.

3. Hae oleskelulupaa

Tar­vit­set työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­van, kun tulet EU-mai­den ulko­puo­lel­ta vaki­tui­seen työ­hön Suo­meen. Jot­ta voit hakea lupaa, sinul­la täy­tyy olla vaki­tui­nen työ­paik­ka ja työ­nan­ta­jan kans­sa teh­ty työsopimus.

Kausi­työn­te­ki­jän työ­lu­pa on eri asia kuin työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa. Kausi­työ­lu­val­la voi teh­dä vain kausi­työ­tä, joka kes­tää taval­li­ses­ti 3 – 9 kuukautta.

Ensim­mäis­tä työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa hae­taan yleen­sä yhdek­si vuo­dek­si. Käsit­te­ly­ai­ka alkaa sii­tä, kun käyt tun­nis­tau­tu­mas­sa joko koti­maas­sa­si Suo­men kon­su­laa­tis­sa tai Migrin toi­mi­pis­tees­sä Suomessa.

Ensim­mäis­tä oles­ke­lu­lu­paa kan­nat­taa hakea koti­maas­sa. Voit hakea lupaa myös Suo­mes­sa, jos olet jo tääl­lä ja sinul­la on eri­tyi­nen syy oles­ke­luun. Riit­tä­vä syy on esi­mer­kik­si se, että sinul­la on työ­so­pi­mus vaki­tui­seen työ­hön tääl­lä, jol­loin sinun on koh­tuu­ton­ta mat­kus­taa koti­maa­ha­si odot­ta­maan pää­tös­tä. Et kui­ten­kaan saa aloit­taa työn­te­koa ennen kuin saat oleskeluluvan.

Työ­nan­ta­ja täyt­tää lupa­ha­ke­muk­seen oman osuu­ten­sa. Sovi työ­nan­ta­jan kans­sa, että ilmoi­tat­te hake­muk­ses­sa samat tiedot.

Var­mis­ta, että sinä ja työ­nan­ta­ja­si ilmoi­tat­te saman kes­ton haet­ta­val­le oleskeluluvalle.

Hae työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa säh­köi­ses­ti Enter Fin­land ‑verk­ko­pal­ve­lus­sa. Lii­tä hakemukseen:

  • kopio pas­sis­ta (väril­li­se­nä)
  • vii­su­mi, oles­ke­lu­lu­pa tai vas­taa­va asia­kir­ja, jos haet lupaa Suomessa
  • pas­si­va­lo­ku­va (säh­köi­set pas­si­ku­vat vain lupa­ku­vaa­mois­ta)
  • työ­so­pi­mus
  • sal­mo­nel­la­to­dis­tus, jos työs­ken­te­let elintarvikealalla
  • kopio hygie­nia­pas­sis­ta, jos työs­ken­te­let elintarvikealalla
  • tuber­ku­loo­si­to­dis­tus, jos teet työ­tä las­ten parissa
  • tut­kin­to­to­dis­tuk­set
  • todis­tus mah­dol­li­sis­ta päte­vyyk­sis­tä (esim. hitsaajat).

Hin­ta ja käsittelyaika

Säh­köi­sen hake­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 490 euroa.

Voit hakea lupaa myös pape­ri­lo­mak­keel­la. Sil­loin käsit­te­ly mak­saa 640 euroa.

Hake­muk­sen käsit­te­ly kes­tää 1 – 4 kuukautta.

Ensim­mäi­nen oles­ke­lu­lu­pa myön­ne­tään kor­kein­taan vuodeksi.

Lisä­tie­toa oles­ke­lu­lu­van hakemisesta:

Jos odo­tat oles­ke­lu­lu­paa Suo­mes­sa, tutus­tu kun­tien ja viran­omais­ten pal­ve­lui­hin. Voit saa­da tukea mones­sa asias­sa, vaik­ka sinul­la ei vie­lä ole oleskelulupaa.

Kun pää­tös tulee

Oles­ke­lu­lu­pa­pää­tök­sen odot­te­lu saat­taa tun­tua pit­käl­tä, kos­ka odo­tat elä­män­muu­tos­ta innois­sa­si. Voit käyt­tää ajan hyö­dyk­si ja opis­kel­la suo­men kiel­tä, jot­ta sinun on hel­pom­pi sopeu­tua uuteen työ­paik­kaa­si ja asuinympäristöösi.

Saat pää­tök­ses­tä ilmoi­tuk­sen säh­kö­pos­tiin tai puhe­li­meen, jos teit hake­muk­sen säh­köi­ses­ti. Voit lukea pää­tök­sen Enter Fin­land ‑verk­ko­pal­ve­lus­sa. Jos hait oles­ke­lu­lu­paa pape­ri­lo­mak­keel­la, saat vas­tauk­sen pos­tit­se viiveellä.

Oles­ke­lu­lu­pa­kor­tin saat muu­ta­man vii­kon kulues­sa joko pos­tit­se Suo­meen tai koti­maa­si Suomen-edustustoon.

Hae jat­ko­lu­paa kol­me kuu­kaut­ta ennen kuin oles­ke­lu­lu­van voi­mas­sao­lo päät­tyy. Täs­tä kan­nat­taa lait­taa muis­tu­tus puhelimeen. 

Jos pää­tös on kielteinen

Sinun on hyvä varau­tua sii­hen, että voit saa­da kiel­tei­sen pää­tök­sen oles­ke­lu­lu­vas­ta. Kiel­tei­ses­tä pää­tök­ses­tä ei kan­na­ta lan­nis­tua, vaan voit hakea oles­ke­lu­lu­paa uudes­taan. Sel­vi­tä ensin, onko hylä­tys­sä hake­muk­ses­sa ollut vir­hei­tä ja miten ne voi korjata.

Voit myös valit­taa kiel­tei­ses­tä pää­tök­ses­tä, mut­ta vali­tuk­sen käsit­te­ly kes­tää usein pitem­pään kuin uuden hake­muk­sen käsittely. 

Jos odo­tat pää­tös­tä Suomessa

Jos pää­tös on kiel­tei­nen ja olet Suo­mes­sa, sinut kut­su­taan usein kuu­le­maan pää­tös poliisiasemalle. 

Kiel­tei­ses­sä pää­tök­ses­sä on mää­räys pois­tua Suo­mes­ta yleen­sä 30 päi­vän sisäl­lä. Jos et pois­tu maas­ta vapaa­eh­toi­ses­ti, polii­si tai Raja­var­tio­lai­tos saat­taa pois­taa sinut maasta. 

Jos vii­su­mi­si voi­mas­sao­lo on päät­ty­nyt Suo­mes­sa olo­si aika­na ja saat kiel­tei­sen pää­tök­sen, sinul­ta voi­daan kiel­tää pää­sy kaik­kiin Schen­gen-mai­hin kol­mek­si vuodeksi.

Voit valit­taa pää­tök­ses­tä tai hakea uut­ta lupaa. Voit ehkä olla Suo­mes­sa käsit­te­lyn ajan, mut­ta et saa teh­dä työtä. 

Sanas­to