes­tos­ta (mää­rä­ai­kai­nen tai tois­tai­sek­si voi­mas­sa oleva)
  • pal­kas­ta ja palkanmaksukaudesta
  • työ­teh­tä­väs­tä
  • sään­nöl­li­ses­tä työajasta
  • työn suo­rit­ta­mis­pai­kas­ta
  • työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta (TES)
  • vuo­si­lo­man määräytymisestä
  • irti­sa­no­mi­sen ehdoista.

Työ­so­pi­muk­ses­sa voi olla mai­nin­ta koea­jas­ta. Koe­ai­ka voi olla kor­kein­taan kuusi kuu­kaut­ta. Sinä aika­na työ­so­pi­mus on mah­dol­lis­ta pur­kaa molem­min puo­lin, mut­ta perus­teet eivät saa olla syr­ji­viä tai epäasiallisia.

Tar­kis­ta, että haet oles­ke­lu­lu­paa samal­le ajal­le, jon­ka työ­so­pi­mus on voimassa.

Työ­so­pi­muk­sen mal­li (pdf)

Sanas­to